IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Polska wieś w perspektywie 2050 – uwarunkowania, prognozy, wizje

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Janusz Księżak, Roman Kulikowski, Marcin Mazur, Barbara Solon, Mariola Ferenc

W ramach zadania przewiduje się realizację prac związanych z diagnozą współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej na polskiej wsi i prognozowaniem zmian w różnych perspektywach czasowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ocenę możliwych przekształceń obszarów wiejskich w perspektywie 2050 roku. Celowi temu będą towarzyszyły prace w ramach projektu NCN - Scenariusze rozwoju i wizje polskiej przestrzeni wiejskiej w perspektywie długookresowej.

W 2012 roku przewiduje się zebranie najnowszej bazy danych w oparciu o Spis Rolny 2010 oraz opracowanie aktualnych wskaźników rozwoju społeczno-ekonomicznego. Analizowane też będą dokumenty ewaluacyjne dotyczące wsparcia obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym z tzw. funduszy unijnych. Jednocześnie wypracowane zostaną teoretyczne podstawy tworzenia wizji i alternatywnych scenariuszy rozwoju polskiej przestrzeni wiejskiej.

Efektem badań w 2012 roku będzie zgromadzona i przetworzona baza najnowszych danych statystycznych, wstępne ujęcia diagnostyczne na temat stanu rozwoju polskiej wsi po 2010 roku oraz teoretyczno-metodologiczne próby wizji rozwoju przestrzeni wiejskiej i alternatywnych scenariuszy.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Bański Jerzy: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 7-8.

Artykuły od 2013 roku

Prace pod redakcją naukową

Wróć