IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Barbara Solon, Michał Konopski

Instytucja zamawiająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: OR-IV.272.1.34.2013

Celem badania jest analiza potencjałów i trendów rozwojowych w zakresie zmian społeczno-demograficznych, przyrodniczo-kulturowych, gospodarczych, przestrzennych i instytucjonalnych w województwie podkarpackim oraz ocena możliwości ich rozwoju w ramach wskazanych specjalizacji.

Celami szczegółowymi badania są:

  • identyfikacja kluczowych branż regionalnych,
  • identyfikacja zróżnicowania potencjałów regionalnych i ich roli rozwojowej;
  • ustalenie głównych determinant i barier rozwojowych występujących w przedmiotowych obszarach wzrostu;
  • dostarczenie obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym (jak również nowym) podmiotom w procesie planowania strategicznego i określaniu ich pozycji konkurencyjnej;
  • wskazanie podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia.

Pod poniższym adresem znajduje się tekst raportu końcowego:

http://monitoruj.podkarpackie.pl/Grafika/Menu%20boczne/Dokumenty%20strategiczne/raport_do%20druku.pdf

 

Wróć