IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Scenariusze rozwoju i wizje polskiej przestrzeni wiejskiej w perspektywie długookresowej

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/B/HS4/00840

Celem projektu jest wypracowanie teoretycznych podstaw tworzenia wizji i alternatywnych scenariuszy rozwoju polskiej przestrzeni wiejskiej oraz przygotowanie wizji polskiej przestrzeni wiejskiej w perspektywie długookresowej (30-40 lat). Efektem projektu będą teoretyczno-metodologiczne próby opracowania wizji rozwoju przestrzeni wiejskiej i alternatywnych scenariuszy, których celem będzie jej osiagnięcie. Wykorzystana będzie dostępna literatura polska i zagraniczna, a alternatywne scenariusze będą budowane w oparciu o różnorodne metody (od statystyczno-matematycznych po teorię gier). Uzupełnieniem tego zadania będzie identyfikacja czynników (stymulujących i destymulujących rozwój przestrzenny) stanowiących podstawę opracowania scenariuszy, uwzględniających różną dynamikę rozwoju obszarów wiejskich, sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną.

Opracowana wizja lub różne wizje (trudno w tej chwili przesądzić ich liczbę) będą konfrontowane z innymi wizjami dotyczącymi obszarów wiejskich opracowanymi przez wybitnych specjalistów. Autor projektu zwróci się do nich z propozycją przygotowania takich opracowań. Planuje się podjąć współpracę z badaczami reprezentującymi instytuty naukowe wyspecjalizowane w badaniach wiejskich (np. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Instytut Upraw i Nawożenia Gleb, itd.). W efekcie projekt dostarczy bogatego materiału poznawczego w postaci szeregu autorskich wizji rozwoju przestrzeni wiejskiej w Polsce. Towarzyszyć temu będzie dyskusja na temat dylematów rozwoju polskiej przestrzeni wiejskiej i różnych, często przeciwstawnych koncepcji jej rozwoju.

Wróć