IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Diagnoza zróżnicowania wybranych elementów struktury przestrzennej oddziałujących na gospodarkę rolną w skali województw

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski

Instytucja zamawiająca: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

(projekt zamawiany)

Opracowanie jest uszczegółowieniem ekspertyzy wykonanej w 2007 roku ujmującej badaną tematykę w skali regionów (Bański, Czapiewski 2007). Celem pracy jest zdiagnozowanie zróżnicowania przestrzennego wybranych elementów społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych oddziałujących na produkcję rolną. Cel ten służy stworzeniu modelu opisującego różnicę potencjału województw w zakresie generowania dochodu rolniczego. Analizowane są cztery kategorie struktury przestrzennej rolnictwa warunkujące efektywność gospodarowania: środowisko naturalne, warunki społeczno-demograficzne, rolnicze użytkowanie ziemi wraz ze strukturą agrarną i infrastruktura techniczna. Efektem jest opracowanie wskaźników punktowych zróżnicowania wymienionych elementów struktury przestrzennej pod kątem ich wpływu na gospodarkę rolną.

IERiGŻ PIB

Wróć