IGiPZ PAN > Zakład Geografii Miast i Ludności

Zakład Geografii Miast i Ludności

Zakład Geografii Miast i Ludności powstał na początku działalności Instytutu jesienią 1953 r., początkowo jako Pracownia Geografii Osadnictwa i Zaludnienia. Kierowali nim kolejno Profesorowie Maria Kiełczewska-Zaleska, Kazimierz Dziewoński, Piotr Korcelli, Grzegorz Węcławowicz i Marek Więckowski. Aktualną kadrę stanowi 13 osób (w tym trzech profesorów tytularnych i trzech nadzwyczajnych), ponadto z zakładem współpracuje 7 doktorantów zewnętrznych oraz emerytowani pracownicy. Od 1 stycznia 2015 r. kierownikiem Zakładu jest prof. Przemysław Śleszyński.

Prace prowadzone w ostatnich latach są ukierunkowane na identyfikację przedmiotowo-problemową oraz rozpoznanie prawidłowości i mechanizmów przekształceń miast i regionów, szczególnie w kontekście zmian demograficznych, uwarunkowań osadniczych i transportowych, a także wynikających ze specyfiki planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wśród uprawianych subdyscyplin można zatem wymienić w pierwszej kolejności geografię miast (G. Węcławowicz, P. Śleszyński, M. Stępniak, E. Korcelli-Olejniczak, M. Górczyńska), a następnie geografię transportu (Z. Taylor, A. Ciechański, M. Stępniak, P. Śleszyński), gospodarkę przestrzenną (P. Śleszyński, G. Węcławowicz, M. Więckowski) i studia migracyjne (M. Kupiszewski, P. Śleszyński, M. Więckowski) oraz geografię turyzmu (M. Więckowski, D. Cerić), geografię polityczną (M. Więckowski), w tym wyborczą (G. Węcławowicz, P. Śleszyński) i geografię przedsiębiorstw (P. Śleszyński, Z. Taylor).

Większość badań ma orientację empiryczną (w tym aplikacyjną), natomiast rzadziej, zwłaszcza w stosunku do poprzednich dekad, podejmowane są studia koncepcyjno-teoretyczne (G. Węcławowicz, Z. Taylor, M. Kupiszewski, E. Korcelli-Olejniczak). Charakterystyczne jest szerokie stosowanie metod kartograficznych i GIS (P. Śleszyński, M. Stępniak), w tym od kilku lat podejmowane są starania o uruchomienie poważniejszych prac syntetyczno-kartograficznych, zwłaszcza nowego atlasu narodowego i atlasu zagospodarowania przestrzennego kraju (P. Śleszyński). Badania pod względem lokalizacji geograficznej dotyczą przede wszystkim Warszawy i jej obszaru metropolitalnego, następnie Mazowsza, całego kraju i niektórych jego innych regionów (np. pogranicza polsko-słowackiego i innych obszarów transgranicznych), a w zakresie migracji – także Europy i świata.

Nasz zespół

  dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN (kierownik Zakładu) prof. dr hab. Marek Kupiszewski prof. dr hab. Zbigniew Taylor prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz dr hab. Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ PAN dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. ndzw. IGiPZ PAN
             
  tl_files/igipz/ZGMiL/foto/Marcin_Stepniak1.jpg dr Ariel Ciechański dr Magdalena Górczyńska mgr Filip Piotrowski mgr Denis Cerić Beata Zielińska