IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Modelowanie procesów i zależności w systemach przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych

Termin: -

Kierownik: Jerzy Solon

Wykonawcy: Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Jolanta Więckowska, Ewa Kołaczkowska, Edyta Regulska

Ogólnym celem badań prowadzonych w różnych skalach przestrzennych (m.in. katena, krajobraz, region, cała Polska) jest poznawanie i modelowanie prawidłowości regulujących strukturę przestrzenną, funkcjonowanie oraz różnorodność biologiczną układów ekologicznych różnej rangi (od ekosystemu do krajobrazu). Badania dotyczą trzech głównych zagadnień:

  1. Warunki abiotyczne i oddziaływanie człowieka jako czynniki wpływające na zróżnicowanie typologiczne i różnorodność biologiczną zbiorowisk roślinnych.
  2. Wpływ zróżnicowania siedliskowego i fragmentacji użytkowania na różnorodność ekosystemową i gatunkową w krajobrazie.
  3. Skale ekologicznych liczb wskaźnikowych jako wskaźniki zastępcze w określaniu powiązań między cechami roślinności i środowiska.

Prawidłowości te powinny być wyrażane w postaci modeli zależności (od prostych modeli statystycznych do bardziej skomplikowanych o charakterze przyczynowo-skutkowym). Przewiduje się publikowanie co kilka lat zbiorczych, wieloautorskich opracowań podsumowujących najważniejsze rezultaty badań prowadzonych w temacie.

Publikacje

Prace pod redakcją naukową

  • Regulska Edyta, Solon Jerzy (red.): Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - 61 s.
  • Solon Jerzy, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): Współczesne metody badań krajobrazu. Warszawa: IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2014 - 244 s. (Problemy Ekologii Krajobrazu; 38)

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.

Artykuły od 2013 roku

Wróć