IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski - diagnoza i prognoza

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Instytucja zamawiająca: NCN
Numer projektu: N306 700940

(projekt własny)

Głównym celem projektu jest zbadanie kierunków, skali oraz skutków oddziaływania współczesnych przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy regionów Wschodniej Polski. Badanie potencjału ludnościowego obejmuje oprócz tradycyjnych parametrów, także takie jego ważne cechy jak stan zdrowia populacji, aktywność społeczną i ekonomiczną oraz stopień zadowolenia z życia. Głównym celem metodycznym jest opracowanie metodyki badań oddziaływania czynników społeczno-ekonomicznych na komponenty potencjału ludnościowego. Ważny metodycznie będzie odpowiedni dobór zmiennych charakteryzujących potencjał ludnościowy oraz opracowanie syntetycznych mierników potencjału ludnościowego. Da to podstawę do opracowania typologii potencjału demograficznego w ujęciu przestrzennym we wschodniej części Polski, a także opracowania prognoz zmian poziomu i jakości potencjału ludnościowego.Efektem badań będzie rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego potencjału ludnościowego, wskazanie możliwych kierunków jego zmian w najbliższych dziesięcioleciach oraz ocena wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na poszczególne komponenty potencjału ludnościowego. 

Wróć