IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Atlas Polskiej Wsi

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Michał Konopski, Marcin Mazur, Tomasz Ryger

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2012/05/B/HS4/03719

(projekt OPUS)

Atlas stanowić będzie kompletną diagnozę obszarów wiejskich w różnych ujęciach przestrzennych z identyfikacją procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych w ostatnich kilku dekadach. Obejmie on następujące zagadnienia: organizacja przestrzenna wsi, ludność wiejska, użytkowanie ziemi, funkcje gospodarcze terenów wiejskich, mieszkalnictwo i wyposażenie wsi w infrastrukturę, obszary problemowe na wsi oraz planowanie i zarządzanie obszarami wiejskimi.

Atlas stanowi odpowiedź na duże zapotrzebowanie na tego typu opracowanie; jego odbiorcami będą: naukowcy, studenci, planiści, administracja publiczna, praktycy. Będzie on „encyklopedią współczesnej przestrzeni wiejskiej”, która może być z powodzeniem wykorzystana w praktyce oraz nauce.

W warstwie metodyki kartograficznej zakłada się zastosowanie wszystkich podstawowych metod kartograficznych, w zależności od charakteru danych źródłowych oraz celu mapy. Jednak ze względu na szerokie grono potencjalnych odbiorców, stosowane będą jedynie stosunkowo proste rozwiązania metodyczne, o najlepszych właściwościach percepcyjnych. Ze względu na charakter dostępnych danych, dominować będą metody ilościowe, a szczególnie metoda kartogramu, kartodiagramu i metoda kropkowa. Wszystkie zagadnienia będą analizowane na odpowiednich poziomach przestrzennej agregacji danych, tj. w ujęciu gmin, powiatów lub województw.

Podstawowym rezultatem projektu bedzie publikacja Atlasu Polskiej Wsi w postaci książkowej (format A3) oraz na CD i na stronie internetowej Instytutu. Atlas będzie w pełni kolorową publikacją o bardzo wysokich walorach graficznych.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Bański Jerzy: Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making. [w]: Sixth International Conference on Agricultural Statistics. Rio de Janeiro: ICAS, 2013 - 7 s.

Rozdziały od 2013 roku

  • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 35-44.
  • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Funkcje gospodarcze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 89-112.
  • Bański Jerzy, Ryger Tomasz: Planowanie i zarządzanie. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 131-144.
  • Czapiewski Konrad: Mieszkalnictwo i infrastruktura. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 113-130.
  • Konopski Michał: Środowisko przyrodnicze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 9-34.
  • Mazur Marcin: Społeczeństwo. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 71-88.
  • Mazur Marcin: Demografia. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 53-70.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 5.

Prace pod redakcją naukową

Wróć