IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ocena wpływu zmian klimatu na stan zdrowia społeczeństwa w różnych regionach Polski oraz prognoza do roku 2100

Termin: -

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/B/ST10/06972

(projekt własny)

Badania kliniczne dowodzą, że niektóre czynniki meteorologiczne oddziałują na psychofizyczne reakcje organizmu, a ich wahania w krótkim czasie, mogą wyzwalać subiektywne dolegliwości u ludzi zdrowych oraz powodować nasilenie obiektywnych objawów chorobowych u większości chorych, a w skrajnych przypadkach u osób o zwiększonym ryzyku (osoby starsze, rekonwalescenci, małe dzieci), mogą prowadzić do śmierci.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat badania związków pomiędzy czynnikami atmosferycznymi a zdrowiem człowieka były prowadzone przez bioklimatologów, fizjologów, lekarzy i epidemiologów w wielu krajach świata. Badania prowadzone w ramach projektów PHEWE i EuroHEAT wykazały, że w aglomeracjach europejskich znaczny wzrost liczby zgonów następował w skrajnych, w danym mieście, warunkach zimna i gorąca. W odniesieniu do Polski ogólne relacje między pogodą a umieralnością są podobne jak w całej Europie. Brak jest natomiast aktualnego obrazu zróżnicowania regionalnego zgonów, a zwłaszcza zachorowań wywołanych czynnikami pogodowymi. Brak jest także szczegółowego rozpoznania, w jakim stopniu poszczególne elementy klimatu wpływają na zachorowania na niektóre grupy chorób.

Podstawowymi celami proponowanego projektu jest:

  • określenie roli czynników klimatycznych w kształtowaniu liczby zgonów i zachorowań na niektóre grupy chorób klimatozależnych w różnych regionach Polski,
  • opracowanie kompleksowych wskaźników oddziaływania klimatu i jego zmian na stan zdrowia w różnych regionach Polski,
  • opracowanie prognoz stanu zdrowia w różnych regionach Polski do roku 2100 oraz podstaw działań adaptacyjnych w skali regionalnej.

Badania będą dotyczyły dwóch aspektów stanu zdrowia społeczeństwa: zgonów (umieralność ogółem oraz z podziałem na grupy wiekowe) oraz zachorowalności na niektóre grupy chorób, uzależnionych od panujących warunków pogodowych. Końcowym efektem projektu będzie monografia dotycząca regionalnego zróżnicowania stanu zdrowia społeczeństwa w Polsce obserwowanego obecnie, pod wpływem aktualnych warunków klimatycznych, oraz przewidywanego do roku 2100, jako efekt prognozowanych zmian klimatu.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Climate change and heat stress in the 21st century - an example from Poland. [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 31-33.
  • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Środowiskowe i klimatyczne uwarunkowania zatruć pokarmowych – stan aktualny i prognoza do roku 2100. [w]: Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Red. E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2012 - s. 55-65.

Monografie od 2013 roku

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Climate related diseases in Poland and their predictions to the year 2100. [w]: 21st International Congress of Biometeorology extended abstracts. Durham: International Society of Biometeorology - Durham University, 2017 - s. 8-12.

Artykuły od 2013 roku

Wróć