IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACY


DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
DO ZAKŁADU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODROWANIA


WYMAGANIA:

 • stopień magistra w zakresie geografii (geografii społeczno-ekonomicznej);
 • znajomość metod badawczych w naukach geograficznych i ekonomicznych
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie współpracy międzynarodowej (potwierdzone udziałem m.in. w projektach międzynarodowych np. ESPON, INTERREG);
 • doświadczenie w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki (zarówno jako wykonawca jak i kierownik);
 • publikacje naukowe, publikowane zarówno w kraju jak i za granicą (łącznie minimum 2 artykuły autorskie i/lub współautorskie w czasopismach recenzowanych z listy JCR oraz minimum 3 autorskie i/lub współautorskie monografie recenzowane, względnie rozdziały w takich monografiach, w ciągu ostatnich 5 lat);
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w zakresie udziału w projektach zamawianych przez instytucje publiczne;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania GIS (w tym obligatoryjnie znajomość oprogramowania ArcGis, MapInfo oraz Visum);
 • umiejętności organizacyjne.

Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • dostępności przestrzennej w różnych skalach geograficznych,
 • rozwoju sieci transportowych,
 • transportu publicznego w miastach oraz przemian społeczno-demograficznych w Polsce.

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 21 marca 2020 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta”
e-mail: b.solon@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 


DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie historia,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geografii historycznej i historii środowiska,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu badań terenowych dotyczących zmian dawnych krajobrazów oraz geografii historycznej,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, kierowanie projektami badawczymi w ciągu ostatnich 5 lat,
 • posiadać doświadczenie w prezentowaniu na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań,
 • co najmniej dobra znajomość dwóch języków kongresowych (w tym angielskiego) i języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bierna znajomość łaciny,
 • udokumentowane staże w zagranicznych jednostkach badawczych.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • historii kultury materialnej,
 • onomastyki
 • historii gospodarki.

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji,
 • odpis dyplomu doktora lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,
 • opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 28 lutego 2020 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko adiunkta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibieDYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
DO ZAKŁADU GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • stopień doktora w zakresie geografii (geografii społeczno-ekonomicznej);
 • znajomość metod badawczych w badaniach społecznych i praktyczne doświadczenie w ich stosowaniu;
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie współpracy międzynarodowej potwierdzone udziałem w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki;
 • publikacje naukowe z listy A MNiSW (przed 2019 r.) lub za minimum 100 pkt. (minimum 2 publikacje);
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w zakresie udziału w projektach zamawianych przez instytucje publiczne;
 • znajomość oprogramowania GIS;
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach, w tym w międzynarodowych;
 • predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • geografii wsi,
 • geografii rolnictwa,
 • rozwoju lokalnego


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 14 lutego 2020 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”
e-mail: b.solon@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko adiunkta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery  w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
W ZAKŁADZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ W TORUNIU


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geografia (geografia fizyczna) lub zgodnie z nową klasyfikacją, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geografii fizycznej, w szczególności geomorfologii, hydrologii, limnologii, w tym co najmniej 10 znaczących publikacji, monografie, czasopisma recenzowane w bazie Web of Science i/lub Scopus
 • znajomość zagadnień dotyczących geomorfologicznych i hydrologicznych aspektów funkcjonowania jezior i sztucznych zbiorników wodnych;
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu terenowych badań geomorfologicznych i hydrologicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów naukowo-badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w tym kierowanie projektami;
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego w mowie i piśmie.

Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • geomorfologii dynamicznej;
 • sedymentologii;
 • geochemii;
 • hydrologii jezior i zbiorników zaporowych;
 • gospodarki wodnej.

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub profesora, lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej) lub zgodnie z nową klasyfikacją, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 • opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 12 lutego 2020 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie InstytutuDYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie geografii (geografii fizycznej),
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geografii fizycznej, w tym co najmniej 5 publikacji z listy JCR,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu terenowych badań hydrologicznych,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, kierowanie projektami badawczymi w ciągu ostatnich 5 lat,
 • prezentowanie na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań, udział w komitecie organizacyjnym co najmniej 1 konferencji międzynarodowej
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, języka polskiego i języka rosyjskiego w mowie i piśmie,
 • co najmniej 3-miesięczny staż w zagranicznej jednostce badawczej.

Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • hydrologii,
 • geografii historycznej,
 • geografii fizycznej.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji
 • odpis dyplomu doktora lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej)
 • opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 12 lutego 2020 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko adiunkta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie InstytutuDYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

IM. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
W ZAKŁADZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ W TORUNIU

WYMAGANIA:

 • tytuł magistra geografii lub nauk przyrodniczych,
 • umiejętność obsługi sond do poboru osadów jeziornych, torfowiskowych oraz mineralnych (sonda „Więckowskiego”, sonda grawitacyjna UWITEC, sonda Eijkelkamp RKS RD 32),
 • umiejętność obsługi echosondy,
 • doświadczenie w pracach terenowych, szczególnie przy pomiarach limnologicznych,
 • doświadczenie w pracach laboratoryjnych (umiejętność preparatyki próbek do analiz tefrochronologicznych oraz umiejętność wykonywania analiz geochemicznych),
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych, a także pakietu Office,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • udokumentowany czynny udział w krajowych i międzynarodowych,
 • predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • osady torfowiskowe i jeziorne
 • rekonstrukcje zmian środowiska przyrodniczego
 • współczesne zmiany klimatu

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.
ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 12 lutego 2020 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta”
e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Przerwy w pracy zawodowej i odstępstwa od porządku chronologicznego przebiegu kariery w życiorysie nie mają wpływu na wybór kandydata.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.