IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na przebieg procesów przyrodniczych i przekształcenia geoekosystemów górskich w Gorcach

Termin: -

Kierownik: Anna Bucała-Hrabia

Wykonawcy: Anna Bucała-Hrabia, Anna Budek, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: N N306 6599 40

(projekt własny)

Celem projektu jest rozpoznanie mechanizmów i tempa zmian geoekosystemów z uwzględnieniem procesów społeczno-gospodarczych, powodujących zmiany użytkowania ziemi i na tej podstawie opracowanie wzorca dla Beskidów. Drogą do osiągnięcia celu będą zarówno bezpośrednie badania terenowe wybranych geoekosystemów, jak i rejestracja zmian w różnych przekrojach czasowych. Realizacja tematu powinna odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób postępujące przemiany społeczno-ekonomiczne zapisały się w środowisku przyrodniczym, a szczególnie w składzie zbiorowisk roślinnych, w chemizmie gleb obszarów nieużytkowanych, a w rezultacie w stosunkach wodnych i w procesach rzeźbotwórczych. Równocześnie podjęta zostanie próba rozpoznania zmian jakie zaszły w przeszłości od początku kolonizacji Gorców poprzez określenie czasu początku wylesienia i aktywności rolniczej człowieka.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The anthropogenic influence on vegetation and soil properties in Gorce Mts. (Polish Carpathians) during the last 50 years. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 463.
  • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians). [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
  • Kozak Maciej, Bucała Anna, Kozłowska Katarzyna, Kostrakiewicz-Gierałt Kinga: Zmiany powierzchni zbiorowisk roslinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 326.
  • Bucała Anna, Budek Anna: Contemporary environmental changes of Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mountains (Western Carpathians) in relation to land use and soil properties. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 939.

Artykuły od 2013 roku

Wróć