Regionalne zróżnicowanie działalności pośredników w handlu zagranicznym - konkurencyjność i rola w gospodarce lokalnej

Termin: 2015-02-20 - 2018-10-19

Kierownik: Barbara Szejgiec-Kolenda

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Barbara Szejgiec-Kolenda

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2014/13/N/HS4/03413

(projekt PRELUDIUM)

Celem projektu jest przedstawienie w ujęciu przestrzennym złożonej problematyki działalności pośredników w handlu zagranicznym w kontekście ich konkurencyjności oraz roli w gospodarce polskich powiatów w latach 2000-2013.

Na bazie celów sformułowano następujące hipotezy badawcze: 1) Charakter przedsiębiorstw pośredniczących w handlu jest zróżnicowany w poszczególnych regionach kraju. Przedsiębiorstwa pośredniczące w handlu zagranicznym położone przy granicy wschodniej charakteryzują się wysoką specjalizacją w zakresie kierunków eksportu/importu wynikającym z wykorzystania know-how wypracowanego podczas prowadzenia mniej sformalizowanej współpracy w ramach handlu przygranicznego, w pozostałych regionach Polski następuje silna specjalizacja towarowa pośredników handlowych wykorzystujących w dużym stopniu korzyści skali; 2) Lokalizacja i działalność przedsiębiorstw pośredniczących w handlu zagranicznym jest uwarunkowana siecią korytarzy transportowych, w przypadku handlu na kierunku wschodnim – również rozmieszczeniem przejść granicznych i infrastruktury granicznej; 3) Pośrednictwo w handlu zagranicznym ma relatywnie większe znaczenie w przypadku działalności eksportowej prowadzonej z krajami spoza UE, w szczególności pozaeuropejskimi, gdzie wymagane jest pogłębione rozpoznanie rynku i wymogów formalno-prawnych prowadzenia wymiany towarowej; 4) Przedsiębiorstwa pośrednictwa w handlu zagranicznym silnie determinują rozwój gospodarek lokalnych o relatywnie słabej bazie ekonomicznej, stabilność obrotów handlu zagranicznego wzmacnia trwałość ich wpływu na rozwój lokalny, w tym lokalny rynek pracy oraz zagospodarowanie przestrzeni.

 

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Szejgiec-Kolenda Barbara: Dynamics and trade patterns of export intermediaries. A case study of the Polish regions. [w]: A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland. Red. Wanda Miczorek. Lugano: Regional Studies Association, 2018 - s. 190.
  • Szejgiec-Kolenda Barbara: Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych. [w]: Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. Warszawa - Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2016 - s. 74.
  • Szejgiec-Kolenda Barbara: Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 54.
  • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 46-47.
  • Szejgiec-Kolenda Barbara: International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 81.

Artykuły od 2013 roku

Wróć