IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Types of interaction between environment, rural economy, society and agriculture in European regions (TERESA)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Jerzy Bański

Wykonawcy: Marcin Mazur

Akronim: TERESA
Program: 6. Program Ramowy
Partner wiodący: Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, Austria
Oficjalna strona projektu

Cele projektu TERESA zostały ujęte w trzy główne grupy: cel A – identyfikacja współzależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką na obszarach wiejskich, społeczeństwem i rolnictwem cel B – stworzenie modelu przedstawiającego wspomniane powyżej związki na obszarach wiejskich różnych części Europy oraz określającego wpływ planowania na rozwój tych obszarów, cel C – identyfikacja i ocena podejmowanych dotychczas działań i wdrażanych strategii rozwoju pod kątem ich skuteczności w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich.

Zadania postawione przed projektem TERESA bezpośrednio wiążą się z jednym z priorytetowych zagadnień w polityce Unii Europejskiej. Przebudowa założeń Wspólnej Polityki Rolnej została niejako zainicjowana przez przemiany zachodzące w rolnictwie poszerzającej się Unii. Liczba miejsc pracy w rolnictwie, a także w zawodach bezpośrednio z nim powiązanych, znacząco zmalała, co ma dalekosiężne skutki także dla warunków życia na obszarach wiejskich. Niezależnie od tych przemian, fundamentem nowej Wspólnej Polityki Rolnej jest kontynuacja polityki samowystarczalności żywnościowej Unii. Jednocześnie z coraz większym naciskiem podkreśla się w dokumentach unijnych konieczność uwzględnienia w planowaniu oraz działalności rolniczej wymogów ochrony środowiska przyrodniczego, oczekiwania mieszkańców państw Unii w tym względzie także wzrastają. Stawia to rolników wobec wyzwań, którym coraz trudniej sprostać.

Wróć