IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Jan Marek Matuszkiewicz

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Anna Kowalska, Anna Kozłowska, Jan Marek Matuszkiewicz

Partner zagraniczny: Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

Przedmiotem badań były zbiorowiska leśne w od dawna użytkowanych regionach Rosji i Polski. Porównanie zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych podczas badań terenowych, pozwoliło wskazać zakres naturalnego i antropogenicznego zróżnicowania zbiorowisk, opisać ich sukcesję oraz zmienność czasową i przestrzenną. Określono czynniki biotyczne i abiotyczne (głównie klimatyczne) mające największy wpływ na zróżnicowanie zbiorowisk.

Zadania badawcze obejmowały:

  • analizę porównawczą zdjęć fitosocjologicznych zbiorowisk leśnych,
  • analizę wskaźników różnorodności biologicznej (bogactwo gatunków, zróżnicowanie typów zbiorowisk, grup chorologicznych),
  • analizę klimatycznych uwarunkowań fitocenoz leśnych – określenie klimatycznych grup gatunków.

Wróć