IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zintegrowany Monitoring Środowiska

Termin: -

Kierownik: Andrzej Kostrzewski

Wykonawcy: Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka, Edyta Ptaszek

Instytucja zamawiająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer projektu: 2/K/2018/CZMŚP

Projekt badawczo-pomiarowy realizowany jest na jedenastu stacjach bazowych, położonych w różnych geoekosystemach Polski od 1994 r. Jego celem jest rozpoznanie aktualnego stany środowiska, wzajemnych związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska i określenie scenariuszy dalszych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Stacja Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku jest Stacją Bazową ZMŚP. Realizuje podprogramy: A1 - meteorologia, B1 - chemizm powietrza, C1 - chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, C2 - chemizm opadu podokapowego w lesie, C3 - chemizm spływu po pniach drzew, M1 - metale ciężkie i siarka w porostach, H1 - wody powierzchniowe - cieki, F2 - wody gruntowe, G2 - opad organiczny, K1- inwentaryzacja drzewostanów, J2 - struktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych, J3 - gatunki inwazyjne obcego pochodzenia - rośliny, D1 - epifity nadrzewne: porosty

Programami specjalistycznymi realizowanymi przez Stację Bazową, uwzględniającymi specyfikę jej położenia oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze, są: erozja wodna gleb i rozbryzg

Publikacje

Monografie, raporty

  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2019 - 178 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Dernudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 23.
  • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 21.

Wróć