OFERTY PRACY

   

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie


DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE


ogłasza


KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO


W ZAKŁADZIE BADAŃ GEOŚRODOWISKA W KRAKOWIE


WYMAGANIA:

 

 • stopień doktora habilitowanego lub profesora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej)
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie współpracy międzynarodowej (potwierdzone odbyciem staży zagranicznych, udziałem w minimum dwóch naukowych projektach międzynarodowych)
 • czynne uczestnictwo i organizacja konferencji zagranicznych i krajowych (potwierdzone organizacją minimum pięciu konferencji, prowadzeniem sesji tematycznych)
 • publikacje naukowe, publikowane zarówno w kraju jak i zagranicą (min. 6 publikacji opublikowanych poza granicami Polski w czasopismach z listy JCR)
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w górach wysokich
 • znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego


Od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • geomorfologii gór wysokich (procesy stokowe, geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, lichenometria)
 • klimatologii górskiej (topoklimat cyrków glacjalnych, uwarunkowania klimatyczne pięter roślinnych)


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub profesora


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 20 maja 2017 r. na adres:

Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora”
e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu

 

 


 

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie
DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE


ogłasza


KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ W TORUNIU


WYMAGANIA:

 • stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (geografia fizyczna)
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz mikrolitofacjalnych laminowanych osadów jeziornych
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy µXRF i interpretacji jej wyników
 • doświadczenie w pracach terenowych w tym obsługa sond do poboru osadów jeziornych
 • potwierdzone osiągnięcia naukowe udokumentowane wystąpieniami konferencyjnymi i/lub
  publikacjami obejmujące zagadnienia z zakresu geografii, ochrona środowiska lub pokrewne
 • dorobek w zakresie ekologii, paleogeografii i paleoekologii
 • umiejętność wykonywania ilościowych analiz statystyk wielowymiarowych
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych stosowanych w    paleoekologii oraz opracowaniach statystycznych (Past, R, C2)
 • biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • doświadczenie w pracy w zespole/projekcie badawczym
 • gotowość do bardzo częstych wyjazdów służbowych na obszarze kraju
 • czynny udział w konferencjach, w tym międzynarodowych
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych
 • doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze NCN
 • udział w projektach badawczych
 • predyspozycje do pracy naukowej w pełnym wymiarze czasu pracy na pierwszym etacie
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • Informację o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej)
 • Opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 19 maja 2017 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl
Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.