IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Sprzężenia zwrotne między mobilnością i dostępnością - uwarunkowania teoretyczne (autorski model NeST box) a rzeczywistość polskiej przestrzeni (MA-trix)

Termin: -

Kierownik: Piotr Rosik

Wykonawcy: Ewa Jankowska, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: NCN
Numer projektu: UMO-2016/21/B/HS4/01578

(projekt OPUS)

Projekt MA-trix (Mobility-Accessibility matrix) będzie stanowił oryginalną pracę badawczą mającą na celu identyfikację skomplikowanych i wieloaspektowych współzależności między mobilnością a dostępnością zarówno w ujęciu teoretycznym, m.in. z wykorzystaniem autorskiego modelu uwarunkowań dostępności (NeST-box model), jak i w ujęciu empirycznym w kontekście zmian jakie zachodzą w polskiej przestrzeni, przede wszystkim w XXI wieku. W projekcie zakłada się wykorzystanie wielu metod badania dostępności, w tym metod bazujących na lokalizacji aktywności (koszt podróży, dostępność kumulatywna, dostępność potencjałowa, w tym z uwzględnieniem uwarunkowań popytowo-podażowych), a także dostępności spersonifikowanej do analizy struktury motywacji podróży w Polsce w 2015 r. Zostanie stworzony system sprzężeń zwrotnych między mobilnością i dostępnością jako element większej struktury autorskiego modelu NeST-box, tj. modelu sieciowych, przestrzennych, związanych z podróżą oraz podróżnym uwarunkowań dostępności. Część obliczeń zostanie wykonana z wykorzystaniem autorskiej aplikacji komputerowej OGAM (model potencjału) oraz oprogramowania VISUM (model grawitacji), co po raz pierwszy w Polsce da możliwość jednoczesnej analizy potencjału i grawitacji. W ujęciu teoretycznym projekt będzie celował w rozwinięcie metod badawczych dostępności pod kątem różnic w mobilności (przede wszystkim w ujęciu różnych motywacji podróży na bazie wielokryterialnej klasyfikacji motywacji podroży), ale również szeregu innych sprzężeń zwrotnych ujętych w modelu NeST-box, wynikających m.in. z:

-        wrażliwości systemu transportowego pod kątem zmian dostępności i mobilności w wyniku zarówno nowych inwestycji jak i zdarzeń losowych (np. pożar mostu, klęska powodziowa lub zamach terrorystyczny) (vulnerability MA feedback),

-        o charakterze lokalnego dostępu do infrastruktury (dostęp do układów sieciowych dróg różnych kategorii a funkcja ruchu) (infrastructure-based MA feedback),

-        następujących na obszarach aglomeracyjnych m.in. w wyniku procesów suburbanizacyjnych wzdłuż nowych korytarzy transportowych (zwiększony promień oddziaływania miasta i zwiększona mobilność w zakresie przede wszystkim dojazdów do pracy) (suburbanization MA feedback),

-        pojawiających się w wyniku tzw. ruchu wzbudzonego w ujęciu międzyaglomeracyjnym w szerszym kontekście wyboru środka transportu (induced traffic MA feedback),

- lokalizacji potencjału produkcji względem potencjału atrakcji na rynku pracy skutkującym układem potoków w międzygminnym ruchach pracowniczych (potential quotient MA feedback).

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Wróć