IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Badania geoekologiczne jako podstawa poznania współczesnych zmian środowiska wysokogórskiego

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Stanisław Kędzia, Małgorzata Kijowska-Strugała, Adam Kotarba, Zofia Rączkowska, Magdalena Oprządek

Partner wiodący: Zofia Rączkowska
Partner zagraniczny: Martin Boltižiar
Instytucja zamawiająca: Polsko-Słowacki Program Wykonawczy

Projekt dotyczy związków pomiędzy wybranymi procesami geomorfologicznymi, klimatem i zmianami krajobrazu w środowisku wysokogórskim na obu skłonach Tatr (północnym – w Polsce, południowym – w Słowacji). Stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy naukowej pomiędzy Zakładem Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN a Fakultą prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa w Nitrze. Celem projektu jest zebranie i porównanie istniejących danych i wyników badań oraz integracja metod badania procesów geomorfologicznych działających w środowisku wysokogórskim.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 60-61.
  • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.

Wróć