IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski

Program: Fundusze Strukturalne na poziomie Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013
Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

(projekt zamawiany)

Strategie województw są efektem wielomiesięcznych prac dużej grupy osób. Urzędy marszałkowskie przeznaczają na ich opracowanie znaczące środki, współpracują z wieloma podmiotami i organizują na ogół szerokie konsultacje społeczne. W związku z dokonującymi się stale przekształceniami struktury przestrzennej oraz pojawianiem się nowych okoliczności modyfikujących dotychczasowe kierunki rozwoju regionów, co jakiś czas dokumenty strategiczne są aktualizowane. Istotny wpływ na zmiany zapisów w strategiach powinno mieć między innym środowisko naukowe, podejmujące oceny tych dokumentów.
Wyniki takich badań mogą służyć doskonaleniu kolejnych aktualizacji, aby strategie regionalne coraz lepiej spełniały swoje funkcje i były dobrym, użytecznym instrumentem polityki regionalnej. Autorzy opracowania podejmują próbę szczegółowej i krytycznej analizy strategii wojewódzkich w zakresie problematyki dotyczącej obszarów wiejskich.
Głównym celem badania jest zdiagnozowanie i ocena aktualnych wojewódzkich strategii rozwoju pod kątem celów i kierunków rozwoju wyznaczanych przez nie dla obszarów wiejskich. Ocena ta została wykonana w ramach Konkursu Dotacji Fundusze europejskie na poziomie NSS – II edycja, organizowanego przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Treść ekspertyzy...

Wróć