IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Dorota Gazicka-Wójtowicz

Wykonawcy: Magdalena Bagrowska, Barbara Dąbrowska, Marek Degórski, Grażyna Dudzicka, Joanna Dzięgielewska, Grzegorz Franaszek, Alicja Kamińska, Elżbieta Pawlicka, Jan Peliwo, Irena Poloczek, Tomasz Ryger, Grażyna Seliga, Anna Szemiel

Akronim: RCIN
Program: Program Innowacyjna Gospodarka UE
Partner wiodący: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Instytucja zamawiająca: Komisja Europejska
Numer projektu: POIG-020302-00-43/10-02
Oficjalna strona projektu

Logo innowacyjna Gospodarka, RCIN , UE

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uczestniczyła w Projekcie budowy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych RCIN, którego podbazę stanowi Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN.  Projekt realizowany był w latach 2010-2014 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w ramach poddziałania 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Projekt polegał na utworzeniu ogólnodostępnego w sieci Internet, ponad regionalnego, multi dyscyplinarnego, pełno-tekstowego, przeszukiwalnego Repozytorium zdigitalizowanych publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego. Materiały te selekcjonowane były ze zbiorów 16 instytutów naukowych i ich bibliotek, członków powołanego w celu realizacji Projektu Konsorcjum. Zasoby Repozytorium wspomagają prowadzenie nowoczesnych badań oraz analizowanie ich wyników, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Celami szczegółowymi Projektu RCIN są:

  • modernizacja i konsolidacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16 instytutów naukowych;
  • zwiększenie cyfrowych zasobów sieci Internet o wartościowe treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum;
  • zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bieżącego dorobku naukowego poprzez zbudowanie cyfrowego Archiwum Instytutów Konsorcjum;
  • zwiększenie grona odbiorców polskich treści cyfrowych;
  • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego oraz polskiego dziedzictwa piśmienniczego w świecie poprzez obecność zasobów RCIN w repozytorium cyfrowym Unii Europejskiej Europeana;
  • wsparcie edukacji w tym edukacji na odległość;
  • odbudowa młodej kadry poprzez zatrudnienie absolwentów uczelni wyższych.

Do realizacji Projektu konieczne było uzupełnienie infrastruktury informatycznej i technicznej członków Konsorcjum w zakresie umożliwiajacym wspólne użytkowanie jednej bazy danych, posadowionej na wspólnym serwerze zlokalizowanym w jednym z Instytutów Konsorcjum. Utworzono kilka pracowni digitalizacji, wyposażonych w specjalistyczne skanery (w tym dziełowe pozwalające na bezpieczną digitalizacje pozycji dawnych), obsługujących wszystkich członków Konsorcjum, oraz stworzono profesjonalne cyfrowe Archiwum Instytutów. Zatrudniono i wykształcono kadrę osób skanujących i redaktorów publikacji cyfrowych oraz utworzono system kontroli postępu prac i prawidłowości realizacji Projektu. Projekt realizowany był na terenie Warszawy, Krakowa i Białowieży.

U podstaw powstania RCIN leżało założenie, iż kluczowe jest udostępnienie i popularyzacja zasobów cyfrowych w społeczeństwie, a w szczególności w środowisku naukowym oraz edukacyjnym. Utworzenie RCIN wypełnia lukę - brak zasobów Instytutów Naukowych w obecnie istniejących polskich zasobach cyfrowych dostępnych poprzez sieć Internet. W instytutach wchodzacych w skład Konsorcjum rozwija się w dużej mierze dyscypliny uznawane za priorytetowe w polityce naukowej państwa, tj. nauki matematyczne, techniczne, przyrodnicze i medyczne. W RCIN repezentowane są również nauki humanistyczne i społeczne. RCIN powinien zatem stanowić znaczne ułatwienie w zdobywaniu informacji, wiedzy specjalistycznej jak i popularyzacji nauki polskiej.

pasekRCIN

Publikacje

Prace dokumentacyjne

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN. [w]: Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, 2012 - s. 19-21.

Prace pod redakcją naukową

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Lis Katarzyna, Siemiątkowska Joanna (red.): Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2014 - 112 s.

Wróć