IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ekologiczno-krajobrazowy wymiar urbanizacji terenów wiejskich Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Termin: -

Kierownik: Bożena Degórska

Wykonawcy: Bożena Degórska

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/HS4/06247

(projekt własny)

Istotą postawionego problemu badawczego jest ekologiczno-krajobrazowe podejście do zjawiska urbanizacji przestrzeni, które dotychczas należało do zazwyczaj pomijanych lub traktowanych w sposób bardzo ogólnikowy lub przyczynkowy. Głównym celem badawczym projektu jest określenie skali, dynamiki i przestrzennych prawidłowości urbanizacji krajobrazu Obszaru Metropolitalnego Warszawy w latach 2000-2010, a także wypracowanie zestawu syntetycznych ekologiczno-krajobrazowych wskaźników umożliwiających monitorowanie urbanizacji przestrzeni oraz skonstruowanie nowych mierników. Efektem końcowym będzie sformułowanie modeli przestrzennych objaśniających proces przekształcania krajobrazu wiejskiego w miejski oraz sformułowanie wskazań i prognoz odnośnie funkcjonowania i stabilności układów ekologicznych, a także kształtowania krajobrazu i ładu przestrzennego, uwzględniając wymogi zrównoważonego rozwoju.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanized land of Warsaw Metropolitan Area during the EU pre-accession period of Poland and the first years of membership. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.

Monografie od 2013 roku

Wróć