IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska Kołobrzeg

Termin: -

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd, Sandra Słowińska

Instytucja zamawiająca: Gmina MIasto Kołobrzeg
Numer projektu: DI-0701-02/2018

W ramach projektu zebrano dostępne dane i wykonano niezbędne badania umożliwiające ustalenie właściwości leczniczych klimatu. Określono: warunki klimatyczne na podstawie wieloletnich serii danych, stan aerosanitarny powietrza na podstawie dostępnych danych ze stacji pomiarowych WIOŚ, poziom hałasu, na podstawie wykonanej przez IGiPZ PAN 1 serii pomiarowej, oceniono poziom pól elektromagnetycznych w uzdrowisku.

Wróć