IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie warunków i struktury odpływu rzecznego w zlewni Skrwy

Termin: -

Kierownik: Dariusz Brykała

Wykonawcy: Dariusz Brykała

Numer projektu: 3 P04E 019 24

(projekt własny)

Głównym celem pracy było określenie hierarchii warunków decydujących o odpływie rzecznym w dorzeczu oraz określenie stopnia i kierunku zmian odpływu rzecznego w okresie 1961-2005. Obiektem badań było dorzecze rzeki Skrwy Lewej (ok. 400 km2 powierzchni). Zakres czasowy badań terenowych obejmował lata 2000-2005. Ten okres został scharakteryzowany na tle 45-lecia 1961-2005, w oparciu o wyniki obserwacji hydrometeorologicznych, prowadzonych w dorzeczu przez IMGW. Z kolei wpływ działalności człowieka na badany system hydrograficzny, został możliwie dokładnie prześledzony na przestrzeni od średniowiecza do współczesności. Do opracowania wykorzystano trzy grupy materiałów źródłowych: 1) Wyniki własnych pomiarów terenowych: stanów wód gruntowych w 86 posterunkach (ok. 700 pomiarów w 10 seriach) oraz prędkości płynięcia wody w ciekach na 31 posterunkach wodowskazowych (ok. 400 pomiarów w 30 seriach), 2) Wyniki obserwacji hydrometeorologicznych z lat 1961-2005 prowadzonych przez IMGW na: 13 posterunkach pomiarowych, 3) Niepublikowane materiały archiwalne i kartograficzne. Wykazano zmianę relacji opadów atmosferycznych do odpływu rzecznego i stanów wód gruntowych, która miała miejsce od początku lat 80-tych XX wieku. Zmiany wielkości odpływu są widoczne nie tylko w wartościach charakterystycznych przepływów (SSQ, SNQ, SWQ), ale również w modelowych parametrach fal wezbraniowych i niżówek. Przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie odpływów jednostkowych w dorzeczu oraz wydzielono ze względu na zasilanie rzeki: 3 charakterystyczne odcinki Skrwy Lewej. Poparte to zostało analizą przestrzennego zróżnicowania opadów atmosferycznych w dorzeczu oraz kierunków odpływu wód podziemnych. Wykazano, że dyspozycyjne zasoby wodne dorzecza są bardzo skromne i przez ostatnie 600 lat były powiększane w ramach retencji zbiornikowej.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.

Wróć