OFERTY PRACY


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

W ZAKŁADZIE GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geografii (geografii fizycznej),
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geoekologii i ekologii roślin, w tym co najmniej 5 publikacji z listy JCR,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu terenowych badań geobotanicznych,
 • umiejętność kartowania roślinności i wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej oraz archiwalnych map w badaniach przyrodniczych,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, kierowanie projektami,
 • prezentowanie na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • biogeografii,
 • kartografii roślinności,
 • dynamiki zbiorowisk roślinnych,
 • świadczeń ekosystemowych.

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub profesora, lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej
 • opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 17 lutego 2019 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu

 


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

W ZAKŁADZIE PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarowania. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 •  posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geografia (geografia społeczno-ekonomiczna),
 • publikacje naukowe, publikowane zarówno w kraju, jak i zagranicą (łącznie minimum 10 artykułów w czasopismach recenzowanych lub monografii recenzowanych, względnie rozdziałów w takich monografiach, w ciągu ostatnich 5 lat),
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie współpracy międzynarodowej (potwierdzone udziałem w minimum dwóch projektach międzynarodowych),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań na styku geografii społeczno-ekonomicznej i geografii fizycznej,
 • doświadczenie praktyczne w zakresie planowania przestrzennego (udział w opracowaniu dokumentów strategicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego),
 •  umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w projektach krajowych naukowych (np. NCN) i aplikacyjnych,
 • prezentowanie na konferencjach krajowych i międzynarodowych wyników prowadzonych badań,
  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

     
Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 •  gospodarki przestrzennej,
 •  środowiskowych aspektów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 •  procesów suburbanizacji i jej skutków dla środowiska naturalnego,
 •  historycznych zmian użytkowania ziemi,
 •  przekształceń w zakresie użytkowania ziemi w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji,    
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub profesora, lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia        doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii społeczno-ekonomicznej),   
 • opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.       

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 15 lutego 2019 r. na adres:

Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarowania. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • stopień doktora w zakresie geografii (geografii społeczno-ekonomicznej);
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie współpracy międzynarodowej (potwierdzone udziałem w stażach zagranicznych);
 • publikacje naukowe, publikowane zarówno w kraju jak i zagranicą (łącznie minimum 5 artykułów autorskich i/lub współautorskich w czasopismach recenzowanych lub monografii recenzowanych, względnie rozdziałów w takich monografiach, w ciągu ostatnich 5 lat);
 • doświadczenie tworzeniu oprogramowania dla analiz przestrzennych, w tym oprogramowania GIS;
 • umiejętność programowania w systemie Delphi;
 • doświadczenie kartograficzne;
 • doświadczenie w zakresie udziału w projektach zamawianych przez instytucje publiczne, dotyczących rozwoju sieci i dostępności transportowej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki:

 • analiz sieciowych,    
 • dostępności transportowej,
 • modeli grawitacji i potencjału.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 15 lutego 2019 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”
e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu