IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Geopolityczne, etniczne i migracyjne uwarunkowania przekształceń społeczno-demograficznych struktur przestrzennych

Termin: -

Kierownik: Mariusz Kowalski

Wykonawcy: Piotr Eberhardt, Ewa Jankowska, Mariusz Kowalski, Marek Kupiszewski, Rafał Wiśniewski

Prace dotyczące zadania badawczego sytuują się na pograniczu geografii ludności i geografii politycznej. Istotnym elementem analizy jest przedstawienie rozwoju polskiej i światowej myśli geopolitycznej. W ramach tego tematu przeanalizowane zostaną najważniejsze koncepcje geopolityczne, autorstwa takich badaczy, jak: A. Danilewski, T. Masaryk, J. Kjellen, I. Dusinski, F. Ratzel, A. Mahan. Głównym wykonawcą tego tematu jest P. Eberhardt.

Badania z zakresu szeroko rozumianej geografii politycznej (także z perspektywy jej historycznej ewolucji) koncentrują się na zagadnieniach geopolitycznego położenia Polski oraz ewolucji krajobrazu politycznego Polski i Europy środkowo-wschodniej (M. Kowalski).

Ważną częścią omawianego zadania badawczego stanowią badania w zakresie sytuacji narodowościowej państw Europy środkowej i wschodniej. Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim Polska oraz kraje dawnego ZSRR, przede wszystkim sąsiadujące z Polską (P. Eberhardt, M. Kowalski, M. Kupiszewski i E. Jankowska). Temat obejmuje problematykę zróżnicowania narodowościowego, izolacji przestrzennej i narodowościowej, a także zagadnienia tożsamości narodowej oraz przemian ilościowych i migracji (R. Wiśniewski).

Prowadzone są także prace nad porównaniem zróżnicowania etnicznego i społecznego wielkomiejskich aglomeracji w Europie Środkowej i Zachodniej na przykładzie Warszawy i Leeds w Wielkiej Brytanii (M. Kupiszewski).

Podejmowane będą również badania dotyczące przemian społeczno-demograficznych w Polsce (m.in. procesy depopulacyjne, starzenie się społeczeństwa i ich wpływ na różne aspekty działalności człowieka), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych (R. Wiśniewski).

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Eberhardt Piotr: Vision for a future Europe according to a Russian map of 1914: A research note [tekst w j. hebrajskim]. - Horizons in Geography: Studies in Geography 2018, 94 - s. 164-171.
 • Bell Martin, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu, Ueffing Philipp, Booth Alison: The IMAGE inventory. A user guide. Brisbane: Queensland Centre for Population Research, University of Queensland, 2015 - 24 s. (Working Paper; 01)
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Przegląd Geopolityczny 2013, 6 - s. 9-16.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 39-60.
 • Eberhardt Piotr: Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 3-28.
 • Eberhardt Piotr: "Rosja i Europa" według Mikołaja Danilewskiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 597-616.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, 2012 - -

Artykuły od 2013 roku

Monografie od 2013 roku

 • Eberhardt Piotr: Granice polityczne Polski i jej sąsiadów w XX wieku (wybrane zagadnienia). Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2018 - 372 s.
 • Eberhardt Piotr: Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Oginiec, 2016 - 306 s.

Rozdziały od 2013 roku

 • Kupiszewski Marek: Przyszłość demograficzna Polski. [w]: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016 - s. 80-97.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bell Martin, Rees Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. [w]: Demographic Change and Policy Implications. European Population Conference, August 31 – September 3, 2016, Mainz, Germany. The Hague: European Association of Population Research, 2016 - s. 199.

Wróć