IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na środowisko przyrodnicze polskich i rumuńskich Karpat

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Witold Bochenek, Anna Bucała-Hrabia, Anna Budek, Michał Długosz, Zofia Rączkowska

Partner zagraniczny: Instytut Geografii Akademii Rumunii

Projekt ma na celu określenie wpływu zmian klimatu i działalności człowieka na procesy denudacji, szczególnie na aktywność ruchów osuwiskowych. Podstawą będą dane z pomiarów  procesów geomorfologicznych prowadzonych na stacjach terenowych (Szymbark, Paterlagele) oraz  z analiz holoceńskich aluwiów wypełniających dna dolin karpackich. Szczególna uwaga będzie zwrócona na zmiany użytkowania ziemi i górnictwo, gdyż obecnie są to główne czynniki antropogeniczne powodujące zmiany rzeźby Karpat. 

 

Wróć