IGiPZ PAN > Osoby > Publikacje
dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ
Kierownik Stacji badawczej w Szymbarku
Stacja badawcza w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 183513170
E-mail

Wykształcenie

 • 2003-2006 - studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii - kierunek geografia (praca licencjacka pt. Środowisko przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne gminy Czchów)
 • 2006-2008 - studia magisterskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (praca magisterska pt. Walory turystyczne gminy Czchów)
 • 2006-2008 - studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - kierunek ochrona środowiska (praca licencjacka pt. Transformacja właściwości fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych w ekosystemie leśnym Stacji Bazowej ZMŚP Szymbark).
 • 2009-2010 - podyplomowe studia oceny oddziaływania na środowisko: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Stacja Badawcza w Szymbarku), od 2008

 • 2013 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe))
 • 2018 - kierownik Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku
 • 2019 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (tytuł osiągnięcia naukowego: "Wpływ czynników naturalnych i współczesnej działalności człowieka na funkcjonowanie systemu stokowo-korytowego w zlewniach Polskich Karpat Zachodnich")
 • 2020 - profesor IGiPZ PAN

Zainteresowania naukowe

 • Monitoring środowiska
 • Geomorfologia fluwialna

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018 - laureatka konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców - stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2021

{{iflng::en}

 • 2018 - laureate of the competition for outstanding young scientists - scholarship from the Ministry of Science and Higher Education for the years 2018-2021

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Ptaszek E., 2020, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2019 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 205 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., Kiszka K., Ptaszek E., 2019, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 178 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2018, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 181 s.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Ptaszek E., 2017, Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark, 203 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2015, Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej sie antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe), Prace Geograficzne, 247, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 140 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M. (red.), 2018, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 32, Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 288 s.
 • Bochenek W., Kijowska M., 2009, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, 328 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2021, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody, spływ powierzchniowy i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki (Karpaty Zachodnie) z wykorzystaniem modelowania SWAT, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Zakład Polografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, , s. 137-139.
 • Kijowska-Strugała M., Gil E., Demczuk P., 2021, Extreme values of soil erosion on agricultural slopes in the Polish flysch Carpathians, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 330.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., 2021, Bluffs development on the mountain reservoir (the Polish Carpathians), 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kozłowski R., Lekach J., 2021, Influence of small reservoirs on the metals content in sediments of ephemeral rivers (the Negev Desert), 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 325.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2020, Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT, XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r., Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 6.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2019, Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 23.
 • Bryndal T., Kroczak R., Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2019, Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 21.
 • Kijowska-Strugała M., 2019, Changes in the suspended sediment sources in the Carpathian catchment during transition from centrally planned to free-market economy, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, , s. 989.
 • Bochenek W., Kijowska-Strugała M., 2018, Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek, , s. 18.
 • Kijowska-Strugała M., 2018, Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 135.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2018, Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie), [w:] Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki, Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall, [w:] Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński, 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts, Storkowo-Szczecinek, , s. 31.
 • Kijowska-Strugała M., Kiszka K., 2018, Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian), Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, , 20 European Geosciences Union, Vienna, , s. 1029.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 10.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, , s. 8042.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2018, Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 47.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 13.
 • Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., Demczuk P., 2017, Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2017, Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 215.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., 2017, Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., Bucała-Hrabia A., Demczuk P., 2017, Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 424.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Kiszka K., 2017, Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians), 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 362.
 • Rączkowska Z., Prokop P., Kijowska-Strugała M., 2017, Field trip in the Kerala, Landform Analysis, 35, s. 9-12.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 129.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2016, The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians), Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 103-104.
 • Gil E., Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 174-176.
 • Kijowska-Strugała M., 2014, Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., 2014, Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011, [w:] Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop, Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014, Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków, , s. 177-179.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2014, Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 1 s.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2014, Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Bochenek W., Gil E., Kijowska-Strugała M., Kiszka K., Wiejaczka Ł., Rączkowska Z., 2013, Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians, Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume, [b.w.], Paris, , s. 1060.
 • Kijowska-Strugała M., 2013, Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji, [w:] Red. Lech Krzysztofiak, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały, Wigierski Park Narodowy, Krzywe; Suwałki, , s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała M., 2013, Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 37.
 • Kijowska-Strugała M., Bochenek W., 2013, The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 38.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., 2013, Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 13, 1, s. 40.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Pierwoła P., Nowak M., 2013, Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 9.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Soja R., 2013, Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie, Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, Spisska Stara Ves, , s. 7.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Kijowska-Strugała M., 2012, Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa], Uniwersytet Opolski, Opole, 1 s.
 • Kijowska M., 2011, Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 78.
 • Kijowska M., 2010, Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010, UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Międzyzdroje, , s. 44-45.
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Bochenek W., Kijowska M., Wróblewski H., 2009, Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc, IGiGP UJ, Kraków, , s. 38-42.
 • Kijowska M., Bochenek W., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k43.

Prace dokumentacyjne

 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., 2013, Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 47, s. 131-133.

Mapy, atlasy

 • Błaszkiewicz M., Bochenek W., Budek A., Bucała A., Długosz M., Kijowska-Strugała M., Płoskonka D., Rączkowska Z., Tyszkowski S., 2012, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 1 mapa

Prace popularno-naukowe

 • Wiejaczka Ł., Kijowska M., 2011, Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie), Aura, nr 3, s. 13-15.