SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jerzy Solon
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 430
Telefon +48 226978930
E-mail

Wykształcenie

 • 1973-1978 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii - specjalność biologia środowiskowa (praca magisterska pt. Niektóre zbiorowiska zastępcze Potentillo albae-Quercetum w okolicach Korytowa).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1977

 • 1988 - doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Struktura przestrzenna roślinności w rejonie jezior wigierskich).
 • 2003 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności).
 • 2014 - profesor Nauk o Ziemi.

- 2010-2015 - kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

Fitosocjologia, ekologia roślin, ekologia krajobrazu, a w szczególności:

 • struktura przestrzenna roślinności rzeczywistej i jej uwarunkowania abiotyczne i antropogeniczne,
 • roślinność jako podstawa wyróżniania jednostek krajobrazowych różnego szczebla,
 • indykacyjna rola roślinności w krajobrazie,
 • stabilność krajobrazu a różnorodność jego części składowych,
 • ekologiczno-krajobrazowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego,
 • wykorzystanie ekologii krajobrazu w ochronie przyrody,
 • strukturalne i funkcjonalne przekształcenia krajobrazów rolniczych.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody naukowe

 • 1984 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za udział w opracowaniu pt. Studium geoekologiczne regionu jezior wigierskich.
 • 1989 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Struktura przestrzenna roślinności w otoczeniu jezior wigierskich.
 • 1995 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika pt. Ekologia krajobrazu.

Inne nagrody i odznaczenia

 • 1978 - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1982 - Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Warszawy" za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1983 - Złota odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1987 - Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 2005 - Odznaka honorowa Ministerstwa Środowiska "Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
 • 2014 - Medal imienia Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Pełnione funkcje i członkostwo

Członkostwo w Radach Naukowych, Komitetach PAN, innych Komisjach i Radach

 • od 1995 - członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, od 2005 - przewodniczący
 • od 2004 - członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • od 2005 - członek Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego
 • od 2014 - członek Mazowieckiej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
 • od 2015 - członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • od 1993 - członek Zarządu Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, w tym od grudnia 2007 do lutego 2013 r. zastępca przewodniczącego

Inna działalność

Udział w ważniejszych projektach eksperckich

 • 1991 - Plan ochrony gmin Kraśniczyn, Krasnystaw, Łopiennik, Siennica Różana - jako wykonawca analizy, oceny i prognozy szaty roślinnej.
 • 1993-1996 - Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego - jako koordynator i główny wykonawca operatu ochrony ekosystemów lądowych.
 • 1995-1999 - Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych - jako koordynator kilku operatów i jeden z wykonawców operatu ochrony ekosystemów lądowych.
 • 1995-1999 - Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego - jako współkoordynator całości Planu i jeden z wykonawców kilku operatów.
 • 1997-2000 - Koncepcja monitoringu runa w ramach systemu monitoringu stanu zdrowotnego lasu - przygotowanie instrukcji, szkolenia pracowników BULiGL, nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem pomiarów i opracowanie wyników.
 • 2000-2002 - Plan Ochrony Parku Narodowego Borów Tucholskich - jako jeden z wykonawców operatu ochrony ekosystemów lądowych.
 • 2000-2002 - Koncepcja monitoringu fitocenoz leśnych w ramach systemu monitoringu Kampinoskiego Parku Narodowego - przygotowanie instrukcji, nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem pomiarów i opracowanie wyników.
 • 2008 - Operat ochrony szaty roślinnej Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Część I Diagnoza - jako kierownik zespołu i jeden z wykonawców.
 • 2008 - Ocena wartości przyrodniczych i stanu zachowania roślinności zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wydmy Międzyborowskie" - jako wykonawca.
 • 2011-2014 - Projekty: (a) Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032; Ostoja w Ujściu Wisły PLH 220044) – jako koordynator i jeden z wykonawców w części dotyczącej siedlisk lądowych; (b) Opracowanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 – jako koordynator i jeden z wykonawców w części dotyczącej siedlisk lądowych; (c) Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 – jako współkoordynator projektu.

Staże naukowe

 • 1982 - Instytut Geografii, Węgierska Akademia Nauk - w zakresie geografii krajobrazu,
 • 1983 - International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Holandia - w zakresie geograficznej analizy krajobrazu,
 • 1990 - Departament Geografii, Wydział Filozofii Uniwersytetu w Zaragozie, Hiszpania - w zakresie geografii krajobrazu i ekologii roślin.

Ważniejsze wystąpienia na forum międzynarodowym

Łącznie, w latach 1979-2013, ponad 60 wyjazdów na kongresy, konferencje, sympozja i seminaria (m.in. Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Mołdawia, Niemcy, Słowenia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Rosja - d. ZSRR), w tym:

 • Sympozja Międzynarodowej Asocjacji do Badań Roślinności (International Association for Vegetation Science - IAVS): 1991 - Eger, 1993 - Teneryfa, 1996 - Lancaster.
 • Sympozja i Kongresy Międzynarodowej Asocjacji Krajobrazu (International Association for Landscape Ecology - IALE): 1991 - Roskilde, 1993 - Rennes, 1995 - Tuluza, 2000 - Roskilde.
 • Europejski Kongres Ekologiczny: 1992 - Marsylia.
 • Międzynarodowy Kongres Ekologiczny: 1998 - Florencja.
 • Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Ekologicznego: 2001 - Madison.

Prace redakcyjne

 • od 2008 - Journal of Landscape Ecology wydawane w Brnie przez czeski oddział IALE - członek Editorial Board
 • od 2008 - Problemy Ekologii Krajobrazu wydawane przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu - członek Rady Programowej

Działalność dydaktyczna (wykłady)

 • 1995-2012 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska UW ("Ekologia krajobrazu"),
 • 1996-2000 - Podyplomowe Studium Ochrony Środowiska, Wydział Architektury Krajobrazu SGGW ("Ekologia krajobrazu"),
 • 1997-2000 - Podyplomowe Studium Ochrony Parków Narodowych, Wydział Leśny SGGW ("Ochrona ekosystemów nieleśnych"),
 • 1998-2000 - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku ("Roślinność Mazowsza"),
 • 1998-2001 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ("Roślinność Polski"),
 • 2000-2011 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ("Biogeografia", "Bioindykacyjne i laboratoryjne metody oceny środowiska", "Roślinność Mazowsza"),
 • od 2002 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ("Ekologia krajobrazu").

Badania terenowe

Długoterminowe

 • 1979 - Mongolia w ramach programu "Transmongolia 1979" (badania związków między roślinnością i czynnikami środowiskowymi, dynamiki biomasy nadziemnej i podziemnej, przestrzennego zróżnicowania szaty roślinnej),
 • 1984 - Azerbejdżan w ramach programu Intercosmos (weryfikacja naziemna szaty roślinnej dla potrzeb interpretacji obrazów satelitarnych),
 • 1985 - Rosja w ramach programu Intercosmos (weryfikacja naziemna szaty roślinnej dla potrzeb interpretacji obrazów satelitarnych),
 • 2006 - Rosja w ramach programu e-LUP.

Krótkoterminowe

 • 1990-2006 - liczne wyjazdy na prace terenowe do Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Niemiec.

Wybrane prace niepublikowane

Spis prac niepublikowanych wykonanych w latach 1982-2010 (pdf).

Inne zainteresowania

Działka w Tobołowie na Suwalszczyźnie, wędkarstwo, fotografia (galeria zdjęć).