IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Przestrzenny rozkład i struktura odpływu rzecznego oraz ich uwarunkowania na obszarze Kujaw wschodnich

Termin: -

Kierownik: Arkadiusz Bartczak

Wykonawcy: Arkadiusz Bartczak, Sebastian Tyszkowski

Numer projektu: N N306 4735 38

(projekt własny)

Największe niedobory wody odczuwalne są na obszarach o intensywnej gospodarce rolnej. Do szczególnych obszarów na Niżu Polskim charakteryzującym się dominacją użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów należą Kujawy i Wielkopolska. W wyniku wylesienia oraz odwodnienia poprzez systemy melioracyjne, wytworzył się na tym terenie specyficzny układ środowiska przyrodniczego nazywany m.in. przez A. Wodziczkę (1947) „chorym krajobrazem rolniczym, krajobrazem spustoszonym” lub wręcz „krajobrazem stepowym”.

Ze względu na ponadregionalne znaczenie obszarów o intensywnej gospodarce rolnej istotne jest rozpoznanie zmienności przestrzennej odpływu i jego struktury, jak również powiązanie ich z poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego. Jedną z metod, która pozwala na określenie tych związków jest przestrzenna waloryzacja tych elementów środowiska, które decydują o sposobie krążenia wody, tj. budowy geologicznej oraz rzeźby terenu, ale również sposobu użytkowania terenu oraz warunków zasilania opadami atmosferycznymi. W następnej kolejności związki te można przedstawić poprzez podział zlewni cząstkowych w obrębie badanego dorzecza na podstawowe jednostki przestrzenne o określonym sposobie krążenia wody, tzw. hydrotopy. Wyniki otrzymane dzięki takiej waloryzacji poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego przy pomocy metod matematycznych można będzie powiązać z wielkością i strukturą odpływu rzecznego.

Teren badań zdefiniowany w tytule projektu jako Kujawy wschodnie zamknięty zostanie powierzchniowym działem wodnym dorzecza Zgłowiączki - największej rzeki odwadniającej ten obszar. Powierzchnia dorzecza Zgłowiączki wynosi 1495,6 km2. Wybór tego obszaru jako obiektu badań podyktowany jest również jego specyficznym charakterem – notowane są tu jedne z najniższych opadów i odpływów jednostkowych w Polsce, a z drugiej strony posiada wybitnie rolniczy charakter, ponad 80% dorzecza zajmują użytki rolne.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły od 2013 roku

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Bartczak Arkadiusz: The impact of a small hydro-electric power station (sheps) on water stage and discharge oscillation of the Zgłowiączka river, Central Poland. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 123-129.

Mapy, atlasy

Wróć