IGiPZ PAN > Osoby > Publikacje
dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ
Kierownik Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, Kierownik Stacji terenowej w Dobiegniewie
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1979-1985 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu (praca magisterska pt. Morfogeneza Wzgórz Obkaskich).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1984

 • 1998 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Charakterystyka środowiska  hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej).
 • 2019 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (tytuł osiągnięcia naukowego: Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu Zbiornika Włocławskiego)
 • 2020 - profesor IGiPZ PAN

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii

 • 2003-2018 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

Geomorfologia dynamiczna, sedymentologia, hydrologia, geochemia środowiska, w tym:

 • hydrologiczne i geomorfologiczno-sedymentologiczne aspekty funkcjonowania  nizinnych zbiorników zaporowych,
 • badania procesów wymiany energii i obiegu materii w geoekosystemach zlewni rzecznych i jeziornych,
 • mechanizmy funkcjonowania i rozwoju systemów korytowych i stokowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji oraz w różnych strefach morfoklimatycznych.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Juśkiewicz W., Gierszewski P., 2022, Toxic metal pollution of aquatic ecosystems of European Union nature protection areas in a region of intensive agriculture (Lake Gopło, Poland), Aquatic Sciences, 8415 s.
 • Tutro M., Hachaj P., Szlapa M., Gierszewski P., Habel M., Juśkiewicz W., Mączka N., 2022, Implementation of the AdH hydrodynamic model on the Włocławek Reservoir, Geographia Polonica, 95, 4, s. 371-386.
 • Bortnyk S., Obodovskyi O., Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., Habel M., Witkowski K., Pohorilchuk N., 2021, Реакція багаторукавних річкових систем на функціонування гідроелектростанцій, Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology, 4, s. 105-111.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bonk A., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., 2021, Spatio-temporal differences of sediment accumulation rate in the Lake Gościąż (Central Poland) as a response of meteorological conditions and lake basin morphometry, Cuadernos de Investigacion Geografica, 47, 2, s. 391-413.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., Habel M., Witkowski K., Bortnyk S., Obodovskyi O., 2021, Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru, [w:] Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz, RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 251-272.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Advances in understanding calcite varve formation: new insights from a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands, Boreas, 50, 2, s. 419-440.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Habel M., Luc M., Witkowski K., Bortnyk S., Obodovskyi O., 2021, Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine), Catena, 202, s. 105265.
 • Szmańda J., Witkowski K., Gierszewski P., Luc M., Lehotský M., Novotný J., 2021, Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozujących - przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy, [w:] Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz, RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 487-501.
 • Łajczak A., Babiński Z., Falkowski T., Gierszewski P., Habel M., Plit J., Soja R., Szmańda J., 2021, Współczesne przemiany rzeźby koryta i równiny zalewowej Wisły, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 621-680.
 • Gierszewski P., Habel M., Szmańda J., Luc M., 2020, Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes, Science of The Total Environment, 710, s. 136202.
 • Gierszewski P., Zakonnov V., Kaszubski M., Kordowski J., 2017, Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi*, Przegląd Geograficzny, 89, 3, s. 391-412.
 • Sigareva L., Timofeeva N., Zakonnov V., Gierszewski P., 2017, Оcenka variabiel'nosti troficeskogo sostojanija vloclavskogo vodohronilisca po osadocnym pigmentam, Voda: himija i ekologija, 2, s. 3-8.
 • Zakonnov V., Gierszewski P., Zakonnova A., Kaszubski M., 2016, Prostranstvienno-vriemiennaja transformacija gruntovogo kompleksa vodohraniliszcz Volgi. Soobscenije 3. Ocenka izmienienija morfomietriceskih haraktieristik v riezultatie nakoplenija donnych otlozenij v Uglicskom vodohranilisce, Vodnoje Hoziajstvo Rossii: Problemy, Tiehnologii, Upravlenije, 6, s. 61-72.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 153-158.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland, Quaternary Science Reviews, 109, s. 13-27.
 • Gierszewski P., Miler K., Kaszubski M., 2015, Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT) w roku 2015, Journal of Education, Health and Sport, 5, 12, s. 217-229.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., 2015, Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych*, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 517-533.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Wulff S., Zawiska I., 2014, Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia, Landform Analysis, 25, s. 55-75.
 • Kordowski J., Gamrat W., Gierszewski P., Kubiak-Wójcicka K., Szmańda J., Tyszkowski S., Solarczyk A., 2014, Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły, Landform Analysis, 25, s. 77-93.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 53-66.
 • Gierszewski P., 2013, Heavy metal concentrations in bottom sediments of the Włocławek Reservoir, [w:] Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm, , s. 147-152.
 • Zakonnov V., Gierszewski P., Lupanova I., 2013, Transformacija gruntovogo kompleksa Uglihskogo vodohranilisca (monitoring donnyh otlozenij), [w:] Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm, , s. 178-182.
 • Bartczak A., Gierszewski P., 2012, Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych, [w:] Red. Danuta Szumińska, Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 10 s.
 • Chruścińska A., Gierszewski P., Kijek N., Kordowski J., Przegiętka K., Szmańda J., 2012, Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin, [w:] Eds. Z.M. Migaszewski, A Gałuszka, S.Hałas, Contemporary problems of geochemistry. The 2nd Conference..., The 11th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XI", Kielce, Sept. 24-27, 2012. Abstracts, excursion and field guide, Mineralogia - Special Papers, 39, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Kraków, , s. 99-101.
 • Dluzewski M., Gierszewski P., Michno A., Sobczak K., Biejat K., 2012, The influence of the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semidry areas, The Annual International Water Conference, "Water Resources and Water Security in the Middle East and the Mediterranean Region", May 13-17, 2012, Book of Abstracts, Euro-Arab Organization for Environment, Water and Desert Researches;University of Jordan, Amman, , s. 38-40.
 • Dluzewski M., Gierszewski P., Michno A., Sobczak K., Biejat K., 2012, The influence ot the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semiarid areas, International Journal of Environment & Water, 1, 3, s. 30-47.
 • Sobczak K., Biejat K., Dłużewski M., Gierszewski P., Michno A., 2012, Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko), Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW, 49, s. 136-150.
 • Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Filbrandt-Czaja A., Lamparski P., Noryśkiewicz B., Słowiński M., Tyszkowski S., 2011, Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 177-186.
 • Gierszewski P., 2011, Stanowisko 8 - Lipinki. Morfogeneza pagórków i form wałowych między Starogardem Gdańskim a Skórczem, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 161-163.
 • Gierszewski P., 2011, Textural features of bottom sediments as an indicator of dynamic depositional processes in the shallow low-land reservoir, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.1. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm, , s. 37-42.
 • Gierszewski P., 2011, Impact of the Włocławek Reservoir on the conditions for the transport of suspended load, Geomorph. Slovaca Bohem., 11, nr 1, s. 28-41.
 • Sigareva L., Gierszewski P., Timofeeva N., Zakonnov V., 2011, Estimation of trophic state of Włocławek reservoir using plant pigments in bottom sediment, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.4. Vodnaja ekologija. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm, , s. 112-116.
 • Sigareva L., Zakonnov V., Gierszewski P., 2011, Content and distribution of the plant pigments in the bottom sediments of the eutrophic Włocławek Reservoir, Hydrobiol. J., 47, nr 3, s. 57-66.
 • Sigareva L., Zakonnov V., Gierszewski P., 2011, Soderzanie i raspredelenie rastitel'nyh pigmentov v donnyh otlozeniajah evtrofnogo Vloclavskogo vodohranilisca, Gidrobiol. Żurn., 47, nr 164-73 : tab.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2010, Litodynamiczna interpretacja warunków akumulacji osadów dennych Zbiornika Włocławskiego, [w:] Red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Woda w badaniach geograficznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Kielce, , s. 169-177.
 • Sigareva L., Gierszewski P., Zakonnov V., 2010, Fosylne pigmenty roślinne biomarkerami stanu środowiska ekosystemów wodnych, Landform Anal., 12, s. 99-108.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2009, Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 117-130.
 • Gierszewski P., 2009, Procesy sedymentacyjne w zbiorniku włocławskim, [w:] Ed. Włodzimierz Marszelewski, Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3, Polish Limnological Society, Toruń, , s. 83-88.
 • Gierszewski P., Habel M., 2009, Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego, [w:] Red. Zygmunt Babiński, Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, 3, BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz, , s. 118-131.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, [w:] Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków, , s. 71-81.
 • Gierszewski P., 2008, Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji, Landform Anal., 9, s. 79-82.
 • Gierszewski P., 2007, Warunki transportu zawiesiny w Zbiorniku Włocławskim w świetle analizy jej składu i tekstury, Nauka Przyr. Technol., 1, z.2, s. 87-98.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2007, Interpretacja środowisk sedymentacyjnych zbiornika włocławskiego na podstawie badań uziarnienia osadów dennych, [w:] Red. Ewa Smolska, Dorota Giriat, Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady, UW WGiSR, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa, , s. 165-176.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2007, Grain size composition and sedimentological environments in the Włocławek Reservoir bottom deposits (Vistula River, Central Poland), Effects of river sediments and channel processes on social, economic and envrionmental safety. Proceedings of the Tenth International Symposium on River Sedimentation. August 1-4, 2007, Moscow, Russia. Vol.5, Faculty of Geography, MGU, Moscow, , s. 100-108.
 • Gierszewski P., 2006, Warunki przepływu wód przez zbiornik włocławski, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 250-254.
 • Gierszewski P., 2006, Charakterystyka trofii wód zbiornika włocławskiego, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 254-258.
 • Gierszewski P., 2006, Trophic diversity of the Włocławek reservoir (central Poland) in the summer half-year on the background of water flow conditions, "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity". The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality. Hotel Continental, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2006. Book of abstracts, Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, Pruhonice, , s. 162-166.
 • Gierszewski P., 2006, Intensywność wymiany wody w zbiorniku włocławskim, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 64-69.
 • Gierszewski P., Molewski P., 2006, Fizyczno-geograficzne uwarunkowania zróżnicowania krajobrazu pn.-wsch. Kujaw, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, , s. 221-226.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., 2006, Accumulation models of bottom sediments in Włocławek Reservoir (central Poland), Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Envinoment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, July 11-13, 2006, WSEAS, Athens, , s. 493-498.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., 2006, Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Włocławek Reservoir (central Poland), WSEAS Transactions Environ. Develop., 5, vol.2, s. 543-549.
 • Gierszewski P., 2005, Zróżnicowanie troficzne Zbiornika Włocławskiego w półroczu letnim na tle warunków przepływu wody, [w:] Red. Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała, Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne. Procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze, UŚ WNoZ, Sosnowiec, , s. 59-72.
 • Gierszewski P., Glazik R., Kuciński J., 2005, Multi-annual variability of the concentration of suspended matter in the Włocławek reservoir, Limnol. Rev., 5, s. 81-91.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2005, Ocena wpływu zbiornika włocławskiego na transport zawiesiny Wisłą, [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 139-145.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., 2005, Cechy litologiczne i rozkład osadów dennych zbiornika włocławskiego, [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 147-152.
 • Glazik R., Gierszewski P., 2005, Ustrój hydrologiczny dorzecza Eg (Mongolia), Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 57-72.
 • Gierszewski P., 2004, Zmiany chemizmu wód w profilu podłużnym dolnej Wisły - wpływ zabudowy hydrotechnicznej, prognoza zmian, [w:] Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski, Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu, Prace Geograficzne, 200, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 69-99.
 • Glazik R., Gierszewski P., 2004, Wieloletnia i sezonowa zmienność odpływu z dorzecza Eg (Mongolia), Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 43-45.
 • Brykała D., Gębica P., Gierszewski P., 2003, Geomorphological effects of the catastrophic drainage of artificial reservoir in the Młynówka valley at Górowo Iławeckie, Landform Anal., 4, s. 73-80.
 • Gierszewski P., 2003, Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa, Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym, 3, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 319-334.
 • Gierszewski P., Rodzik J., 2003, Water erosion and supply of material for fluvial transport under episodic surface flow conditions in the semi-arid zone of Boa Vista (Cabo Verde), Landform Anal., 4, s. 49-56.
 • Gierszewski P., 2002, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania odpływu wody i materii rozpuszczonej ze zlewni Rakutówki, Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Seminarium, Kowal, 28 czerwca 2002 roku. Działalność gospodarcza w obszarach chronionych na przykładzie parków krajobrazowych. Seminarium, Kowal, 17 grudnia 2002 roku, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal, , s. 38-48.
 • Gębica P., Gierszewski P., Brykała D., 2002, Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory, Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej, Zeszyty Naukowe WSHE, 10., (Ser.E. Ochrona Środowiska, 2) WSHE, Włocławek, , s. 123-137.
 • Gierszewski P., 2001, Variability of the concentration of chemical substances in the Ruda river-lake system (Płock Basin), Limnol. Rev., 1, s. 83-93.
 • Gierszewski P., 2001, Przebieg procesów denudacji chemicznej w zachodniej części Kotliny Płockiej, Zap. Kuj.-Dobrz., 16, s. 95-109.
 • Gierszewski P., 2001, Wpływ zbiornika włocławskiego na transformację reżimu hydrochemicznego dolnej Wisły, Zap. Kuj.-Dobrz., 16, s. 9-22.
 • Glazik R., Gierszewski P., 2001, Ustrój hydrologiczny rzek obszarów endoreicznych Azji Centralnej: Kotlina Wielkich Jezior Mongolii, [w:] Red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka, Geograficzne uwarunkowania ustroju rzek, UW WGiSR, Warszawa, , s. 139-170.
 • Glazik R., Gierszewski P., 2001, Influence of groundwater intakes on water resources of the chosen lakes located within Gostynińsko-Włocławski Landscape Park, Limnol. Rev., 1, s. 95-101.
 • Gierszewski P., 2000, Środowisko abiotyczne Zbiornika Włocławskiego a jakość jego wód, Zbiorniki zaporowe. Metody badań i ocen jakości wód. Krajowa Konferencja, Zacisze 17.10.2000 - 19.10.2000, WIOŚ, Bydgoszcz, , s. 25-33.
 • Gierszewski P., 2000, Warunki kształtowania się cech chemicznych wód powierzchniowych w dolinie dolnej Wisły (na przykładzie zachodniej części Kotliny Płockiej), [w:] Red. Janusz Burchard, Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 111-118.
 • Gierszewski P., 1999, Przestrzenna i sezonowa zmienność wybranych parametrów składu chemicznego wody Wisły w zasięgu oddziaływania zbiornika włocławskiego, Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko. Konferencja naukowo-techniczna Uniejów '99, Wydaw. AR, Poznań, , s. 435-454.
 • Gierszewski P., 1998, Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych Centralnej i Zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia), [w:] Red. Zygmunt Babiński, Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 52, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-50.
 • Gierszewski P., 1998, Odpływ jonowy i denudacja chemiczna w geosystemie dna dolnej Wisły, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 161-163.
 • Gierszewski P., 1997, Zmienność cech chemicznych wód powierzchniowych w profilu poprzecznym doliny Wisły (Kotlina Płocka), Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Łódź, 24-26 IX 1997, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 30-32.
 • Gierszewski P., 1997, Transformacja cech hydrochemicznych wód jeziornych na przykładzie wybranych jezior Kotliny Płockiej, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 109-113.
 • Gierszewski P., 1996, Regulacja rzek w świetle doświadczeń niemieckich, Kaskada, nr 3, s. 19-21.
 • Gierszewski P., Glazik R., 1996, Zmiany hydrologiczne w zachodniej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 121-124.
 • Gierszewski P., 1995, Charakterystyka hydrochemiczna zlewni zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 96-99.
 • Gierszewski P., 1995, Zlewnia Rudy. Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna, [w:] Oprac. zespół: Zygmunt Babiński, Mieczysław Banach, Piotr Gierszewski, Ryszard Glazik, Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 33-39.
 • Gierszewski P., 1995, Przekształcenia brzegów spowodowane naporem lodu na zbiorniku stopnia wodnego "Włocławek", Kaskada, nr 1/2, s. 16-18.
 • Gierszewski P., 1995, Pieczyska. Wybrane zagadnienia hydrologiczne Zbiornika Koronowskiego, [w:] Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski, Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 9-14.
 • Gierszewski P., 1995, Dąbrówka. Struktura i geneza obkazkiej moreny czołowej, [w:] Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski, Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 15-20.
 • Gierszewski P., Marszelewski W., 1995, Wpływ antropopresji na degradację wody w jeziorach okolic Więcborka, [w:] Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski, Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 37-44.
 • Gierszewski P., 1994, Przebieg procesów denudacji chemicznej w zlewni Rudy w latach hydrologicznych 1990-1992, [w:] Red. A. Kostrzewski, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - monitoring geosystemów, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 49, Warszawa, , s. 111-127.
 • Gierszewski P., Marszelewski W., Szczczepanik W., 1994, Wpływ antropopresji na degradację wody w Jeziorze Więcborskim (Poj. Krajeńskie), Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 87-101.
 • Gierszewski P., Pasierbski M., 1993 (dr.1994), Struktura i geneza obkazkiej moreny czołowej, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 363-388.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Brykała D., Czubla P., Dąbski M., Gierszewski P., Piotrowski R., Mosakowski Z., Bartz W., Juschus O., Witek W., Piotrowska J., Tylmann K., Prarat M., Pogodziński P., 2024, From erratic boulders to sacramental emblems - the geocultural significance of millstones embedded in the walls of Gothic churches in the Southern Baltic Lowlands, EGU General Assembly 2024, European Geosciences Union, Vienna, , s. EGU24-9863.
 • Gierszewski P., Bartczak A., Brykała D., Fojutowski M., 2024, Ocena wrażliwości małych systemów rzeczno-jeziornych na zmiany klimatu: spostrzeżenia ze zlewni Ruda (Kotlina Płocka), [w:] Red. Anna Bucała-Hrabia, Małgorzata Kijowska-Strugała, Krystyna Łącka, Eliza Płaczkowska, Łukasz Quirini-Popławski, Katarzyna Wasak-Sęk, Łukasz Wiejaczka, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geośrodowisko – Klimat, Przyroda, Człowiek” Książka abstraktów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków, , s. 20-21.
 • Kowalska A., Zawiska I., Wolski J., Baranowski J., Affek A., Regulska E., Kołaczkowska E., Gierszewski P., Kruczkowska B., 2023, Potencjał regulacyjny łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, VI Konferencja "Las i woda", Lipowy Most, 18-20.04.2023, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin, , s. 47-48.
 • Czubla P., Dąbski M., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Brykała D., 2022, Od sacrum do geodziedzictwa – kamienie młyńskie w ścianach gotyckich kościołów w perspektywie geologicznej i geomorfologicznej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 100-102.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., 2022, Monitoring współczesnej sedymentacji w wybranych jeziorach Borów Tucholskich i Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 92-93.
 • Gierszewski P., 2022, Ocena zasolenia i zawilgocenia ceglanych murów w otoczeniu kamieni młyńskich wmurowanych w ściany kościołów gotyckich, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 33-34.
 • Gierszewski P., Bartczak A., Brykała D., Fojutowski M., 2022, Ocena hydrologicznej i hydrochemicznej reakcji zlewni Jeziora Gościąż na sygnał klimatyczny, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 24-25.
 • Gierszewski P., Brykała D., Fojutowski M., Juśkiewicz W., Kramkowski M., Tyszkowski S., Bogdanowicz W., Brauer A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2022, Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 192-196.
 • Szmańda J., Witkowski K., Habel M., Luc M., Gierszewski P., Bortnyk S., Obodovskyi O., 2022, Komputerowa symulacja zasięgu wody w korycie rzeczny w oparciu o dane batymetryczne jako podstawa analizy zmian układu koryt rzek anastozomujących (przykład Dniepru na Ukrainie), [w:] Red. Paweł Molewski, IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Toruń, , s. 61-62.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Luc M., Habel M., Witkowski K., Bortnyk S., Obodovskyi O., 2021, Wpływ funkcjonowania hydroelektrowni na zmianę układu koryt Wisły i Dniepru, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Gdańsk, , s. 40-42.
 • Lindemann C., Ott F., Plessen B., Brademann B., Pinkerneil S., Schwab M., Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Dual lake monitoring of two neighbored, varved lakes in northern Poland, 1st OZCAR TERRENO International Converence: Advancing critical zone science, OZCAR-RI French network of Critical Zone Observatories: Research and Applications, Strasbourg, , s. 106.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Advances in understanding calcite varve formation from a dual lake monitoring in the southern Baltic, [w:] Red. Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková, 35th IAS Meeting of Sedimentology. Virtual Meeting. Prague, Czech Republic 21 - 25 June 2021. Book of Abstracts, Palacký University Olomouc, Olomouc, , s. 382.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2020, Differences in calcite varve formation discerned by a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts Vol.22. EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 411.
 • Lindemann C., Ott F., Plessen B., Pinkerneil S., Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Dräger N., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Water temperature and geochemical sediment monitoring of two neighbouring lakes with varved sediments in Northern Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 299.
 • Bonk A., Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Bonk A., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland, [w:] Red. Pertti Sarala, Peter Johansson, From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts, Geological Survey of Finland, Rovaniemi, , s. 90-91.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bartczak A., Plessen B., Pinkerneil S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 65-66.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Fojutowski M., 2017, Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 71-73.
 • Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Schwab M., Brademann B., Dräger N., Kienel U., Pinkerneil S., Plessen B., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Draeger N., Brykała D., Kienel U., Gierszewski P., Plessen B., Schwab M., Brademann B., Pinkerneil S., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 132-134.
 • Rzodkiewicz M., Huebener T., Ott F., Zawiska I., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Obremska M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 144-147.
 • Brykała D., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., Brauer A., 2016, Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Gierszewski P., Brykała D., 2016, Geomorphological effects of beaver activities in the Czechowska stream valley (Tuchola Forest, Northern Poland), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 20.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Plessen B., 2016, Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Luc M., 2016, Influence of Włocławek dam on changes of the lower Vistula river channel pattern, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 48.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Kordowski J., 2015, Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 13-14.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 11-12.
 • Gierszewski P., 2015, Stanowisko 6 - Włocławek - Stopień wodny we Włocławku, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 143-145.
 • Gierszewski P., 2015, Stanowisko 10 - Ruda - System rzeczno-jeziorny Jezior na Jazach, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 159-162.
 • Gierszewski P., Brykała D., 2015, Geomorfologiczne efekty aktywności bobrów w korycie i dolinie Strugi Czechowskiej w Borach Tucholskich, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 34-36.
 • Gierszewski P., Brykała D., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., 2015, Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 45.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Ott F., Groß-Schmölders M., 2015, Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 44-45.
 • Groß-Schmölders M., Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 46-47.
 • Kaszubski M., Gierszewski P., Brykała D., Plessen B., 2015, The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 73-74.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Obremska M., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 102-103.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., 2014, Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., 2014, The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 9.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 23.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., 2014, The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland, [w:] Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins, Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, Coimbra, , s. 62.
 • Gierszewski P., Kaszubski M., Zakonnow W., 2014, Transformacja składowych transportu fluwialnego w górnym odcinku Kaskady Wołgi, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 44-45.
 • Gierszewski P., Luc M., Szmańda J., 2014, Ewolucja układu koryt Wisły w zasięgu oddziaływania stopnia wodnego "Włocławek", [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 43.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2014, Geomorphological and sedimentological response of the floodbank interruption - case study Vistula river floodplain near Płock (Poland), IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Luc M., Szmańda J., Gierszewski P., 2014, Influence of dam on river channels pattern changes. Case study from Wloclawek Reservoir on Vistula river, [w:] Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs, Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014, Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., Usti nad Labem; Praha, , s. 69-70.
 • Luc M., Szmańda J., Gierszewski P., 2014, Remote sensing control of lower Vistula river channel pattern changes caused by functioning of the Włocławek reservoir, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Rychel J., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Lisicki S., Roman M., 2014, Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc, Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r, Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Warszawa, , s. 109-110.
 • Szmańda J., Chruścińska A., Gierszewski P., Kordowski J., Łokas E., Michno A., Przegiętka K., Szwarczewski P., Wachniew P., 2014, Wyniki datowania luminescencyjnego wybranych profili mad środkowej i dolnej Wisły, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 105-106.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2014, Porównanie układów koryt i warunków sedymentacji mad w systemach wielokorytowych Dunaju na Słowacji i dolnej Wisły, [w:] Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia, Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, , s. 104-105.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Lehotský M., Luc M., Kordowski J., Novotny J., 2014, Gravel-bed versus sand-bed anabranching rivers sedimentation, example from Danube and Vistula rivers’ floodplain deposits, [w:] Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs, Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014, Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., Usti nad Labem; Praha, , s. 68-69.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2013, Sedimentation pattern in a shallow, strong through-flow dam reservoir (Włocławek Reservoir), [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 42.
 • Szmańda J., Gierszewski P., 2013, Sediment trend analysis (STA) in reconstruction of accumulation conditions of overbank deposits on the crevasse splay (Świniary, the Vistula river valley - case study), [w:] Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner, Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, Ostrava, Brno, , s. 42-43.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Lehotsky M., Luc M., Kordowski J., Novotny J., 2013, Contemporary sedimentation in the abandoned channels of the Danube river multiple-channels system (Slovakia), [w:] Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner, Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, Ostrava, Brno, , s. 44.
 • Szmańda J., Luc M., Gierszewski P., 2013, Comparison of the Danube and the Vistula rivers multiple-channel patterns with the use of Brice methods, [w:] Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner, Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, Ostrava, Brno, , s. 45-46.
 • Gierszewski P., Szmańda J., 2012, Geomorphological and sedimenthological effects of failure of the Vistula flood embankment near Płock, [w:] Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich, Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. Mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012, Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, Praha, , s. 9-10.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Novotny J., 2012, Flood sedimentation record in the Danube river’s overbank alluvia in Slovakia, [w:] Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich, Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012, Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, Praha, , s. 45-46.
 • Gierszewski P., Dłużewski M., Sobczak K., 2011, Wpływ czynników geogenicznych na właściwości chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych w dorzeczu Dades-Draa (Maroko), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 58.
 • Gierszewski P., Szmańda J., Habel M., Kaszubski M., 2011, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektów przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku, [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 59.
 • Lehotsky M., Gierszewski P., Kordowski J., Novotny J., Szmańda J., 2011, Response of river morphology to civil engineering (the Danube River), [w:] Eds. Helmut Habersack, Bernhard Schober, Des Walling, International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, 11.-14. April 2011, Austria Center Vienna. Conference abstract book, [b.w.], Vienna, , s. 185.
 • Novotny J., Lehotsky M., Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Sladek J., 2011, Contemporary development of the by-passed river floodplain (the Danube River example), [w:] Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan, Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts, University of Ostrava. Faculty of Science, Ostrava, , s. 44.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2011, Zmiany funkcjonowania systemu wielokorytowego Dunaju w sąsiedztwie zapory wodnej w Gabcikovie (Słowacja), [w:] Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski, Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 142.
 • Rodzik J., Smolska E., Gierszewski P., 2010, Procesy stokowe na Wyspach Zielonego Przylądka i warunki ich występowania, Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa, , s. 36.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2010, Anabranching Danube River system between Cunovo and Gabcikovo preliminary results of channel pattern and lithofacial analysis, [w:] Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska, Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010, Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, Praha, , s. 58-59.
 • Szmańda J., Gierszewski P., Kordowski J., Lehotsky M., Luc M., Novotny J., 2010, Ewolucja systemu anastomozującego Dunaju pomiędzy Cunovem a Gabcikovem w świetle badań układu koryta i analiz litofacjalnych, Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia, Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Warszawa, , s. 41.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 21-23.
 • Gierszewski P., 2009, Influence of Włocławek Dam Reservoir on dynamics and conditions for transport of suspension, [w:] Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich, Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts, Czech Association of Geomorphologsts etc., Plzen, , s. 16.
 • Gierszewski P., Habel M., 2009, Cechy osadów dennych Kanału Bydgoskiego, [w:] Red. Rafał Gotowski, Michał Habel, III Sympozjum naukowo-samorządowe "Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu". Nakło - Bydgoszcz, 12 września 2009 r. Przewodnik sesji terenowej, IG UKW, Bydgoszcz, , s. 30-32.
 • Gierszewski P., Sigareva L., Zakonnov V., 2009, Pigmenty roślinne w osadach dennych biomarkerami stanu środowiska zbiorników wodnych, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 50-53.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców, , s. 36-37.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k4-5.
 • Gierszewski P., 2008, Sedimentation processes in a high-throughflow dam reservoir, Włocławek Reservoir, Central Poland, [w:] Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova, Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu, Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, Brno, , s. 12-13.
 • Gierszewski P., 2008, Wieloletnie i sezonowe tendencje zmian jakości wód dolnej Wisły w okresie funkcjonowania Zbiornika Włocławskiego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k23-24.
 • Gierszewski P., 2006, Hydrologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemu zbiornika włocławskiego, XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień, Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń, , s. 25.
 • Gierszewski P., 2006, Concentration and spatial distribution of heavy metals in bottom sediments of Włocławek reservoir (lower Vistula River, Poland), Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden, Technische Universitaet, Dresden, , s. 66.
 • Gierszewski P., Karasiewicz M., 2006, Przedmowa, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7.
 • Kakareko T., Kobak J., Gierszewski P., 2006, Rozmieszczenie babek łysych Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na profilu poprzecznym zbiornika włocławskiego na dolnej Wiśle, XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień, Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń, , s. 32.
 • Gierszewski P., 2004, Charakterystyka hydrochemiczna Dolnej Wisły - ocena i przyczyny czasowo-przestrzennego zróżnicowania jakości wody. Prognoza zmian, Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 41-42.
 • Gierszewski P., 2002, Warunki kształtowania się chemizmu wody w systemie rzeczno-jeziornym Rudy (Kotlina Płocka), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002, Zakład Geoekologii, Poznań - Storkowo, , s. 36-37.
 • Gierszewski P., 2002, Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002, Zakład Geoekologii, Poznań - Storkowo, , s. 34-35.
 • Gierszewski P., Michno A., Rodzik J., Smolska E., 2001, Zlewnia Lomba Gregorio (Cabo Verde) jako przykład funkcjonowania systemu stokowo-korytowego w strefie półsuchej, [w:] Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński, Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , s. 42-43.
 • Brykała D., Gębica P., Gierszewski P., 2000, Geomorfologiczne skutki spłynięcia zbiornika wodnego w dolinie Młynówki w Górowie Iławeckim, [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 165-166.
 • Gierszewski P., 2000, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania zmian jakości wody dolnej Wisły, Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III tysiąclecia. Krajowa konferencja naukowa, Toruń, 19-22 września 2000 r, Acta Universitatis Nicolai Copernici., (Prace Limnologiczne, 21 Suplement) UMK, Toruń, , s. 7-8.
 • Gierszewski P., Rodzik J., 2000, Przebieg procesów denudacyjnych w warunkach odpływu epizodycznego strefy półsuchej na Boavista (Cabo Verde), [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 169-170.
 • Gierszewski P., 1997, Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych centralnej i zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia), [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 113-114.

Prace dokumentacyjne

 • Gierszewski P., 2011, Stacja Obserwacyjna Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Dobiegniewie, [w:] Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień, Polskie terenowe stacje geograficzne, IGiGP UJ, Kraków, , s. 31-34.
 • Błaszkiewicz M., Gierszewski P., 2005, "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych". Sympozjum z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Jana Szupryczyńskiego, Toruń, 21-22 X 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 123-125.
 • Błaszkiewicz M., Gierszewski P., 2004, Przedmowa, [w:] Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski, Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu, Prace Geograficzne, 200, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-8.
 • Gierszewski P., 2003, Stacja Obserwacyjna IGiPZ PAN w Dobiegniewie, Polskie terenowe stacje geograficzne, UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, , s. 71-74.
 • Gierszewski P., 2000, Wyprawa naukowo-badawcza geografów na Wyspy Zielonego Przylądka, Przegl. Geogr., 72, z.3, s. 332-337.

Mapy, atlasy

 • Rychel J., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Lisicki S., Roman M., Tyszkowski S., 2014, Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, Warszawa, 1 mapa