IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Wielokryterialna ocena wpływu wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych

Termin: -

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski, Izabela Zawiska, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: N N306 564940

(projekt własny)

Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe, które obejmują zbadanie i określenie wpływu wybranych korytarzy transportowych na stan atmosfery i klimat akustyczny, poziom fragmentacji systemów przyrodniczych, jakość środowiska przyrodniczego, dostępność przestrzenną i wielkość rynków pracy, rozwój ekonomiczny obszarów przyległych, sytuację społeczną obszarów przyległych i bezpieczeństwo drogowe.

Celem aplikacyjnym projektu jest sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki transportowej w skali krajowej i regionalnej oraz dostarczenie podstaw metodycznych dla władz w zakresie odpowiedniego kształtowania politykispójności społeczno-ekonomicznej regionów. W projekcie zaproponowano nowatorskie podejście do badań porównawczych w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych do nowych (autostrady i drogi ekspresowe) i starych odcinków dróg krajowych. Do projektu włączono analizę otoczenia starych odcinków dróg krajowych ponieważ są to niezwykle ważne i interesujące obiekty do badań ze względu na znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów przy braku modernizacji na wybranych odcinkach Po raz pierwszy od kilku dekad pojawiła się również możliwość określenia różnic w zakresie oddziaływania korytarzy transportowych poprowadzonych po nowym śladzie z tymi istniejącymi od wielu lat. Tak szerokich i wszechstronnych badań wpływu korytarzy drogowych na otoczenie jeszcze w Polsce nie prowadzono.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i integruje wyniki badań kilku działów geografii. Łączy w sobie badania bardzo wielu aspektów oddziaływania korytarzy drogowych na człowieka i środowisko. Złożoność badanego zagadnienia i interdyscyplinarne podejście warunkuje zastosowaniem różnorakich i komplementarnych metod badawczych, charakterystycznych dla każdej z dziedzin. Są to zarówno metody ilościowe jak i jakościowe. Dane do analiz są zbierane podczas badań terenowych, część danych i zdjęcia lotnicze zostaną zakupione. Przy przetwarzaniu i prezentowaniu wyników badań zastosowana jest analiza statystyczna i kartograficzna.

Efektem końcowym projektu będzie określenie wpływu korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój gospodarczy i społeczny obszarów sąsiadujących i sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki transportowej w skali krajowej i regionalnej. Wnioski te zostaną przedstawione na warsztatach i konferencjach.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
  • Degórski Marek: Impact of road on soil properties – Polish case study. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 118.
  • Degórski Marek: Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Komornicki Tomasz: Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 137.
  • Komornicki Tomasz: Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Komornicki Tomasz: The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 248.
  • Komornicki Tomasz: The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.

Artykuły od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

  • Komornicki Tomasz: Polska w europejskiej przestrzeni transportowej. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 9-24 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)

Monografie od 2013 roku

Wróć