IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wpływ działalności bobra europejskiego (Castor fiber L.) na środowisko naturalne i gospodarkę człowieka wzdłuż transektu N-S przez Karpaty Zachodnie (Polska-Słowacja)

Termin: -

Kierownik: Małgorzata Kijowska-Strugała

Wykonawcy: Joanna Wąs

Numer projektu: PRELUDIUM BIS 2: 2020/39/O/ST10/01354

(projekt inny)

Głównym celem badań będzie ocena wpływu działalności bobrów na zmiany funkcjonowania dolin górskich  (poprzez identyfikację i analizę zmian morfologii koryt, procesów erozyjnych, stanu hydromorfologicznego rzek, transportu materiału, jakości wód powierzchniowych), oraz w kontekście gospodarki człowieka (użytkowanie ziemi, ponoszone straty finansowe, uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej i drogowej).

Powrót bobrów na tereny górskie, zwłaszcza te intensywnie zamieszkane lub w inny sposób zmienione przez działalność człowieka, stwarza nowe warunki środowiskowe, w tym geomorfologiczne i hydrologiczne. Badaniami objęte zostaną wybrane fragmenty doliny rzek w transekcie południkowym Karpat Zachodnich od pogórza przez Beskidy aż po południowy skłon Karpat Zachodnich na Słowacji, gdzie bobry migrowały z Polski. Są to tereny historycznie uwarunkowane różnym pokryciem terenu i użytkowaniem ziemi (różna wielkość działek rolnych) oraz gęstością zaludnienia.  

Morfologiczna aktywność bobrów w terenach górskich jest stosunkowo słabo zbadana, pomimo jego dużej aktywności w tych obszarach. Luki w wiedzy na temat roli bobrów w dolinach rzecznych wynikają z „nagłego” (w latach 80. i 90. XX w.) ich pojawienia się po kilku wiekach nieobecności.

Uzyskane w ramach planowanych badań wyniki, będą kompleksową analizą skutków inżynieryjnej działalności bobrów na zmiany funkcjonowania środowiska przyrodniczego i na gospodarkę człowieka po 40 latach od reintrodukcji 1-wszego osobnika na obszar Karpat Zachodnich. Ponadto wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu rozwiązań systemowych i technicznych dotyczących współistnienie człowieka i bobra w obszarach górskich.Dodatkowo, problem badawczy projektu jest bardzo ściśle związany z ostatnio omawianymi zagadnieniami dotyczącymi transformacji geoekosystemów rzecznych, które mają szczególne znaczenie w dobie zmian klimatu.

Wróć