SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 420
Telefon +48 226978920
+48 226978845
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1988 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja – geografia społeczna (praca magisterska pt. Percepcja przewozów środkami komunikacji miejskiej wśród mieszkańców wybranych osiedli Warszawy).

Przebieg kariery zawodowej

Institut für Landerkunde, Lipsk, Niemcy, 1996 (roczne zatrudnienie w ramach projektu "West-Ost Axe")

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1989

 • 1998 – doktor nauk o Ziemi, specjalizacja geografia ekonomiczna (praca doktorska pt. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w warunkach zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i wzrastającego ruchu granicznego po 1990 roku).
 • 2004 – doktor habilitowany w zakresie nauk o Ziemi (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce).

- od 2006 - kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych (obecnie Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania)

- od 2010 - z-ca Dyrektora IGiPZ PAN ds. naukowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, od 2005

 • 2005 - profesor UMCS

Zainteresowania naukowe

Nagrody i wyróżnienia

 • 2000 – nagroda naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Eugeniusza Romera za pracę Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2002- członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2005 - członek Rady Naukowej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUMCS
 • od 2006 - wice-przewodniczący i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2007 - członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • od 2007 - członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2007 - członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2007 - członek Rad Redakcyjnych czasopism naukowych wydawanych przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Biuletyn KPZK, Studia KPZK, Studia Regionalia KPZK).
 • od 2009 - członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Ekonomicznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2010 - członek Komitetu sterującego ds. organizacji Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • od 2010 - członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa mazowieckiego
 • od 2011 - redakto naczelny EUROPA XXI
 • w latach 2009-2011 - członek zespołu draftującego (drafting team) przygotowującego aktualizację dokumentów Unii Europejskiej - Territorial and State Perspective oraz Territorial Agenda, jako jeden z dwóch ekspertów delegowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.