IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jerzy Solon
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 430
Telefon +48 226978930
E-mail

Wykształcenie

 • 1973-1978 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii - specjalność biologia środowiskowa (praca magisterska pt. Niektóre zbiorowiska zastępcze Potentillo albae-Quercetum w okolicach Korytowa).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1977

 • 1988 - doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Struktura przestrzenna roślinności w rejonie jezior wigierskich).
 • 2003 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności).
 • 2014 - profesor Nauk o Ziemi.

- 2010-2015 - kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

Fitosocjologia, ekologia roślin, ekologia krajobrazu, a w szczególności:

 • struktura przestrzenna roślinności rzeczywistej i jej uwarunkowania abiotyczne i antropogeniczne,
 • roślinność jako podstawa wyróżniania jednostek krajobrazowych różnego szczebla,
 • indykacyjna rola roślinności w krajobrazie,
 • stabilność krajobrazu a różnorodność jego części składowych,
 • ekologiczno-krajobrazowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego,
 • wykorzystanie ekologii krajobrazu w ochronie przyrody,
 • strukturalne i funkcjonalne przekształcenia krajobrazów rolniczych.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody naukowe

 • 1984 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za udział w opracowaniu pt. Studium geoekologiczne regionu jezior wigierskich.
 • 1989 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Struktura przestrzenna roślinności w otoczeniu jezior wigierskich.
 • 1995 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika pt. Ekologia krajobrazu.

Inne nagrody i odznaczenia

 • 1978 - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1982 - Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Warszawy" za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1983 - Złota odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1987 - Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 2005 - Odznaka honorowa Ministerstwa Środowiska "Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
 • 2014 - Medal imienia Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW