IGiPZ PAN > Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

O Zakładzie

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ma bogate tradycje w zakresie badań wsi i rozwoju lokalnego, którymi kierowali profesorowie: Jerzy Kostrowicki, Andrzej Stasiak, Roman Szczęsny. W 2000 r. utworzono Zespół Badań Obszarów Wiejskich koordynowany przez prof. dr hab. Jerzego Bańskiego. W jego składzie znaleźli się przede wszystkim młodzi pracownicy naukowi o szerokim spektrum zainteresowań badawczych. W roku 2011 na bazie Zespołu powstał Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego pod kierownictwem profesora Jerzego Bańskiego. Od 1 kwietnia 2018 r., po objęciu funkcji dyrektora Instytutu przez prof. Jerzego Bańskiego, kierownikiem Zakładu został dr Konrad Czapiewski

 

tl_files/igipz/ZGWiRL/Inne/foto/zaklad_2016.jpg 

 

Profil badań

Badania Zakładu koncentrują się na następującej problematyce:

 • przestrzenne zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • procesy społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich
 • wieś w Europie Środkowej i Wschodniej
 • metodologia badań wsi
 • Atlas Wsi i Atlas Rolnictwa Polski
 • małe miasta i strefy podmiejskie
 • organizacja przestrzenna rolnictwa
 • rozwój lokalny

Do innych zadań Zakładu należą:

 • gromadzenie danych statystycznych i archiwum fotograficzne wsi
 • organizacja seminariów i konferencji
 • współpraca naukowa
 • projekty badawcze, ekspertyzy i ewaluacje
 • wydawanie serii naukowej Studia Obszarów Wiejskich

 

Jesteśmy członkiem sieci naukowych:

Landscape Tomorrow European Rural Development Network

Nasz zespół

  prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik Zakładu) dr Maria Bednarek-Szczepańska dr Konrad Czapiewski dr Marcin Mazur mgr Barbara Solon mgr Michał Konopski mgr Tomasz Ryger mgr Damian Mazurek