IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Administrative Technologies and the Governance of Agrarian Reform: Liberal Modernization of the Polish Cadastral Infrastructure

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Maria Bednarek-Szczepańska

Jest to trzyletni projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Minnesota (USA) dotyczący rozwoju infrastruktury katastralnej w Polsce w świetle przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. Przedmiotem analiz jest zaangażowanie i interakcje różnych "aktorów", w szczególności samorządów lokalnych i regionalnych oraz instytucji publicznych różnego szczebla w procesie kształtowania systemu rejestracji własności ziemskiej, praw i obowiązków związanych z ziemią. Istotną część badań stanowią wywiady z rolnikami przeprowadzane w trzech regionach Polski o odmiennych uwarunkowaniach historycznych, ekonomicznych i społecznych. Wyniki wywiadów pokazują: podejście rolników do problemów własności ziemi, granic działek, do zachodzących zmian w rolnictwie w kontekście zmian polityczno-gospodarczych, w tym integracji Polski z Unią Europejską.

Wróć