IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zmiany środowiska fizyczno-geograficznego i ich historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania

Termin: -

Kierownik: Anna Kowalska

Wykonawcy: Andrzej Affek, Marek Degórski, Ewa Kołaczkowska, Anna Kowalska, Edyta Regulska, Jerzy Solon, Jacek Wolski, Tomasz Związek

Badania mają na celu poznanie kierunków przekształceń środowiska fizyczno-geograficznego Polski i Europy Środkowej, określenie ich zakresu czasowego i przestrzennego oraz wskazanie czynników naturalnych i antropogenicznych warunkujących te przemiany. Dotyczą zarówno środowiska naturalnego, jak i kulturowego różnych regionów Polski i Europy Środkowej, łącząc aspekty przyrodnicze i społeczne obserwowanych zjawisk. Poruszane są m. in. kwestie zmian różnorodności zbiorowisk leśnych, rozwoju sieci dróg, kształtowania się krajobrazów kulturowych, historii rozwoju jezior oraz pokrywy glebowej. Przedmiotem badań są także zagadnienia metodyczne związane z wykorzystaniem historycznych materiałów kartograficznych i innych źródeł danych. Otrzymane wyniki mogą znaleźć zastosowanie przy ocenach stanu i stopnia przekształcenia środowiska, a także wpływu określonych zjawisk naturalnych oraz działań człowieka na jego elementy. Znajomość przekształceń zachodzących w środowisku obecnie i w przeszłości oraz ich uwarunkowań umożliwia prognozowanie przyszłych zmian, i może być wykorzystana w działaniach planistycznych, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły od 2013 roku

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Belonovskaya Elena, Krenke Alexander, Tishkov Arkadiy, Tsarevskaya Nadezhda, Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention. [w]: Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts. Moscow: International Geographical Union, 2015 - s. 30.
  • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.

Monografie od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

Wróć