IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Barbara Solon, Michał Konopski

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt polega na opracowaniu koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem badania rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz podmiotów świadczących te usługi. Projekt ma też dostarczyć wiedzy na temat roli tych podmiotów w procesie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej oraz efektywności ich działań.

Cele szczegółowe określone w zamówieniu dotyczą następujących zagadnień:

1) ocena obszarów wiejskich pod względem warunków dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu krajowym i regionalnym,

2) ocena aktywności podmiotów gospodarki rynkowej działających na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wielozawodowości rolników w ujęciu krajowym i regionalnym,

3) analiza konkurencyjności przedsiębiorstw z obszarów wiejskich na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku handlowo-usługowym,

4) rozpoznanie związków pomiędzy aktywnością przedsiębiorców, a wsparciem instytucjonalnym, w tym instytucji otoczenia biznesu,

5) zidentyfikowanie barier rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wskazanie kierunków ich likwidacji,

6) uzyskanie kompleksowej diagnozy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

7) ocena przedsiębiorczości jako elementu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

8) uzyskanie rekomendacji dla przyszłych działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od 2014 r. i innych polityk wsparcia unijnego dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym transferem wiedzy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pod poniższym adresem znajdują się raporty cząstkowe i tekst Koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich:

https://bip.minrol.gov.pl/Opracowania-ekspertyzy-publikacje/Koncepcja-systemowego-wsparcia-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich?%2FOpracowania.-ekspertyzy.-publikacje%2FKoncepcja-systemowego-wsparcia-przedsiebiorczosci

Wróć