Instytut

Szkoła Doktorska GeoPlanet - Aktualności


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

OGŁASZA NABÓR KONKURSOWY

na jedno miejsce w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickiem 2019/2020

 


Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences

IS ANNOUNCING A COMPETITION SELECTION PROCEDURE

for one place at the GeoPlanet Doctoral School in the academic year 2019/2020

Full text in EnglishStudia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet trwają 4 lata. W trakcie studiów słuchacz Szkoły powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria, w tym wykłady interdyscyplinarne realizowane w instytutach tworzących szkołę doktorską, oraz przygotować pracę doktorską. Większość seminariów oraz wszystkie wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. (Zał. 1 - Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet)
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. (Zał. 2 - Wzór życiorysu)
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. (Zał. 3 - Wzór listu motywacyjnego)
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Przed wysłaniem dokumentów Kandydat powinien wybrać temat badawczy z załączonej listy i skontaktować się z przyszłym promotorem.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres Instytutu (00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, sekretariat pokój 341, albo w formie elektronicznej przesyłając je Pani Beacie Zielińskiej na adres mailowy: b.ziel@twarda.pan.pl). Dokumenty należy dostarczyć do dnia 31 stycznia 2020 roku. W przypadku dokumentacji niespełniającej wymogów formalnych kandydaci wzywani będą do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wysłania powiadomienia. Po tym czasie wnioski niekompletne zostają odrzucone, o czym kandydaci zostają poinformowani.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji
Komisja konkursowa oceni w punktach:

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu. O wynikach I etapu i terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani do 15 lutego 2020 roku.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja będzie oceniała:

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Na podstawie sumy punktów z oceny aplikacji w pierwszym i oceny rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie, utworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Osoba, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów (ale nie mniej niż 11) zostanie przyjęta do Szkoły Doktorskiej Geoplanet. Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Koordynator IGiPZ PAN
ds. Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

prof. dr hab. Jerzy Solon

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jerzy Bański

 

Propozycje tematów prac doktorskich / Ph. D. research topics

Temat
Subject

Promotor
Supervisor

Pożądane umiejętności
Skills

Finansowanie badań
Research founding

Wpływ czynników klimatycznych i antropogenicznych na zmiany zlodzenia rzek górskich
Impact of climatic and anthropogenic factors on changes in the mountain river icing

dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ

(a) zaawansowana wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, w szczególności hydrologii, (b) znajomość metod statystycznych i hydrologicznych, (c) biegła znajomość programów Microsoft Office, Statistica i ArcMap lub QGIS
(a) natural science and hydrology advanced knowledge, (b) statistical methods and field hydrological methods, (c) work with Microsoft Office, Statistica, ArcMap and/or QGIS

Własny grant badawczy doktoranta
Student's own research grant

Społeczna percepcja przyrodniczych i antropogenicznych elementów środowiska geograficznego w górach
Social perception of natural and anthropogenic elements of the geographical environment of mountains

dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ

(a) umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych, (b) znajomość metod statystycznych, (c) biegła znajomość programów Microsoft Office, Statistica i ArcMap lub QGIS
(a) experience in conducting questionnaire surveys, (b) statistical methods, (c) work with Microsoft Office, Statistica, ArcMap and/or QGIS

Własny grant badawczy doktoranta
Student's own research grant

Wpływ klimatu monsunowego i działalności człowieka na przestrzenno-czasową zmienność susz na Wyżynie Meghalaya (północno-wschodnie Indie)
Impact of monsoonal climate and human activity on the spatio-temporal variability of droughts in the Meghalaya Plateau (North-East India)

dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ (a) metody statystyczne w klimatologii i hydrologii z obsługą programu Statistica, (b) podstawy gleboznawstwa, (c) metody GIS i teledetekcji z obsługą programów ArcMap lub QGIS, (d) programy Corel Draw i Microsoft Office

(a) statistical methods in climatology and hydrology with Statistica software, (b) basic soil science, (c) GIS and remote sensing methods with ArcMap and/or QGIS software, (d) CorelDraw and Microsoft Office software

Własny grant badawczy doktoranta
Student's own research grant

Ryzyko degradacji środowiska przyrodniczego w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya (północno-wschodnie Indie)
Risk of land degradation in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (North-East India)

dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ (a) metody statystyczne z obsługą programu Statistica, (b) zaawansowana wiedza w zakresie geologii, geomorfologii, gleboznawstwa i klimatologii, (c) metody GIS i teledetekcji z obsługą programów ArcMap lub QGIS, (d) programy Corel Draw i Microsoft Office

(a) statistical methods with Statistica software, (b) advanced knowledge in geology, geomorphology, soil science and climatology, (c) GIS and remote sensing methods with ArcMap and/or QGIS software, (d) CorelDraw and Microsoft Office software

Własny grant badawczy doktoranta
Student's own research grant

Wpływ dotacji UE w rolnictwie na zmiany użytkowania ziemi w Polskich Karpatach
Impact of European Union subsidies in agriculture on land use changes in the Polish Carpathians

dr hab. Anna Bucała-Hrabia, prof. IGiPZ

(a) metody statystyczne z obsługą programu Statistica, (b) zaawansowana wiedza z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, (c) metody GIS i teledetekcji z obsługą programów ArcMap lub QGIS, (d) programy Corel Draw i Microsoft Office
(a) statistical methods with Statistica software, (b) advanced knowledge of physical and socio-economic geography, (c) GIS and remote sensing methods with ArcMap and/or QGIS software, (d) CorelDraw and Microsoft Office software

Własny grant badawczy doktoranta
Student's own research grant

Odcisk aktywności człowieka zarejestrowany we właściwościach gleby – wpływ palenisk węglowych
The fingerprint of human activity recorded in soils - Charcoal Hearth Operation

dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ (a) metody statystyczne z obsługą programu Statistica, (b) zaawansowana wiedza z zakresu geografii, gleboznawstwa, ekologii, (c) metody GIS z obsługą programów ArcMap lub QGIS, (d) programy Corel Draw i Microsoft Office

(a) statistical methods with Statistica software, (b) advanced knowledge of geography, soil science and ecology, (c) GIS methods with ArcMap and/or QGIS software, (d) CorelDraw and Microsoft Office software

Projekt NCN 2018/31/B/ST10/02498 pt.: Wpływ produkcji węgla drzewnego na zmiany środowiska w Północnej Polsce - nowatorskie podejście "multiproxy"
NSC project 2018/31/B/ST10/02498 The influence of charcoal production on changes in the environment in Northern Poland - innovative "multiproxy" approach

Potencjał obszarów leśnych do świadczenia usług ekosystemowych
The potential of forest areas to provide ecosystem services

dr hab. Anna Kowalska, prof. IGiPZ

(a) metody statystyczne z obsługą programu Statistica, (b) wiedza z zakresu fitosocjologii i ekologii roślin, (c) metody GIS z obsługą programów ArcMap lub QGIS, (d) programy Corel Draw i Microsoft Office
(a) statistical methods with Statistica software, (b) knowledge of phytosociology and plant ecology, (c) GIS methods with ArcMap and/or QGIS software, (d) CorelDraw and Microsoft Office software

Planowany wieloosobowy grant badawczy
Planned multipersonal research grant

Glebowe usługi ekosystemowe jako wskaźnik potencjału środowiska
Soil ecosystem services as an indicator of the environment potential

prof. dr hab. Marek Degórski

(a) metody statystyczne z obsługą programu Statistica, (b) wiedza z zakresu metod analitycznych stosowanych w gleboznawstwie, (c) metody GIS z obsługą programów ArcMap lub QGIS, (d) programy Corel Draw i Microsoft Office
(a) statistical methods with Statistica software, (b) knowledge of soil science analytical methods, (c) GIS methods with ArcMap and/or QGIS software, (d) CorelDraw and Microsoft Office software

Własny grant badawczy doktoranta
Student's own research grant