Publishing

THE DEVELOPMENT OF POLISH WESTERN AND EASTERN BORDERLAND AREAS BULLETIN


General information

The Development of Polish Western and Eastern Borderland Areas Bulletin (Biuletyn Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski) appeared in the years 1993-1995 under the framework of the project entitled The Basis of Development of Western and Eastern Borderland Areas of Poland that was financed with the funds of the Polish Committee for Scientific Research (no. 6 6130 92 03). Project was carried out under the supervision of prof. Andrzej Stasiak in the IGSO PAS. In total 12 volumes were published.

Contents

Volume   ear   Author   Title
1   1993   Andrzej Stasiak, Krzysztof Miros (red.)   Problematyka zachodniego obszaru pogranicza. Materiały z konferencji, Zielona Góra, 16–17 paździerrnika 1992, - 135 s.
             
        Andrzej Stasiak   Wstęp, ss. 5–7.
            I – Referaty:
        Andrzej Stasiak   Wybrane problemy rozwoju ludnościowego Przygranicznego Regionu Zachodniej Polski, ss. 8–22.
        Marek Potrykowski   Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju Zachodniego Regionu Przygranicznego, ss. 23–31.
        Jerzy Solon   Najważniejsze zagadnienia ekologiczne i środowiskowe w ramach badań polsko–niemieckiej strefy przygranicznej, ss. 32–39.
        Roman Kulikowski   Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa na obszarze zachodniego pogranicza, ss. 40–53.
        Jacek Głowacki   Polska granica zachodnia jako granica ze Wspólnotami Europejskimi, ss. 54–60.
        Andrzej Werwicki, Halina Powęska   Rejony przejść granicznych jako obszary koncentracji handlu i usług – granica zachodnia, ss. 61–85.
            II Autoryzowane głosy w dyskusji
        Marian Eckert   Specyficzne cechy polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego – uwarunkowania współpracy sąsiedzkiej, ss. 86–90.
        Romuald Cerebież-Tarabicki   Otwarcie granicy zachodniej powoduje potrzebę zbudowania strategicznej polityki regionalnej obszarów przygranicznych, ss. 91–92.
        Bernard Perlak   Zachodnie pogranicze. Strukturalno-funkcjonalne bariery planowania transgranicznego, ss. 93–97.
        Włodzimierz Kizimowicz   Węzłowe problemy województwa zielonogórskiego, ss. 98–100.
        Alina Potrykowska   Problematyka Zachodniego Obszaru Pogranicza, ss. 101–103.
        Bronisław Dziedziul   Głos w dyskusji na I seminarium nt. zachodniego funkcjonalnego regionu przygranicznego, ss. 104–106.
        Stanisław Lisiecki   Pogranicze polsko-niemieckie jako przedmiot badań socjologicznych, ss. 107–109.
        Marcin Rościszewski   Kilka uwag na temat naszej granicy zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. “Euroregionu Nysa”, ss. 110–111.
        Zbigniew Przybyła   Głos w dyskusji na I Seminarium poświęconym problematyce zachodniego funkcjonalnego regionu przygranicznego, ss. 112–114.
        Bożena Degórska   Kilka uwag o stanie środowiska przyrodniczego w zachodniej strefie przygranicznej Polski, ss. 115–117.
        Jarosław Sarul   Problemy i szanse ochrony środowiska w strefie pogranicza polsko–niemieckiego, ss. 118–123.
        Sławomir Najniger   Dlaczego Polska nie prowadzi polityki przygranicznej?, ss. 124–126.
            III – Aneks
        Marcin Rościszewski, Andrzej Stasiak, Krzysztof Miros   Wnioski i zalecenia sformułowane na Konferencji Naukowej poświęconej problematyce Zachodniego Obszaru Pogranicza, ss. 127–129.
        Krzysztof Miros   Sprawozdanie z Konferencji poświęconej problematyce Zachodniego Obszaru Pogranicza, ss. 130–132.
            Lista uczestników Konferencji, ss. 133–135.
             
2   1993   Piotr Eberhardt, Tomasz Komornicki (red.)   Problematyka wschodniego obszaru pogranicza, - 240 s.
        Andrzej Stasiak   Wstęp, ss. 5–11.
            I. Konferencja “Problematyka Wschodniego Obszaru Pogranicza”, Supraśl 9–10 XII 1992 r.
            Część I. Referaty konferencyjne:
        Piotr Eberhardt   Potencjały ludnościowe w obszarach przygranicznych Polski i republik graniczących od wschodu z Polską, ss. 13–33.
        Teofil Lijewski   Infrastruktura transportu wschodniego pogranicza Polski, ss. 34–50.
        Bożena Degórska   Problematyka ekologiczna wschodniego pogranicza Polski, ss. 51–73.
            Cz. II. Materiały konferencyjne:
        Marek Pniewski   Główne problemy rozwoju wschodniego obszaru pogranicza, ss. 74–80.
        Wydz. Gospodarki Przestrzennej UW w Białej Podlaskiej   Problemy rozwoju gospodarczego woj. bialskopodlaskiego formułowane w dyskusji odbywającej się na Konferencji Naukowej w Supraślu i poświęcone problematyce Wschodniego Obszaru Pogranicza, ss. 81–88.
        Jerzy Dudo   Kaliningradzka szansa, ss. 89–98.
            Cz. III. Sprawozdanie oraz wnioski i zalecenia z konferencji
        Włodzimierz Zgliński (opr.)   Sprawozdanie z konferencji, ss. 99–116.
            Wnioski i zalecenia z konferncji, ss. 117–120.
            Lista uczestników konferencji, ss. 121–123.
            Cz. IV. Wybrane materiały dotyczące wschodniego pogranicza
            A. Opracowania:
        Anna Pytkowska   Przestrzenne zasięgi i źródła zanieczyszczeń rzeki Bug na odcinku granicznym i ewentualne możliwości poprawy tego stanu, ss. 124–153.
        Ryszard Horodeński, Mirosław Serwin   Problemy rozwoju współpracy przygranicznej woj. białostockiego z sąsiednimi obwodami ZSRR, ss. 154–171.
        Krystyna Warakomska   Stosunki transportowe środkow-wschodniego regionu granicznego Polski, ss. 172–197.
        Ryszard Jedut   Problemy i możliwości współpracy przygranicznej w strefie nadbużańskiej, ss. 198–214.
        Andrzej Miszczuk   Zarys koncepcji nadbużańskiego regionu transgranicznego, ss. 215–226.
            B. Opracowania dyskusyjne:
        Ludwik Mazurkiewicz   Region transgraniczny – nowe pojęcie teorii regionu geograficznego, ss. 227–240.
             
3   1993   Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki (red.)   Problemy polsko–ukraińskiej współpracy przygranicznej. Materiały z seminarium ukraińsko–polskiego, Lwów 19–23 IV 1993 r., - 244 s.
        Andrzej Stasiak, A. E. Oniszczenko   Wprowadzenie (w języku angielskim), ss. 11–16.
        Andrzej Stasiak, A. E. Oniszczenko   Wprowadzenie (w języku polskim), ss. 17–21.
        Andrzej Stasiak, A. E. Oniszczenko   Wprowadzenie (w języku ukraińskim), ss. 22–26.
            Referaty strony polskiej (w języku polskim):
        Piotr Eberhardt0   Przemiany demograficzne na pograniczu polsko-ukraińskim, ss. 51–58.
        Adam Jelonek, Andrzej Zborowski   Możliwości rozwoju współpracy przygranicznej między Polską południowo-wschodnią a obwodem lwowskim, ss. 59–79.
        Włodzimierz Zgliński   Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w regionie pogranicza polsko-ukraińskiego, ss. 80–107.
        Teofil Lijewski   Walory turystyczne Polski południowo-wschodniej, ss. 108–117.
        Bohdan Posackij   Niektóre aspekty rozwoju zachodniego obszaru przygranicznego Ukrainy, ss. 118–123.
        Tomasz Komornicki   Przepustowość polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w roku 1992, ss. 124–134.
        Bożena Degórska   Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-ukraińskiego, ss. 135–149.
        Andrzej Miszczuk   Budżety lokalne jako źródło informacji o współpracy transgranicznej, ss. 150–165.
            Referaty strony ukraińskiej (w języku ukraińskim):
        A. E. Józefowicz   Współpraca przygraniczna Polski i Ukrainy, jako element integracji ekonomicznej, ss. 167–168.
        W. S. Budkin   Współpraca przygraniczna jako element adaptacji ekonomii Ukrainy do europejskiej przestrzeni gospodarczej, ss. 169–179.
        M. I. Dolisznij, S. M. Pisarenko   Regionalne problemy rozwoju współpracy transgranicznej, ss. 180–187.
        O. U. Chomra   Specyfika potencjału demograficznego ludności wiejskiej przygranicznych z Polską rejonów Ukrainy, jako przesłanka intensyfikacji wzajemnych związków Ukrainy i Polski, ss. 188–209.
        G. Ł. Głuchanowa   Demograficzne osobliwości urbanizacji w przygranicznych z Polską obwodach Ukrainy, ss. 210–216.
        W. M. Tregobczuk   Podstawowe kierunki współpracy przy rozwiązywaniu międzynarodowych problemów ekologicznych, ss. 217–223.
        N. A. Mikuła   Priorytetowe kierunki rozwoju przygranicznej współpracy Ukrainy i Polski, ss. 224–229.
        O. S. Peredrij, M. A. Lendel   Rejony transgraniczne w systemie zewnętrznych związków ekonomicznych, ss. 230–234.
        G. S. Jemiec, M. A. Lendel   Problemy ekonomiczne wchodzenia obszarów przygranicznych do Euroregionu Karpaty Wschodnie, ss. 235–240.
            Lista uczestników seminarium we Lwowie (w języku polskim i ukraińskim), ss. 241–244.
             
4   1993   Roman Szczęsny, Roman Kulikowski (red.)   Rolnictwo zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, - 109 s.
            Wstęp, ss. 5–6.
        Jerzy Bański   Zmiany powierzchni i struktury użytków rolnych w latach 1978–1988 na terenach przygranicznych, ss. 7–20.
        Włodzimierz Zgliński   Przekształcenia własnościowe państwowych gospodarstw rolnych w zachodnich i wschodnich obszarach przygranicznych Polski, ss. 21–43.
        Bożena Gałczyńska   Poziom wykształcenia ludności rolniczej na zachodnich i wschodnich obszarach przygranicznych Polski, ss. 45–62.
        Roman Kulikowski   Produktywność i towarowość rolnictwa wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych, ss. 63–76.
        Roman Szczęsny   Gospodarka żywnościowa na obszarach przygranicznych w Polsce, ss. 77–95.
        Władysław Stola   Zróżnicowane społeczno-gospodarcze przygranicznych obszarów wiejskich w Polsce. Wybrane zagadnienia, ss. 97–109.
             
5       Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros (red.)   Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, - 172 s.
        Adam Andrzejewski   Profesor Andrzej Stasiak, ss. VII–XIV.
            Bibliografia ważniejszych prac naukowych Prof. dr hab. Andrzeja Stasiaka, ss. XV–XXVIII.
        Marek Potrykowski, Krzysztof Miros   Charakterystyka geograficzna zachodniego i wschodniego regionu przygranicznego, ss. 1–34.
        Marcin Rościszewski   Geopolityczne uwarunkowania polskiej granicy wschodniej, ss. 35–54.
        Piotr Eberhardt   Problematyka tzw. euroregionmów na wschodnim pograniczu Polski, ss. 55–73.
        Krzysztof Miros   Euroregion Nysa, ss. 75–84.
        Tomasz Komornicki   Przepustowość polskich drogowych przejść granicznych, ss. 85–102.
        Tomasz Komornicki   Miedzynarodowe połączenia autobusowe, ss. 103–116.
        Teofil Lijewski   Przemysł na obszarach przygranicznych Polski, ss. 117–125.
        Roman Kulikowski   Problemy rozwoju rolnictwa na zachodnich i wschodnich obszarach przygranicznych Polski, ss. 127–140.
        Teofil Lijewski   Warunki rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych Polski, ss. 141–149.
        Andrzej Werwicki   Transformacja sieci handlu i usług na obszarach przygranicznych Polski, ss. 151–161.
        Bożena Degórska   Wybrane transgraniczne problemy ekologiczne wschodniego i zachodniego pogranicza Polski, ss. 163–172.
             
6   1994   Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki (red.)   Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kalininigradzkim Federacji Rosyjskiej, - 184 s.
            I. Część wstępna
        Andrzej Stasiak   Wprowadzenie (w języku angielskim, polskim i rosyjskim), ss. XI–XXII.
            Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Federacji Rosyjskiej o współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (w języku angielskim, polskim i rosyjskim), ss. XXIII–LIX.
            II. Referaty strony polskiej (w języku polskim):
        Piotr Eberhardt   Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-rosyjskim, ss. 1–24a.
        Zdzisław Olszewski   Perspektywy współpracy przygranicznej z obwodem kaliningradzkim na przykładzie województwa elbląskiego, ss. 25–40.
        Ewa Piekarska   Planowanie regionalne w strefie przygranicznej na przykładzie województwa olsztyńskiego, ss. 41–58.
        Marek Proniewski   Problemy i kierunki zagospodarowania województw graniczących z obwodem kaliningradzkim, ss. 59–70.
        Tomasz Komornicki   Powiązania transportowe Polski i obwodu kaliningradzkiego – stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy, ss. 71–80.
        Halina Powęska   Handel i usługi w strefie pogranicza polsko-rosyjskiego, ss. 81–90.
        Włodzimierz Zgliński   Przekształcenia własnościowe rolnictwa państwowego w północno-wschodnim regionie Polski, ss. 91–112.
        Bożena Degórska   Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-rosyjskiego, ss. 113–123.
            III. Referaty strony rosyjskiej (w języku rosyjskim):
        G. M. Fiodorow   Związek polsko-rosyjskie jako czynnik rozwoju obwodu kaliningradzkiego i północno-wschodnich województw Polski, ss. 125–132.
        W. S. Bilczak   Formowanie rynkowych mechanizmów motywacyjnych w regionach przygranicznych, ss. 133–144.
        J. M. Zwieriew   Formowanie infrastruktury Wolnej Strefy Ekonomicznej jantar, jako czynnik aktywizacji rosyjsko-polskiej współpracy przygranicznej, ss. 145–155.
        K. K. Gimbickij   Badanie charakterystyki demograficznej ludności wg miejscowości w rejonie polieskim obwodu kaliningradzkiego, ss. 157–164.
        B. W. Czubarenko   Kompleksowy międzynarodowy naukowo-praktyczny program opracowania podstaw zarządzania i ochrony środowiska Zalewu Wiślanego, ss. 165–170.
        W. S. Korniejewiec   Problemy kooperacji przygranicznej w sektorze rolniczym, ss. 171–178.
            IV. Lista uczestników seminarium, ss. 179–184.
             
7   1994   Franciszek Adamczuk, Zbigniew Przybyła (red.)   Euroregion “Nysa”. Trzy lata doświadczeń, - 166 s.
        Andrzej Stasiak   Słowo wstępne, ss. V–VIII.
        Jacek Jakubiec   Euroregion “Nysa” (geneza, struktura, funkcjonowanie), ss. 1–16.
        Marian Iwanek   Zarys dziejów obszarów wchodzących obecnie w skład Euroregionu “Nysa”, ss. 17–32.
        Stanisław Wawrzyniak   Zasoby walorów turystycznych Euroregionu Nysa, ss. 33–44.
        Zbigniew Przybyła   Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu “Nysa” (próba oceny), ss. 45–57.
        Franciszek Adamczuk   Wybrane elementy marketingu regionalnego – społeczna recepcja i akceptacji idei euroregionalizacji, “image” ERN, ss. 59–64.
        Zygmunt Bobowski   Podstawowe problemy statystyki Euroregionu “Nysa”, ss. 65–72.
        Tadeusz Borys, Małgorzata Sej-Kolasa   Problemy ekologiczne Euroregionu Nysa na tle sytuacji w “czarnym trójkącie”, ss. 73–85.
        Danuta Strahl, Marek Obrębalski   Infrastruktura Euroregionu “Nysa”, ss. 87–102.
        Marian Kachniarz   Funkcje ekonomiczne Euroregionu Nysa, ss. 103–112.
        Maja Jedlińska   Gospodarka turystyczna – specjalność Euroregionu Nysa?, ss. 113–127.
        Maciej Gałęski   Problemy komunikacji i przejść granicznych w Euroregionie Nysa, ss. 129–138.
        Ryszard Brol   Doświadczenia i perspektywy współpracy miast przygranicznych (na przykładzie Zgorzelca i Görlitz), ss. 139–146.
        Franciszek Adamczuk   Współpraca naukowa w Euroregionie Nysa, ss. 147–152.
        Danuta Maślicka   Problemy rozwoju kultury w Euroregionie Nysa, ss. 153–159.
        Grażyna Węgrzyn   Wybór bibliografii na temat Euroregionu “Nysa”, ss. 161–166.
             
8   1995   Andrzej Stasiak, Włodzimierz Zgliński (red.)   Problemy polsko–białoruskiej współpracy przygranicznej, - 230 s.
            I. Część wstępna
        Andrzej Stasiak   Wprowadzenie (w języku angielskim, polskim i białoruskim), ss. XI–XXIX.
            Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruskiej o głównych zasadach współpracy transgranicznej, ss. XXXI–XXXV.
            Porozumienie pomiędzy województwem białostockim i okręgiem grodzieńskim dotyczące rozwoju przygranicznych kontaktów gospodarczych i kulturalnych w 1994 roku, ss. XXXVII–XL.
        Włodzimierz Zgliński   Sprawozdanie z III polsko-białoruskiego seminarium poświęconego współpracy obszarów przygranicznych, Rajgród 9–13 VI 1994 (w języku angielskim, polskim i białoruskim), ss. XLI–LXXV.
            II. Referaty strony polskiej (w języku polskim):
        Piotr Eberhardt   Przemiany demograficzne-osadnicze na pograniczy polsko-białoruskim po II wojnie światowej, ss. 1–18.
        Marek Proniewski   Bariery i kierunki rozwoju strefy przygranicznej z Białorusią i Litwą (na obszarze województw białostockiego i suwalskiego), ss. 19–29.
        Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska   polityka ekonomiczna i społeczna wobec problemów regionów słabo rozwiniętych, ss. 31–52.
        Tomasz Komornicki   Powiązania transportowe Polski i Białorusi – stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy, ss. 53–69.
        Halina Powęska   Wolny obszar celny jako stymulator aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów przygranicznych, ss. 71–82.
        Włodzimierz Zgliński   Kanał Augustowski jako szansa polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, ss. 83–94.
        Bożena Degórska   Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-białoruskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód Bugu na odcinku granicznym, ss. 95–107.
        Andrzej Kowalczyk, Anna Lewkowicz   Strategia rozwoju turystyki na Podlasiu Nadbużańskim, ss. 109–138.
            III. Referaty strony białoruskiej (w języku białoruskim):
        A. Babosow, W. Klimienko   Białorusko-polska współpraca ekonomiczna w procesie adaptacji Białorusi do światowego systemu ekonomicznego, ss. 139–147.
        T. Klimawa, A. Rakow   Ludność i osadnictwo pogranicza białorusko-polskiego, ss. 149–158.
        A. Babosow, W. Rusieckaja   Etnograficzne stereotypy i transformacja identyfikacji narodowościowej na pograniczu białorusko-polskim, ss. 159–177.
        G. Patajew   Infrastruktura i ekologiczne problemy pogranicza polsko-białoruskiego, ss. 179–191.
        W. Kokliuchin, M. Amelczuk, A. Grybko   Zachodni Bug: jego ekologiczna charakterystyka i znaczenie dla rozwoju pogranicza polsko-białoruskiego, ss. 193–212.
        S. Polskij   Jak wielu jest katolików na Białorusi, ss. 213–224.
            IV. Lista uczestników seminarium, ss. 225–230.
             
9   1995   Włodzimierz Zgliński, Tomasz Komornicki (red.)   Problemy polsko–ukraińskiej współpracy przygranicznej – II, - 273 s.
            I. Wprowadzenie
        Andrzej Stasiak   Wstęp (w języku angielskim, polskim i ukraińskim), ss. XV–XXV.
            Porozumienie między Rządem RP z Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalne, ss. XXVII–XXXI.
            Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, ss. XXXIII–XXXVI.
            Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, ss. XXXVII–XLII.
        Włodzimierz Zgliński   Sprawozdanie z IV seminarium polsko-ukraińskiego Lublin–Okuninka 31 VIII–6 IX 1997 r. (w języku angielskim, polskim i ukraińskim), ss. XLIII–LXIX.
            II. Referaty strony polskiej (w języku polskim):
        Władysława Stola   Struktura funkcjonalna obszarów problemowych na terenach południowo-wschodniej Polski, ss. 1–17.
        Piotr Eberhardt   Koncepcja Atlasu Ekonomiczno-Geograficznego Pogranicza Polsko-Ukraińsko-Białoruskiego, ss. 19–23.
        Bożena Degórska   Zagrożenia środowiska przyrodniczego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ss. 25–36.
        Tomasz Komornicki   Powiązania transportowe Polski i Ukrainy – stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy, ss. 37–53.
        Maciej Bałtowski   Uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, ss. 55–68.
        Włodzimierz Zgliński   Przekształcenia własnościowe rolnictwa państwowego we wschodnim obszarze przygranicznym Polski, ss. 69–85.
        Waldemar Gorzym-Wilkowski   Sieć drogowa jako potencjalna przesłanka rozwoju Polski środkowo-wschodniej i jej integracji z przygranicznymi obszarami Białorusi i Ukrainy, ss. 87–94.
        Włodzimierz Zgliński   Linia Hutniczo-Siarkowa szansą aktywizacji współpracy ze wschodem, ss. 95–97.
        Halina Powęska   Szara strefa handlu i usług i jej rola w aktywizacji obszarów przygranicznych, ss. 99–107.
        Maciej Jakubowski   Problemy narodowościowe Ukrainy (nad nową książką prof. P. Eberhardta), ss. 109–114.
        Ryszard Jedut   Problematyka obszarów przygranicznych na 14 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego i IV seminarium polsko-ukraińskim, ss. 115–125.
        Piotr Eberhardt, Andrzej Miszczuk   Metody promocji Lublina jako ośrodka na pograniczu polsko-ukraińskim, ss. 127–144.
            III. Referaty strony ukraińskiej (w języku ukraińskim):
        O. M. Onyszczenko   Podstawy prawne reformy agrarnej na Ukrainie, ss. 147–155.
        W. M. Trehobczuk   Potencjał rolno-spożywczy zachodnich obwodów Ukrainy z punktu widzenia rozwoju współpracy przygranicznej, ss. 157–171.
        M.I. Dolisznij, S.M. Pysarenko   Transformacja kompleksu rolno-przemysłowego w obszarze przygranicznym w zachodnim regionie Ukrainy, ss. 173–179.
        N. A. Mikuła   Koncepcje rozwoju współpracy transgranicznej w regionie lwowskim, ss. 181–183.
        H. S. Jemeć, O. S. Peredrij   Wzajemne oddziaływania polityki i ekonomii we współpracy transgranicznej, ss. 185–191.
        O. S. Peredrij, H. S. Jemeć   “Euroregion Karpaty”: od współpracy jednostronnej do wielostronnej, ss. 193–197.
        W. W. Juchymenko, L. I. Kuznecowa   Problemy rozwoju działalności gospodarczej Ukrainy na rynkach zewnętrznych, ss. 199–201.
        L. W. Dibrowa   Integracja rolnictwa ukraińskiego z gospodarką światową, ss. 203–211.
        A. E. Józefowycz   Problemy adaptacji produkcji rolnej Ukrainy do rynku europejskiego, ss. 213–216.
        M. Pitiulycz, W. Mikłowda   Problemy formowania międzynarodowej regulacji migracji siły roboczej, ss. 217–222.
        W. M. Trehobczuk   Problemy bezpieczeństwa związanego z zasobami surowcowymi i ekologią oraz sposoby ich rozwiązywania, ss. 223–230.
        J. W. Maniwczuk   Problemy ekologiczne produkcji rolnej w Karpatach, ss. 231–239.
        O. U. Chomra   Problemy rynku pracy w obszarze przygranicznym Ukrainy, ss. 241–267.
            IV. Lista uczestników seminarium, ss. 269–273.
             
10   1995   Andrzej Stasiak, Krzysztof Miros (red.)   Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencjiWarszawa–Szklarska Poręba–Bocholt, 4–11 V 1994. Część I, - 178 s.
        Andrzej Stasiak   Wstęp (w języku polskim i niemieckim), ss. IX–XVI.
        Krzysztof Miros   Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji studyjnej pt. “Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami” (w języku polskim i niemieckim), ss. XVII–XXXVI.
        Zbigniew Zioło   Protokół i wnioski grupy A “Transgraniczna współpraca organów władzy i samorządów lokalnych z uwzględnieniem problematyki ekologicznej” (w języku polskim i niemieckim), ss. XXXVII–LII.
        Teofil Lijewski, Tomasz Komornicki   Sprawozdanie z prac grupy tematycznej B “Planowanie i rozwój infrastruktury na pograniczu” (w języku polskim i niemieckim), ss. LIII–LXIV.
        Józef Okuniewski   Wnioski i propozycje grupy C “Inicjatywy i powiązania gospodarcze” (w języku polskim i niemieckim), ss. LXV–LXXII.
            Lista uczestników konferencji, ss. LXXIII–LXXVII.
        Andrzej Stasiak   Współpraca przygraniczna w koncepcji strategicznego rozwoju kraju, ss. 1–11.
        Viktor Frhr. von Malchus   Europejskie doświadczenia ze współpracy transgranicznej, ss. 13–29.
        Ragnar Leunig   Współżycie grup etnicznych w Europie Zachodniej, ss. 31–40.
        Włodzimierz Gierłowski   O dalszy rozwój transgranicznego współdziałania, ss. 41–44.
        Dieter Willers   Koncepcja rozwoju i działania euroregionu Pro Europa Viadrina, ss. 45–67.
        Józef Okuniewski   Uwarunkowania współpracy polsko-niemieckiej na rzecz ożywienia wiejskich obszarów przygranicznych, ss. 69–78.
        Jewgenij Babosow   Szczególne cechy etniczno-kulturowej i religijnej komunikacji na terenach przygranicznych Polski i Białorusi, ss. 79–81.
        Zbigniew Zioło   Czynniki i bariery rozwoju obszarów transgranicznych, ss. 83–88.
        Ferenc Erdösi   Tereny przygraniczne na Węgrzech, ss. 89–99.
        Jan Lewandowski   Z perspektywy pogranicza wschodniego, ss. 101–106.
        Ieva Markausa   Problemy rozwoju na terenach przygranicznych Łotwy, ss. 107–114.
        Andrzej Werwicki   Aktualne kierunki rozwoju działalności usługowej w polskich strefach przygranicznych, ss. 115–121.
        Teofil Lijewski   Problemy komunikacyjne terenów przygranicznych w Polsce i Niemczech, ss. 123–130.
        Bogusława Skomska   Informacja o udziale Centralnego Urzędu Planowania we współpracy transgranicznej z krajami sąsiadującymi z Polską, ss. 131–135.
        Marek Sobczyński   Współczesne uwarunkowania powiązań transgranicznych, ss. 137–149.
        Iwan Mitrovcij   Obwód Zakarpacki Ukrainy – wybrane tendencje współpracy transgranicznej, ss. 151–153.
        Lidia Wróbel   Uwarunkowania rozwoju współpracy transgranicznej Polski z jej sąsiadami, ss. 155–160.
        Tomasz Komornicki   Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski, ss. 161–174.
        Halina Powęska   Transformacja i restrukturyzacja w dziedzinie handlu i usług na obszarze pogranicza, ss. 175–178.
             
11   1995   Andrzej Stasiak, Krzysztof Miros (red.)   Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencjiWarszawa–Szklarska Poręba–Bocholt, 4–11 V 1994. Część II, - 246 s.
        Lesław Koćwin   Czynniki integrujące i dezintegrujące polsko-niemiecką współpracę przygraniczną, ss. 9–12.
        Stanisław Lisiecki   Opinie i oceny mieszkańców pogranicza zachodniego na temat współpracy transgranicznej, ss. 13–16.
        Krzysztof Miros   Charakterystyka i przyczyny powstawania euroregionów na pograniczu polsko-niemieckim, ss. 17–22.
        Edyta Jakubowicz   Potencjał demograficzny i społeczny ludności przygranicza zachodniego, ss. 23–45.
        Ryszard Kowcz   Zasobność gmin zachodniego pogranicza Polski, ss. 47–65.
        Stanisław Ciok   Wpływ zmian funkcji granicy na przeobrażenia w polsko-niemieckiej strefie przygranicznej, ss. 67–80.
        Andrzej Kutrowski   Inicjatywa transportowo-komunikacyjna Zgorzelec–Węgliniec, ss. 81–88.
        Mirosław Ulmann   Uwagi do problematyki rozwiązań przestrzennych w trójkącie Zittau–Bogatynia–Hradek, ss. 89–103.
        Zbigniew Przybyła   Zagadnienia marketingu euroregionalnego, ss. 105–108.
        Franciszek Adamczuk   Koncepcja rozwoju Euroregionu Nysa, ss. 109–113.
        Tadeusz Borys   Ochrona środowiska jako przedmiot współpracy transgranicznej, ss. 115–124.
        Julian Golak   Współpraca przygraniczna i transgraniczna miast i gmin województwa wałbrzyskiego, ss. 125–133.
        Zdzisław Grzymajło   Współpraca transgraniczna w regionie wałbrzysko-noworudzkim, ss. 135–145.
        Zbigniew Kuczyński   Współdziałanie transgraniczne (na przykładzie Świdnicy i Biberach), ss. 147–151.
        Adam Iwanek   Współpraca przygraniczna gmin polskich i słowackich, ss. 153–157.
        Barbara Sieńko   Wkraczanie kapitału zagranicznego na polski obszar Euroregionu Karpaty, ss. 159–164.
        Mariusz Natoński   Funkcje integrujace prasy sublokalnej, ss. 165–169.
        Roman Kulikowski   Aktywizacja nadgranicznych obszarów wiejskich, ss. 171–176.
        Bogdan Kawałko   Działalność Komisji Mieszanej ds. współpracy przygranicznych województw–obwodów Polski i Ukrainy, ss. 177–182.
        Mieczysław Kowerski   Transgraniczna współpraca gospodarcza województwa zamojskiego, ss. 183–188.
        Andrzej Miszczuk   Koncepcja funkcjonowania i zagospodarowania środkowo-wschodniego obszaru przygranicznego Polski, ss. 189–206.
        Jerzy Zalewski   Współpraca transgraniczna województwa bialskopodlaskiego, ss. 207–212.
        Marek Proniewski   Problemy rozwoju i zagospodarowania terenów przygranicznych w Polsce północno-wschodniej, ss. 213–216.
        Andrzej Werwicki   Funkcjonowanie sfery działalności usługowych w zachodnim i wschodnim regionie przygranicznym Polski, ss. 217–246.
             
12   1995   Krzysztof Miros, Annamária Duró (ed.)   Some new aspects of regional planning in Poland and Hungary. Proceedings of the 8th Polish–Hungarian Geographical Seminar (Zielona Góra, Poland 7–11 September 1992), - 1250 s.
        Marek Potrykowski   Foreword, pp. V–VI.
        József Tóth   Border regions and ethnic minorities in Hungary, pp. 1–20.
        Bálint Csatári   The new possibilities of regional development on the Great Hungarian Plain, pp. 21–29.
        Andrzej Stasiak   Selected problems of demographic development of the Western Border Region of Poland, pp. 31–47.
        Krzysztof Miros   Development problems of the Western Border Region in Poland, pp. 49–62.
        Annamária Duró   The system of Hungarian scattered farms on the way of transformation (A case study from the southern part of the Great Plain), pp. 63–79.
        Teréz Kovács   Special sociological problems of border rural areas in Hungary, pp. 81–93.
        Marek Potrykowski   Transport network in Europe, pp. 95–103.
        Teofil Lijewski   The chances of Poland in development of unconventional tourism, pp. 105–110.
        Andrzej Werwicki   Transformations in Polish retailing in the years 1989–1991, pp. 111–120.