IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACY


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
DO ZESPOŁU KRAJOBRAZÓW MINIONYCH W WARSZAWIE


WYMAGANIA:

 • tytuł magistra geografii (mile widziany otwarty przewód doktorski w dziedzinie Nauk o Ziemi),
 • udokumentowany dorobek badawczy z zakresu paleogeografii, paleoekologii, ekologii lub pokrewne,w tym dwie lub więcej publikacji z listy JCR,
 • umiejętność wykonywania ilościowych analiz paleoekologicznych i statystyk wielowymiarowych
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych,
 • doświadczenie w pracach terenowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych stosowanych w paleoekologii oraz opracowaniach statystycznych (R, C2, Tilia),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz ameb skorupkowych i węgli drzewnych,
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach, w tym w międzynarodowych,
 • znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego,
 • predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • paleoekologia i ekologia torfowisk
 • ekologia pożarów
 • ekologia mikroorganizmów
 • rekonstrukcje zmian środowiska przyrodniczego

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 19 listopada 2019 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta”
e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie geografii (geografii fizycznej), geofizyce,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie klimatologii, w tym publikacje z listy JCR,
 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu terenowych badań klimatycznych,
 • umiejętność korzystania z różnorodnych baz danych klimatycznych oraz Systemów Informacji Geograficznej,
 • umiejętność współpracy, w tym udokumentowany udział w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych, kierowanie projektami,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów naukowo-badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w tym kierowanie projektami;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności statystyczne.


Ponadto od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • bioklimatologii,
 • klimatologii miejskiej,
 • oddziaływania klimatu na różne sfery życia i działalności człowieka.


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu,
 • Curriculum Vitae,
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z listą publikacji,
 • odpis dyplomu doktora lub inny dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora  nauk o Ziemi w zakresie geografii (geografii fizycznej), geofizyki,
 • opinię o kandydacie od dwóch samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata.


ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 12 września 2019 r. na adres:
Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta”; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko adiunkta przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)".

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu