IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza dotycząca oceny stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych VI- VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013

Termin: -

Kierownik: Piotr Rosik

Wykonawcy: Ewa Jankowska, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania oraz przygotowania analizy dotyczącej oceny stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych VI-VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013. Analiza jest częścią badania ewaluacyjnego realizowanego w ramach procesu ewaluacji ex post PO IiŚ. W ramach analizy zostało dokonane podsumowanie spójności i komplementarności projektów transportowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ujęciu przestrzennym. Przedmiotem badania były zatem przedsięwzięcia zrealizowane w obszarze infrastruktury transportowej finansowane z PO IiŚ w okresie programowania 2007-2013 (+2).

Celem prac była ocena spójności, komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej inwestycji transportowych realizowanych w ramach VI-VIII osi priorytetowej PO IiŚ, w kontekście wyzwań budowy zintegrowanego systemu transportowego w postaci spójnej sieci dróg, linii kolejowych i lotnisk, w tym połączenia wzajemnego miast wojewódzkich oraz spójności wewnętrznej województw na trzech różnych poziomach analizy przestrzennej: krajowym, Makroregionu Polski Wschodniej oraz poszczególnych województw. Przedstawiono ujęcie wewnątrzgałęziowe ukazując komplementarność projektów PO IiŚ 2007-2013 w relacji do innych projektów realizowanych w obrębie gałęzi (drogowych lub kolejowych) z wykorzystaniem innych źródeł finansowania, w tym ze źródeł prywatnych, publicznych oraz innych środków Unii Europejskiej (również w innych okresach programowania, tj. 2004-2006 oraz 2014-2020).

Celem prac było również oszacowanie wpływu inwestycji transportowych realizowanych w okresie programowania 2007-2013 na skrócenie czasu przejazdu między miastami wojewódzkimi, uwzględniając transport drogowy (przejazdy samochodem osobowym) i kolejowy (analiza maksymalnych prędkości technicznych). Wykorzystano w tym celu dwa wskaźniki (Wskaźnik Skrócenia Czasu Podróży Samochodem Osobowym, WSCPSO oraz Wskaźnik Skrócenia Czasu Podróży Pociągiem Pasażerskim, WSCPPP). Dla każdego miasta wojewódzkiego (18 miast wojewódzkich) podano informacje o zmianach procentowych średniego czasu podróży samochodem osobowym i pociągiem pasażerskim (prędkości techniczne) do pozostałych miast wojewódzkich między początkiem a końcem badanego okresu. Wykonano ponadto analizę poprawy dojazdu do 15 portów lotniczych z wykorzystaniem analizy izochronowej. Badanie objęło obszar całego kraju. Podstawowym poziomem analizy był poziom wojewódzki, przede wszystkim w kontekście wzajemnych połączeń 18 stolic województw, ale również w sensie oceny spójności i komplementarności inwestycji PO IiŚ i z wyszczególnieniem Makroregionu Polski Wschodniej. 

Wróć