IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska, Paweł Sudra

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Numer projektu: .

(projekt inny)

"Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach" jest to podstawowe w Polsce źródło informacyjne na temat głównych dokumentów planowania przestrzennego w skali lokalnej: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym tzw. wuzetek). W opracowaniu znajdują się ponadto informacje nt. prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz stanu cyfryzacji prac planistycznych. To już 13 raport Instytutu na ten temat, przygotowany w międzyzakładowym zespole pod kierunkiem Przemysława Śleszyńskiego.

Wróć