IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wpływ pokrywy śnieżnej na chemizm wód powierzchniowych w wylesionym i zalesionym obszarze źródłowym w strefie klimatu umiarkowanego

Termin: -

Kierownik: Eliza Płaczkowska

Wykonawcy: Eliza Płaczkowska

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
Numer projektu: 2021/05/X/ST10/00415

(projekt inny)

Projekt realizowany jest w ramach konkursu MINIATURA 5 NCN. Celem projektu jest określenie wpływu pokrywy śnieżnej na chemizm wód w źródłowych odcinkach potoków w zależności od rodzaju pokrycia terenu (występowania lasu). Badania prowadzone są w obszarze źródłowym Wüstebach położonym w Parku Narodowym Eifel (Reńskie Góry Łupkowe, Niemcy). Obszar ten porasta świerk pospolity [Picea abies (L.) H. Karst.] zasadzony w 1946 r. Latem 2013 r. drzewa zostały prawie całkowicie usunięte na 9 ha w celu zainicjowania regeneracji semi-naturalnego lasu bukowego (Fagus sylvatica L.). Daje to możliwość przeprowadzenia badań w dwóch zlewniach cząstkowych (ok. 10 ha każda) i o zbliżonych warunkach środowiska przyrodniczego, ale różniących się pokryciem terenu - jednej wylesionej a drugiej zalesionej. Zlewnia Wüstebach jest częścią Lądowego Obserwatorium Środowiska (TERENO) Helmholtz (https://www.tereno.net), w ramach którego od 2008 r. prowadzony jest szczegółowy monitoring parametrów meteorologicznych, w tym opadow atmosferycznych, odpływu w potokach i zawartości wody w glebie oraz monitoring chemizmu wód opadowych, potókow i roztworu glebowego. W ramach projektu pobrane zostaną próby pokrywy śnieżnej w zalesionej i wylesionej zlewni cząstkowej w sezonie zimowym 2021/2022 w celu oznaczenia wlaściości chemicznych w laboratorium. Przeprowadzenie badań nad chemizmem śniegu jest szczególnie istotne w czasie dynamicznych zmian zalesienia w centralnej Europie. Od 20 lat obszar Zaglebia Ruhry, polozony 100 km na N od obszaru badań, podlega bardzo intensywnej rekultywacji terenów pokopalnianych, polegających głównie na zalesianiu dużych powierzchni. Podobny proces przebiega na terenie Górnego Śląska w Polsce i prawdopodobnie będzie się nasilał wraz z odchodzeniem od górnictwa. Pojawianie się nowych dużych powierzchni lasów znaczaco modyfikuje elementy środowiska przyrodniczego w tym obieg substacji rozpuszczonych w wodach opadowych i powierzchniowych.

Wróć