Regionalne zróżnicowanie działalności pośredników w handlu zagranicznym - konkurencyjność i rola w gospodarce lokalnej

Termin: 2015-02-20 - 2018-10-19

Kierownik: Barbara Szejgiec-Kolenda

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Barbara Szejgiec-Kolenda

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2014/13/N/HS4/03413

(projekt PRELUDIUM)

Celem projektu jest przedstawienie w ujęciu przestrzennym złożonej problematyki działalności pośredników w handlu zagranicznym w kontekście ich konkurencyjności oraz roli w gospodarce polskich powiatów w latach 2000-2013.

Na bazie celów sformułowano następujące hipotezy badawcze: 1) Charakter przedsiębiorstw pośredniczących w handlu jest zróżnicowany w poszczególnych regionach kraju. Przedsiębiorstwa pośredniczące w handlu zagranicznym położone przy granicy wschodniej charakteryzują się wysoką specjalizacją w zakresie kierunków eksportu/importu wynikającym z wykorzystania know-how wypracowanego podczas prowadzenia mniej sformalizowanej współpracy w ramach handlu przygranicznego, w pozostałych regionach Polski następuje silna specjalizacja towarowa pośredników handlowych wykorzystujących w dużym stopniu korzyści skali; 2) Lokalizacja i działalność przedsiębiorstw pośredniczących w handlu zagranicznym jest uwarunkowana siecią korytarzy transportowych, w przypadku handlu na kierunku wschodnim – również rozmieszczeniem przejść granicznych i infrastruktury granicznej; 3) Pośrednictwo w handlu zagranicznym ma relatywnie większe znaczenie w przypadku działalności eksportowej prowadzonej z krajami spoza UE, w szczególności pozaeuropejskimi, gdzie wymagane jest pogłębione rozpoznanie rynku i wymogów formalno-prawnych prowadzenia wymiany towarowej; 4) Przedsiębiorstwa pośrednictwa w handlu zagranicznym silnie determinują rozwój gospodarek lokalnych o relatywnie słabej bazie ekonomicznej, stabilność obrotów handlu zagranicznego wzmacnia trwałość ich wpływu na rozwój lokalny, w tym lokalny rynek pracy oraz zagospodarowanie przestrzeni.

 

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Szejgiec-Kolenda Barbara: Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych. [w]: Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. Warszawa - Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2016 - s. 74.
  • Szejgiec-Kolenda Barbara: Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 54.
  • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 46-47.
  • Szejgiec-Kolenda Barbara: International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 81.

Artykuły od 2013 roku

Wróć