IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Oszacowanie oczekiwanych rezultatów inwestycji za pomoca miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb domumentów strategicznych i operacyjnych dotyczacych perspektywy finansowej 2014-2020

Termin: -

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

(projekt inny)

Projekt współkierowany przez dr Piotra Rosika

Na projekt składaja się następujace cele badawcze:

CEL I. Dostosowanie metodologii pomiaru zmian dostępności transportowej kraju i regionów w ramach WMDT do logiki i zakresu interwencji w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

CEL II. Oszacowanie wartości WMDT (zmodyfikowanego w ramach celu szczegółowego I badania) na potrzeby dokumentów programowych dot. polityki spójności perspektywy finansowej 2014-2020 oraz dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG

CEL III. Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG oraz interpretacja wyników

CEL IV. Oszacowanie i ocena zmian wartości WMDT (zmodyfikowanego w ramach celu szczegółowego I badania) na potrzeby ewaluacji ex-post NSRO 2007-2013

CEL V. Opracowanie instrukcji monitorowania zmian dostępności transportowej na potrzeby ewaluacji i sprawozdawczości z realizacji dokumentów programowych dot. polityki spójności perspektywy 2014-2020 oraz dokumentów strategicznych (krajowych i regionalnych)

 

Publikacje

Monografie, raporty

Monografie od 2013 roku

Wróć