IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza zróżnicowania i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku według kryterium powiązań z największymi aglomeracjami miejskimi i miastami oraz endogenicznego potencjału

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski, Marcin Mazur, Przemysław Śleszyński

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(projekt zamawiany)

Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowań przestrzennych obszarów wiejskich i ich powiązań funkcjonalnych. W kolejnych częściach pracy wykonano: typologię obszarów wiejskich pod względem rzeczywistych i potencjalnych powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, analizę obszarów wiejskich pod kątem konkurencyjnego i towarowego rolnictwa, identyfikację obszarów wiejskich o znaczącym potencjale endogenicznym, identyfikację obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych i demograficznych oraz syntezę wykonanych badań. W podsumowaniu każdego rozdziału zaprezentowano wnioski wynikające z analiz szczegółowych odnoszące się do perspektywy 2015.
Badania dotyczyły obszarów wiejskich wg definicji GUS z włączeniem miast o liczbie ludności do 5 tys. Wszystkie analizy regionalne oparte są na opracowaniach kartograficznych wykonanych w różnych skalach przestrzennych z zastosowaniem różnorodnych metod prezentacji. Analizy dynamiczne dotyczyły głównie okresu dziesięciu lat (1998–2007), natomiast w diagnozach statycznych wykorzystano najnowsze dostępne dane statystyczne.Każde z czterech zadań jest opracowane przez inny zespół ekspertów, dlatego też wykorzystano szereg różnych metod badawczych i sposobów podejścia do problematyki (przy zachowaniu ogólnych zasad spójności opracowania).

Wróć