Department of Spatial Organization

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dołzbłasz Sylwia, Janc Krzysztof, Konopski Michał, Maćkiewicz Barbara, Leśniewska-Napierała Katarzyna, Napierała Tomasz, Regulska Edyta, Rosik Piotr, Wójcik Marcin, Markowska-Cerić Joanna, Cerić Denis, Komornicki Tomasz, Kowalski Mariusz: Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim. - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 1 - s. 127-144.
 • Goliszek Sławomir: City-forming role of the Metro in Warsaw. - Cities 2024, 150 - s. 104994.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Bednarek-Szczepańska Maria, Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław, Krasnodębska Katarzyna: European territorial governance in practice: on the relationship between cohesion policy and spatial planning at the local and regional level. [w]: Spatial planning systems in Europe. Comparison and trajectories. Red. Vincent Nadin, Giancarlo Cotella, Peter Schmitt. Edward Elgar, 2024 - s. 200-217 (Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice)
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Czapiewski Konrad: Poland as an emigration and an immigration country – dynamics of change from the local and individual perspective. - Journal of Contemporary European Studies 2024 - s. 1-19.
 • Kowalski Mariusz: Feliks Szlajfer (1949-2023). - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 2 - s. 279-281.
 • Kowalski Mariusz, Konopski Michał: Główne cechy i postulaty kaszubskiego ruchu regionalnego po 1989 r.. - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 1 - s. 75-101.
 • Rokicki Bartłomiej, Vázquez Esteban Fernández, Goliszek Sławomir: Accessibility improvement and interregional trade flows. - Transportation 2024 - 21 s.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Wolski Jacek, Degórski Marek: Mapowanie i ocena usług ekosystemów miejskich w skali ogólnopolskiej. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 2 - s. 163-186.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Degórska Bożena, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Degórski Marek: Usługi ekosystemów miejskich (zurbanizowanych). [w]: Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Red. Małgorzata Stępniewska, Andrzej Mizgajski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2023 - s. 65-84.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Konopski Michał: Nierówności przestrzenne a geografia niezadowolenia. Przykład preferencji wyborczych na obszarach problemowych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 421-446.
 • Cerić Denis, Komornicki Tomasz: Honouring the legacy of Prof. Konrad Czapiewski: the Warsaw Regional Forum. - Europa XXI 2023, 44 - s. 12.
 • Cotella Giancarlo, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Geography and the power of empathy. Exploring places through friendship. Editorial. - Europa XXI 2023, 44 - s. 11.
 • Degórska Bożena: Ekologiczno-krajobrazowy kontekst suburbanizacji (na przykładzie obszaru metropolitalnego Warszawy). [w]: Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń. Red. Mirosław Grochowski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 219-240.
 • Komornicki Tomasz: Mocniejsze regiony lepsza odpowiedź na wyzwania przyszłości?. - Pomorski Thinkletter 2023, 2 - s. 86-92.
 • Komornicki Tomasz: Demografia a dostępność transportowa – konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 256-268.
 • Komornicki Tomasz: Przestrzeń między nauką a praktyką. [w]: Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania. Red. Maciej. J. Nowak, Rafał Rakoczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 - s. 119-130.
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: New Transport Infrastructure and Regional Development of Central and Eastern Europe. - Sustainability 2023, 15, 6 - s. 5263.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Duma Patryk, Czapiewski Konrad: The Territorial Dimension of Russian Aggression Against Ukraine—Polish and European Perspective. - Ukrainian Geographical Journal 2023, 3 - s. 35–52.
 • Kowalski Mariusz: Wawrzyniec Feige – śląski protoplasta warszawskiej rodziny Kowalskich. - Rocznik Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2023, 11 - s. 30-46.
 • Kowalski Mariusz: Pieriestrojka jako szansa dla odrodzenia oświaty polskiej w BSRS 1985-1991. [w]: Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. T.7. Oświata polska na terytorium obecnej Białorusi na tle sytuacji na Litwie i Ukrainie. Monografia zbiorowa. Red. Tadeusz Gawin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2023 - s. 341-356 (Bibliotheca Europae Orientalis; 78) (Studia; 21)
 • Kowalski Mariusz: Między Rosją a Zachodem. Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu postaw politycznych Ukraińców w ostatnim trzydziestoleciu. [w]: W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu. Red. Andrzej Rykała. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 - s. 223-245.
 • Kowalski Mariusz: Trwałość przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 1 - s. 57-83.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław, Żukowski Tomasz: Wybory parlamentarne 2019. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 249-258.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław, Żukowski Tomasz: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 239-246.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Churski Paweł, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Sagan Iwona, Stryjakiewicz Tadeusz: Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 343-367.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol, Duma Patryk: Zmiany liczby ludności w polskich aglomeracjach w kontekście możliwości korzystania z transportu kolejowego. [w]: Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń. Red. Mirosław Grochowski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 241-262.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Duma Patryk, Maruniak Eugenia, Komornicki Tomasz: Refugees from Ukraine in Poland—Differentiation of spatial distribution and impact on demographic structures. - Population Space and Place 2023 - 22 s.
 • Śleszyński Przemysław, Sadłoń Wojciech, Kowalski Mariusz, Łysoń Piotr, Żukowski Tomasz, Prażmo Łukasz: Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 369-395.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Sustainable regional development: Environmental practices. [w]: Regional development planning and practice. Red. Mishra Mishra, R.B. Singh, Andrews Jose de Lucena., Soumendu Chatterjee. Singapore: Springer, 2022 - s. 3-32 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Goliszek Sławomir: The potential accessibility to workplaces and working-age population by means of public and private car transport in Szczecin. - Miscellanea Geographica 2022, 26, 1 - s. 31-41.
 • Goliszek Sławomir: Private car transport or public transport? The study of daily accessibility in Szczecin. - Geograficky Casopis 2022, 74, 4 - s. 337-356.
 • Goliszek Sławomir, Wójcik Julia, Duma Patryk: Accessibility to various destinations by public and private transport in Szczecin. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 2 - s. 27-41.
 • Komornicki Tomasz: Transportowe prawo do miasta. [w]: Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce. Red. Maciej Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 - s. 202-219.
 • Komornicki Tomasz: Polskie regiony w układzie powiązań i przepływów europejskich. - Pomorski Thinkletter 2022, 2 - s. 68-73.
 • Komornicki Tomasz: Europejska i polska przestrzeń przepływów. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 20-23.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Kowalczyk Karol: Modal split of passenger traffic: The Polish section of EU external borders. - Moravian Geographical Reports 2022, 30, 2 - s. 116-133.
 • Kowalski Mariusz: Determinants of Ukraine’s geopolitical orientation. - Czasopismo Geograficzne 2022, 93, 3 - s. 435-450.
 • Kowalski Mariusz: Limes Sorabicus – granica między wschodem a zachodem Europy w świetle badań genetycznych. [w]: Idee – narody – państwa – pogranicza. Tom Wykładowców na Jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW. Monografia zbiorowa. Red. Jan Malicki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2022 - s. 243-266 (Bibliotheca Europae Orientalis) (Studia; 19)
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Duma Patryk, Goliszek Sławomir: The effect of border closure on road potential accessibility in the regions of the EU-27. The case of the COVID-19 pandemic. - Transport Policy 2022, 126 - s. 188-198.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Stępniak Marcin: Multimodal evaluation of changes in national potential passenger and freight accessibility during the EU-driven big push to transport infrastructure. - Sustainability 2022, 14 - s. 10044.
 • Rosik Piotr, Wójcik Julia: Transport Infrastructure and Regional Development: A Survey of Literature on Wider Economic and Spatial Impacts. - Sustainability 2022, 15, 1 - 19 s.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: The application of survival analysis in the study of export and import duration – first insights from intermediaries in Poland. - International Business and Global Economy 2022, 41 - s. 97-114.
 • Wójcik Julia, Szejgiec-Kolenda Barbara, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Almazán-Gómez Miguel Ángel: The place of Śląskie Voivodeship (Poland) in the greening space of flows. - Europa XXI 2022, 42 - s. 31-65.
 • Degórska Bożena: Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej na planowanie przestrzenne i zarządzanie terytorialne państw członkowskich w zakresie wybranych kwestii środowiskowych. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 555-585.
 • Goliszek Sławomir: GIS tools and programming languages for creating models of public and private transport potential accessibility in Szczecin, Poland. - Journal of Geographical Systems 2021, 23 - s. 115-137.
 • Komornicki Tomasz: Editorial: New challenges for European cross-border and transboundary cooperation. - Europa XXI 2021, 40 - s. 5-9.
 • Komornicki Tomasz: Commentary: urban and regional inequalities and the architecture of EU Cohesion Policy. [w]: EU Cohesion Policy and Spatial Governance: Territorial, Social and Economic Challenges. Red. Daniel Rauhut, Franzsika Sielker, Alois Humer. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2021 - s. 199-207 (Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice)
 • Komornicki Tomasz: Zmiany w mobilności Polaków związane z pandemią COVID-19 oraz ich konsekwencje przestrzenne. [w]: Polityka przestrzenna w czasie kryzysu. Red. Maciej Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 - s. 155-170.
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Inwestycje transportowe finansowane ze środków Unii Europejskiej. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 204-209.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Accessibility dimensions and changes in North-Eastern Poland: The case of Podlaskie Region. [w]: Rural Accessibility in European Regions. Red. Elisabetta Vitale Brovarone, Giancarlo Cotella, Luca Staricco. New York, London: Routledge, 2021 - s. 139-158.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: The role of Poland’s Eastern border in global migration systems. - Europa XXI 2021, 40 - s. 83-98.
 • Kowalski Mariusz: Struktura etniczna ziem zachodnich dzisiejszej Białorusi w świetle spisu ludności z 1921 roku. [w]: Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. T.5. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów. Monografia zbiorowa. Red. Tadeusz Gawin. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2021 - s. 317-335 (Bibliotheca Europae Orientalis; 74) (Studia; 17)
 • Rosik Piotr, Duma Patryk: Produkt Krajowy Brutto. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 262-265.
 • Rosik Piotr, Duma Patryk, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Infrastruktura drogowa oraz dostępność transportowa. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 198-203.
 • Rosik Piotr, Duma Patryk, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Pandemia COVID-19 a transportowa dostępność międzynarodowa. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 214-217.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz, Duma Patryk: Forecast of the impact of electric car battery performance and infrastructural and demographic changes on cumulative accessibility for the five most populous cities in Poland. - Energies 2021, 14, 24 - 12 s.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Via Carpatia. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 210-213.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk, Szejgiec-Kolenda Barbara: Changes in structure and spatial distribution of heavy goods vehicles traffic in Poland in 2005–2015, with particular emphasis on border traffic. [w]: Transport Development Challenges in the 21st Century. Proceedings of the 2019 TranSopot Conference. Red. Michał Suchanek. Cham: Springer International Publishing, 2021 - s. 23-36 (Springer Proceedings in Business and Economics)
 • Rosik Piotr, Puławska-Obiedowska Sabina, Goliszek Sławomir: Public transport accessibility to upper secondary schools measured by the potential quotient: The case of Kraków. - Moravian Geographical Reports 2021, 29, 1 - s. 15-26.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. - Przegląd Wschodnioeuropejski 2021, 12, 1 - s. 195-208.
 • Tarkowski Maciej, Goliszek Sławomir, Bocheński Tadeusz: Hinterland connectivity as a driver of the development of competitiveness of Polish ports in the post-EU accession period. - Journal of Geography, Politics and Society 2021, 11, 1 - s. 16–26.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: Przemiany międzynarodowej mobilności Polaków. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 2 - s. 161-180.
 • Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Szejgiec-Kolenda Barbara: Accessibility of public services in the age of ageing and shrinking population: are regions following trends. - Geografiska Annaler Series B-Human Geography 2021, 103, 1 - s. 55-74.
 • Śleszyński Przemysław, Heffner Krystian, Solga Brygida, Wiśniewski Rafał: Geograficzne badania migracji w Polsce po 1989 r.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 605-632.
 • Garbacz Ewa, Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol: Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 247-265.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin, Duma Patryk: Potential and cumulative accessibility of workplaces by public transport in Szczecin. - Bulletin of Geography-Socio-Economic Serie 2020, 50 - s. 133-146.
 • Jakubowski Andrzej, Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol, Miszczuk Andrzej: Poland as a hub of the Silk Road Economic Belt: is the narrative of opportunity supported by developments on the ground?. - Asia Europe Journal 2020, 18, 2 - s. 367 - 396.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad: Economically lagging regions and regional development - some narrative stories from podkarpackie, Poland. [w]: Responses to geographical marginality and marginalization. Red. Etienne Nel, Stanko Pelc. Cham: Springer, 2020 - s. 65-84 (Perspectives on Geographical Marginality; 5)
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: The development of transport infrastructure in Poland and the role of spatial planning and cohesion policy in investment processes. - Planning Practice and Research 2020 - 21 s.
 • Kowalski Mariusz: The Early Mediaeval Slav-German border (Limes Sorabicus) in the light of research into Y-chromosome polymorphism in contemporary and historical German populations. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 569-596.
 • Kowalski Mariusz: Odrębność Niemiec Wschodnich w świetle koncepcji długiego trwania. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2020 - s. 337-359.
 • Kowalski Mariusz: Polacy w krajach Europy Wschodniej. [w]: W poszukiwaniu polskości : historia Kartą Polaka pisana. Red. Henryk Litwin, Dorota Byszewska-Miłosińska. Warszawa: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020 - s. 28-61.
 • Kowalski Mariusz: Karta Polaka na Białorusi w świetle danych demograficznych. [w]: Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku. Red. Tadeusz Gawin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2020 - s. 629-644 (Bibliotheca Europea Orientalis; 57) (Studia; 11)
 • Kowalski Mariusz: Uwarunkowania trwałości regionów polityczno-wyborczych w Polsce. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 167-181.
 • Lennert József, Komornicki Tomasz: In Memoriam: Bálint Csatári (1949–2019). - Europa XXI 2020, 39 - s. 121-125.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Szejgiec-Kolenda Barbara, Duma Patryk: Regional dispersion of potential accessibility quotient at the intra-European and intranational level. Core-periphery pattern, discontinuity belts and distance decay tornado effect. - Journal of Transport Geography 2020, 82 - 15 s.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Delineation of health care deserts using accessibility measures: the case of Poland. - European Planning Studies 2020 - 23 s.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Duma Patryk: Powiązania handlowe wewnątrz makroregionu Morza Bałtyckiego - w kierunku integracji regionalnej. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 609-630.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 325-347.
 • Goliszek Sławomir: Time deviations in the operation of public transport providing access to selected services in the city of Szczecin. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 1 - s. 22-30.
 • Goliszek Sławomir: Differentiation of accessibility by public transport to selected services in Szczecin. [w]: Vseukrainska naukovo-prakticna konferencija "Kartograficne modeljuvannja ta geograficni informacijni sistemi", 3-5 zovtnja 2019 r., Lviv. Zbirnik materialiv. Red. R.I. Sossa. Lviv: Vidavnictvo Lvivskiej politehniki, 2019 - s. 80-83.
 • Komornicki Tomasz: Transport infrastructure and accessibility. [w]: Social and economic development in Central and Eastern Europe: Stability and change after 1990. Red. Grzegorz Gorzelak. London: Routledge, 2019 - s. 244-266.
 • Komornicki Tomasz: Transportation infrastructure. [w]: Our Europe: 15 years of Poland in the European Union. Values, institutions, freedoms, sectoral policies, problems and key challenges. Red. Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, Barbara Błaszczyk. Warszawa: CASE – Center for Social and Economic Research, 2019 - s. 180-186.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa. [w]: Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania. Red. Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, Barbara Błaszczyk. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2019 - s. 181-188.
 • Komornicki Tomasz: Wpływ powiązań międzynarodowych na możliwości kreowania marki terytorialnej. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2019, 275 - s. 9-28.
 • Komornicki Tomasz: Efektywny czy równomierny? Jakiemu rozwojowi służą inwestycje transportowe w Polsce?. [w]: Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Red. Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019 - s. 132-151.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Miszczuk Andrzej: Delimitacja przygranicznych obszarów problemowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 467-486.
 • Konopski Michał, Wiśniewski Rafał: Wpływ reformy administracyjnej na tożsamość terytorialną mieszkańców północno-wschodniej Polski. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 609-630.
 • Kowalski Mariusz: Generational cycles and changes in time and space. - Geographia Polonica 2019, 92, 3 - s. 253-273.
 • Kowalski Mariusz: Spatial differences in voting behaviour among the inhabitants of rural areas in Eastern Europe. [w]: Three decades of transformation in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 143-163.
 • Kowalski Mariusz: Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny. - Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 2019, 15 - s. 15-64.
 • Stępniak Marcin, Pritchard John P., Geurs Karst T., Goliszek Sławomir: The impact of temporal resolution on public transport accessibility measurement: Review and case study in Poland. - Journal of Transport Geography 2019, 75, 2 - s. 8-24.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Territorial cohesion: The economy and welfare of cities. [w]: Territorial cohesion. The urban dimension. Red. Eduardo Medeiros. Cham: Springer, 2019 - s. 39-66 (The Urban Book Series)
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. [w]: Zarządzanie rozwojem współczesnych miast. Red. Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 - s. 189-214.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results. - Moravian Geographical Reports 2018, 26, 2 - s. 84-94.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowania wyborcze mieszkańców wsi. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 281-286.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas — Warsaw case study versus general problems. [w]: Climate change, extreme events and disaster risk reduction: Towards sustainable development goals. Red. Suraj Mal, R.B. Singh, Christian Huggel. Cham: Springer International Publishing, 2018 - s. 43-57 (Sustainable Development Goals Series)
 • Goliszek Sławomir: Identyfikacja transportowego i przestrzennego komponentu dostępności komunikacyjnej w wybranych nadmorskich ośrodkach miejskich. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 7–16.
 • Komornicki Tomasz: Improvement in road accessibility vs. the polycentricity of the Mazovian settlement network. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 26 - s. 11-32.
 • Komornicki Tomasz: Spatial planning in Poland – the territorial perspective. [w]: Territory and states. Essentials for coordination of spatial planning policies in the XXIst century. Red. Joaquin Farinos Dasi, Enrique Peiro. Valencia: Tirant Humanidades, 2018 - s. 529-562.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Degórska Bożena, Goch Katarzyna, Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Siłka Piotr: Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions. - Europa XXI 2018, 35 - s. 69-87.
 • Kowalski Mariusz: Referendum akcesyjne 2003. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 117-122.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 1997. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 89-97.
 • Kowalski Mariusz: Referendum konstytucyjne 1997. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 85-88.
 • Kowalski Mariusz: Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2018, 7 - s. 71-91.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 2001. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 107-115.
 • Kowalski Mariusz: Wyborcza typologia gmin a uwarunkowania zachowań wyborczych. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 349-356.
 • Kowalski Mariusz: Referenda "uwłaszczeniowe" 1996. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 77-84.
 • Kowalski Mariusz: Wybory prezydenckie 2000. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 99-106.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 1991. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 45-54.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 227-236.
 • Kowalski Mariusz: Co ukształtowało regionalne zróżnicowania zachowań wyborczych?. [w]: Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej. Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2018 - s. 59-65 (Wolność i Solidarność; 82)
 • Kowalski Mariusz: Wybory do parlamentu europejskiego 2004. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 123-131.
 • Kowalski Mariusz: Wybory w Polsce przed rokiem 1989. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 17-23.
 • Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne 1989. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 27-32.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 221-225.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 1 - s. 43-53.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Traffic modeling in Poland at the municipal level. Multi-purpose model. [w]: Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems. 15th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory & Practice 2018”. Selected papers. Red. Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2018 - s. 129-140 (Advances in Intelligent Systems and Computing; 844)
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Changes in accessibility in Eastern Europe due to the road investments along the Via Carpatia corridor. - Transport Economics and Logistics 2018, 80 - s. 179-189.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Duma Patryk: Improvement of accessibiliy in Eastern Europe due to implementation of road projects in the Via Carpatia corridor. - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft 2018, 160 - s. 177-196.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych. - Transport Miejski i Regionalny 2018, 3 - s. 5-11.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech, Kołoś Arkadiusz, Guzik Robert, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Dostępność gmin transportem autobusowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 1 - s. 54-64.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The role of transport and population components in change in accessibility: the influence of the distance decay parameter. - Networks & Spatial Economics 2018, 18, 2 - s. 291–312.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Export activity patterns of border regions in Poland. - Europa XXI 2018, 34 - s. 113-122.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Pardus Joanna, Zaucha Jacek: Defining maritime space typology based on economic land–sea interaction. The case of the Polish Baltic Sea coast. - Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk 2018, 33, 1 - s. 223-232.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Dealing with maritime economy at the local level. Trends along the Coastal Poland. SHS Web of Conferences, 2018, 58 - 12 s.
 • Wiśniewski Rafał: Polacy za granicą - wyniki głosowania. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 297-310.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: HSR in Poland: Demand, spatial accessibility, and local spatial planning conditions. [w]: High-Speed Rail in Poland. Advances and perspectives. Red. Andrzej Żurkowski. Leiden: CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, 2018 - s. 117-130.
 • Śleszyński Przemysław, Krystian Heffner, Brygida Solga, Wiśniewski Rafał: Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r.. [w]: Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku. Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018 - s. 174-210.
 • Śleszyński Przemysław, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara: Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives. - Geographia Polonica 2018, 91, 3 - s. 317-334.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas – Warsaw case study. - Europa XXI 2017, 32 - s. 51-70.
 • Goliszek Sławomir: Space-time variation of accessibility to jobs by public transport – a case study of Szczecin. - Europa XXI 2017, 33 - s. 49-66.
 • Goliszek Sławomir: Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 36-49.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Komornicki Tomasz, Ciołek Dorota: Territorial capital in Poland. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 93-146.
 • Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol: Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. [w]: Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. Red. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 2017 - s. 189-213.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 269-289.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Border traffic as a measure of trans-border relations. - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft 2017, 159 - s. 151-172.
 • Kowalski Mariusz: Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 57-72.
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Polonya’da Ulaşım ve Taşımacılık. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyet. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 485-497.
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Transport in Poland during the period of accession to the European Union. - Journal of Geography, Politics and Society 2017, 7, 3 - s. 41–49.
 • Rosik Piotr: Diagnoza i zmiany dostępności drogowej Polski w wymiarze europejskim. - Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 2017, 64 - s. 187-198.
 • Rosik Piotr: Wpływ rozbudowy infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy? Jak to ocenić?. [w]: Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka. Red. Joanna Obarymska-Dzierzgwa, Edyta Boratyńska-Karpiej. Warszawa: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 2017 - s. 57-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Znaczenie środków UE w perspektywie 2014-2020 dla zmiany krajowej i międzynarodowej dostępności drogowej Polski. - Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 2017, 74 - s. 367-376.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI 2017, 33 - s. 67-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
 • Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir: Spatio-temporal variation of accessibility by public transport - the equity perspective. [w]: The rise of big spatial data. Red. Igor Ivan, Alex Singleton, Jiří Horák, Tomáš Inspektor. Cham: Springer International Publishing, 2017 - s. 241-261 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Szlachta Jacek, Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Polish development policy and its territorial dimension. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 49-72.
 • Wiśniewski Rafał: Spatial differentiation of urban population change in Russia. - Bulletin of Geography-Socio-Economic Serie 2017, 38 - s. 143-162.
 • Wiśniewski Rafał: Etniczny wymiar depopulacji w Rosji w ujęciu regionalnym. - Przegląd Wschodnioeuropejski 2017, 8, 2 - s. 125-143.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: The place based approach in development policy. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 297-310 (Regions and Cities; 111)
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szlachta Jacek: Territorial Cohesion in Polish regional development policy as a process of adaptation to the specifics of a territorial unit. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 205-222.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Bartłomiejczyk Mikołaj, Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina. - Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 2016, 15, 4 - s. 21-31.
 • Goliszek Sławomir: Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016, 30, 4 - s. 65-78.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2016, 2 - s. 12-19.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013. - Transport Miejski i Regionalny 2016, 3 - s. 16-27.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. - TTS Technika Transportu Szynowego 2016, 10 - s. 20-29.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: The use of general transit feed specification (GTFS) application to identify deviations in the operation of public transport at morning peak hours on the example of Szczecin. - Europa XXI 2016, 31 - s. 51-60.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Comparative analysis of railway transport to the voivodship centers of Eastern Poland — cities of Białystok, Lublin, and Rzeszów. - Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 2016, 14, 3 - s. 103-114.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. - Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum 2016, 15, 3 - s. 19-34.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. - Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, 7-8 - s. 42-51.
 • Komornicki Tomasz: Geografia społeczno-ekonomiczna a terytorializacja polityki rozwoju. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 87-98.
 • Komornicki Tomasz: Migration outflow from rural areas in Poland after the year 2004. - Informationen zur Raumentwicklung 2016, 2 - s. 151-160.
 • Komornicki Tomasz: Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej. - Prace i Studia Geograficzne 2016, 61 1 - s. 103-119.
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr: Train and bus commuting in Polish metropolitan areas: complementary or separate services?. [w]: AET Papers Repository. Henley-in-Arden: Association for European Transportation, 2016 - 14 s.
 • Kowalski Mariusz: Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 489-510.
 • Kowalski Mariusz: Morawianie (Morawcy) w Polsce. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 115-132.
 • Kowalski Mariusz: Europejski układ centrum-pereferia z perspektywy badań genetycznych. - Obóz 2016, 55 - s. 19-32.
 • Rosik Piotr: Determinants of demand in individual transport with particular reference to spatial aspect. - Europa XXI 2016, 31 - s. 81-94.
 • Rosik Piotr: Model uwarunkowań dostępności (NeST box) – integracja metod badawczych, atrybutów, komponentów i wymiarów dostępności. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 2 - s. 7-15.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016, 30, 4 - s. 21-34.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności drogowej i kolejowej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w latach 2007-2015. [w]: Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich. Red. Marcin Połom. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2016 - s. 7-21 (Regiony Nadmorskie; 24)
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: From improvement in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial approach. - Journal of Transport and Land Use 2016, 9, 3 - s. 1-13.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany etniczne na Krymie - od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783-2014). - Przegląd Wschodnioeuropejski 2016, 7, 2 - s. 73-87.
 • Wiśniewski Rafał: Ludność żydowska w krajobrazie etnicznym Rosji (1989-2010). - Kwartalnik Historii Żydów 2016, 4 - s. 911-927.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Degórska Bożena: Transformation of Kujawy landscape in Central Poland (1770-1970). [w]: Landscape analysis and planning. Geographical perspectives. Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda. Cham etc.: Springer International Publishing Switzerland, 2015 - s. 125-158 (Springer Geography)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats. - Europa XXI 2015, 29 - s. 95-109.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Rzeszowie i Olsztynie w 2013 z możliwością poprawy po 2020 roku. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 22 - s. 23–42.
 • Goliszek Sławomir: Przejazdy koleją po Polsce w 2011 r. - porównanie według kategorii pociągów. - Przegląd Komunikacyjny 2015, 70, 1 - s. 25-28.
 • Goliszek Sławomir: Wpływ funduszy UE na zmiany dostępności komunikacyjnej w międzyaglomeracyjnych połączeniach drogowych w środkowej Europie. [w]: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Zeszyt 6. Red. Sławomir Sitek. Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, 2015 - s. 115-126.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014. - Transport Miejski i Regionalny 2015, 10 - s. 3-7.
 • Komornicki Tomasz: Present and future spatial accessibility of the Polish sea ports. - Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk 2015, 2, 1 - s. 62-75.
 • Komornicki Tomasz: Roztocze w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 377-387.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 33-52.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Europa XXI 28 (2015), Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr: Wykorzystanie infrastruktury przez przewoźników kolejowych w obsłudze połączeń międzyaglomeracyjnych. - Logistyka 2015, 3 - s. 5350-5385.
 • Kowalski Mariusz: Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych. - Przegląd Wschodni 2015, 14, 1 - s. 151–166.
 • Kowalski Mariusz: Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814. - Werkwinkel-Journal of Low Countries and South African Studies 2015, 10, 1 - s. 65-96.
 • Kowalski Mariusz: Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku. - Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 2015, 21 - s. 73–84.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. - Moravian Geographical Reports 2015, 23, 1 - s. 13-20.
 • Rauhut Daniel, Komornicki Tomasz: The challenge of SSGI provision in rural areas. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Protugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 24 s.
 • Regulska Edyta, Szejgiec Barbara: Bioindykacja jako forma oceny zmian struktury krajobrazu rolniczego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 65-80.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir: Impact of selected road investments on traffic safety. - Europa XXI 2015, 28 - s. 71-90.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Kowalczyk Karol: The impact of selected road projects on changes in traffic intensity. - Europa XXI 2015, 28 - s. 9-32.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 607-620.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The impact of the motorways and expressways on accessibility and cohesion. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 13 s. [na CD-ROM]
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: Geoinformatics for Intelligent Transportation. GIS Ostrava 2014, January 27th-29th 2014. Eds. Igor Ivan, Itzhak Benenson, Bin Jiang, Jiří Horák, James Haworth, Tomáš Inspektor. Cham etc.: Springer International Publishing, 2015 - s. 227-240 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Szejgiec Barbara, Komornicki Tomasz: Spatial differentiation of Polish export linkages. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 173-178.
 • Wiśniewski Rafał: Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług. - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 4 - s. 44-63.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas. - Europa XXI 2015, 28 - s. 53-70.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Degórska Bożena: Wrażliwość i adaptacja dużych miast do zmian klimatu w kontekście wzrostu temperatury powietrza. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 254 - s. 27-46.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 3-31.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 11 - s. 19-26.
 • Goliszek Sławomir: Poprawa dostępności transportem miejskim w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 5 - s. 30-36.
 • Goliszek Sławomir: Poprawa dostępności kolejowej miast wojewódzkich Polski Wschodniej w wariancie inwestycyjnym - analiza porównawcza. - Przegląd Komunikacyjny 2014, 53, 8 - s. 20-23, 30.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacją zbiorową w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 9 - s. 15-21.
 • Goliszek Sławomir, Rogalski Mariusz: Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE 2014-2020. - Transport Miejski i Regionalny 2014, 7 - s. 23-30.
 • Komornicki Tomasz: Polska w europejskiej przestrzeni transportowej. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 9-24 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)
 • Komornicki Tomasz: Spatial and social effects of infrastructural integration in the case of the Polish borders. [w]: Linking networks: The formation of common standards and visions for infrastructure development. Eds. Martin Schiefelbusch, Hans-Ludgier Dienel. Dorchester: Ashgate, 2014 - s. 187-208.
 • Komornicki Tomasz: Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 57-78.
 • Komornicki Tomasz: Obszary funkcjonalne zdefiniowane w KPZK 2030 jako wyzwanie dla statystyki publicznej. Przykład obszarów wymagających rozwoju nowych funkcji. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 255 - s. 55-79.
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr: Zmiany kosztu podróży samochodem i pociągiem w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2000 i 2010 r. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2014, 843 - s. 125-141.
 • Kowalski Mariusz: Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2014, 3 - s. 225-242.
 • Kowalski Mariusz: Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 54 - s. 89-105.
 • Kowalski Mariusz: Księstwa i książeta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów. - Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2014, 7 - s. 293-318.
 • Kowalski Mariusz: Tibor Madleňák, 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 161-163.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Rosik Piotr: Zrównoważony transport lądowy a przesunięcie modalne w latach 2000-2010 – ujęcie przestrzenne. - Logistyka 2014, 2 - s. 274-284.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol: Czasy i częstotliwości międzyaglomeracyjnych pasażerskich połączeń kolejowych – zmiany w latach 2000-2010. - Przegląd Komunikacyjny 2014, 53, 7 - s. 9-15.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 303-316.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Musiał-Malagó Monika: Road and railway potential accessibility of Poland in the European dimension. Parma: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, 2014 - 15 s. (SIET Working Papers; 1403)
 • Rosik Piotr, Szarata Andrzej, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce (projekt KoMaR). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 317-328.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation - January 27 – 29, 2014 , Ostrava. Ostrava: [b. w.], 2014 - 11 s.
 • Szejgiec Barbara: Zastosowanie GIS w statystyce publicznej na przykładzie systemu statystycznego w Polsce. [w]: Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014 - s. 25-35.
 • Szejgiec Barbara: Wykresy w statystyce regionalnej. [w]: Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014 - s. 6-24.
 • Szejgiec Barbara: Eksport artykułów rolno-spożywczych w regionie lubelskim. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 159-172 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Wiśniewski Rafał: The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 47-60.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Świątek Dariusz, Bohme Kai, Żuber Piotr: Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. - European Planning Studies 2014, 22, 2 - s. 246-267.
 • Degórska Bożena: Adaptacja miast do zmian klimatu - nowe aspekty wykorzystania geografii w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. [w]: Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Red. Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2013 - s. 24-27.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany w dostępności komunikacyjnej w zachodniej części województwa lubelskiego w wyniku inwestycji drogowych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 111-127.
 • Goliszek Sławomir: Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina. - Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 2013, 10 - s. 177-196.
 • Komornicki Tomasz: Propozycje wskaźników powiązań. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 164-175.
 • Komornicki Tomasz: Europa XXI 23 (2013), Editorial. - Europa XXI 2013, 23 - s. 5-5.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 104-117.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in Eastern Poland. - Problemi na geografiata 2013, 3-4 - s. 126-140.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Kowalski Mariusz: Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2013, 2 - s. 205-237.
 • Kowalski Mariusz: Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 235-263 (Prace Geograficzne; 242)
 • Kowalski Mariusz: Atrakcyjność regionów i miast. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 88-103.
 • Milbert Antonia, Breuer Ina Marie, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Velasco Xabier: Accessibility of services of general interest in Europe. - Romanian Journal of Regional Science 2013, 7, spec. issue - s. 37-65.
 • Rosik Piotr: Ocena likwidacji komunikacyjnych "wąskich gardeł" na sieci autostrad i dróg ekspresowych dofinansowanych ze środków unijnych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 33-48.
 • Rosik Piotr: Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 13 - s. 65-80.
 • Rosik Piotr: Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 61-78.
 • Rosik Piotr, Ciechański Ariel: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 110-131.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 18-22.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Transport policy impact on road accessibility – the example of Eastern Poland. [w]: WCTR Rio 13th Proceedings. Rio de Janeiro: WCTR, 2013 - 10 s.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility of Services of General Interest at regional scale. - Europa XXI 2013, 23 - s. 131-147.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr, Komornicki Tomasz: Accessibility patterns: Poland case study. - Europa XXI 2013, 24 - s. 77-93.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt histo­ryczno-polityczny. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 365-385 (Prace Geograficzne; 242)
 • Wiśniewski Rafał: Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących. - Polityka Społeczna 2013, 472, 7 - s. 14-19.
 • Wiśniewski Rafał: Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-61.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 237-253.
 • Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr: Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych. - Transport Miejski i Regionalny 2013, 7 - s. 34-41.
 • Świątek Dariusz, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Services of General Interests in Mazowsze region– abbreviation of ESPON SeGI case study report. - Europa XXI 2013, 23 - s. 149-176.
 • Świątek Dariusz, Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Services of General Interest: empirical evidence from case studies of the SeGI project. - Europa XXI 2013, 23 - s. 105-129.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007. - Geograficky Casopis 2012, 64, 2 - s. 91-109.
 • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanised land within the Warsaw Metropolitan Area in the first decade of the 21st century. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 77-96.
 • Degórska Bożena: Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 89-106.
 • Komornicki Tomasz: Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne. [w]: Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: IGiRR UWr, 2012 - s. 25-40 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 28)
 • Komornicki Tomasz: Komu mają służyć polskie drogi?. - Pomorski Przegląd Gospodarczy 2012, 3 - s. 23-28.
 • Komornicki Tomasz: Spatial conditions and challenges in improving accessibility in Europe. - Informationen zur Raumentwicklung 2012, 7 8 - s. 367-380.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 11-35.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Świątek Dariusz: Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 9-21.
 • Kowalski Mariusz: Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 113-138.
 • Kowalski Mariusz: Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 279-312.
 • Kowalski Mariusz: Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 55-76.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Michniak Daniel, Rosik Piotr: Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. [w]: Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sitě?, Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Editori Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - s. 46-59.
 • Rosik Piotr: Motywacje podróży a dostępność potencjałowa gmin w Polsce. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 35-45.
 • Rosik Piotr: Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 65-86.
 • Rosik Piotr: Efektywna polityka regionalna w kontekście zmian dostępności drogowej w Polsce. [w]: Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej. Red. Stanisław Ciok, Andrzej Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2012 - s. 91-104 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 27)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Długość podróży w prognozowaniu zmian potencjałowej dostępności drogowej na przykładzie dwóch odcinków autostrady A2. [w]: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Kraków: SIiTK RP Oddział w Krakowie, 2012 - s. 173-193 (Zeszyty Naukowo-Techniczne SIiTK RP Oddział w Krakowie. Seria : Materiały konferencyjne; 1 2012)
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, 2012 - -
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku. - Studia Regionalne i Lokalne 2012, 49, 3 - s. 50-64.
 • Wiśniewski Rafał: Demograficzne aspekty dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku i województwa podlaskiego. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 147-156.
 • Komornicki Tomasz: Introduction. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 7-10 (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport. [w]: A dictionary of transport analysis. Ed. K.Button, H.Vega, P.Nijkamp. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 (Elgar Original Reference)
 • Komornicki Tomasz: Powiat Wieluński w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski. - Rocznik Wieluński, 2011, 2 - s. 143-156.
 • Komornicki Tomasz: Dostępność transportowa Polski zachodniej. - Studia nad rozwojem Dolnego Śląska 2011, 5-6 - s. 47-92.
 • Komornicki Tomasz: Dostępność drogowa polskich granic. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 83-96.
 • Komornicki Tomasz: Transport connections between Polish metropolises. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 97-116 (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz: New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 9 s.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6. [w]: ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al. Tarragona: ESPON & University Rovira i Virgili, 2011 - 19 s.
 • Rosik Piotr, Mazur Marcin: Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 121-135.
 • Rosik Piotr, Opałka Elżbieta: Szacowanie efektów projektów drogowych. Przykłady zastosowania modelu ustalania i prognozowania efektów z wykorzystaniem wskaźnika dostępności transportowej. [w]: Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych. Red. Agnieszka Haber, Rafał Trzciński. Warszawa: PARP, 2011 - s. 93-117.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Energy and connectivity in the Baltic Sea Region - macro scale spatial planning at the EU level. [w]: Ecoregion perspectives. Sustainable energy and transportation systems. Berlin: Sustainable Projects, 2011 - s. 14-17 (Baltic 21 Series; 5/2011)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
 • Degórska Bożena: Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 70-84 + 3 mapy - 126-127 (Biuletyn; 245)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 253-274 (Geopolitical Studies; 16)
 • Komornicki Tomasz: Polish metropolises as centres of international tourist traffic. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 513-527 (Geopolitical Studies; 16)
 • Komornicki Tomasz: Nowy kręgosłup komunikacyjny Polski, czyli jak zwiększyć inteligencję i spójność kraju. [w]: Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010 - s. 15-23 (Wolność i Solidarność; 30)
 • Komornicki Tomasz: Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union—results of a research project. - Europa XXI 2010, 20 - s. 9-29.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa dla podmiotowości Polski. [w]: Jaka podmiotowość Polski XXI wieku? Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010 - s. 69-76 (Wolność i Solidarność; 26)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe polskich regionów. [w]: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Red. Anna Tucholska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 171-182.
 • Komornicki Tomasz: Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union - results of a research project. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 9-29 (Europa XXI; 20)
 • Komornicki Tomasz: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 105-116 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza. [w]: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 66-85 (Studia; 126)
 • Komornicki Tomasz, Miszczuk Andrzej: Eastern Poland as the borderland of the European Union. - Quaest. Geogr. 2010, 29, nr 2 - s. 55-69.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Transport investment priorities and regional accessibility in Poland. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 84-90.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. - Europa XXI 2010, 21 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Kowalski Mariusz: The territorial administration reform and the Polish question in Lithuania. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 213-221 (Geopolitical Studies; 16)
 • Kowalski Mariusz: Wileńszczyzna - region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego. [w]: Wileńszczyzna małą ojczyzną. Red. Alicja Szerląg. Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT, 2010 - s. 65-89.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona]. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010.
 • Kowalski Mariusz, Świątek Dariusz: Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006). [w]: Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020. Warszawa: Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010 - s. 66-85.
 • Rosik Piotr: Ocena natężenia ruchu drogowego w regionie zachodniopomorskim oraz zmiany potencjalnej dostępności transportowej regionu w wyniku budowy dróg ekspresowych S3, S6 i S10. [w]: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Red. Czesława Christowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010 - s. 497-513.
 • Rosik Piotr: Analiza pracy eksploatacyjnej pociągów w ramach polskiego odcinka Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe CETC Route 65. [w]: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Red. Czesława Christowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010 - s. 733-752.
 • Rosik Piotr: Oszacowanie międzyregionalnych wielkości ładunków w drogowym transporcie towarowym w ramach polskiego odcinka Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe CETC Route 65 w 2008 roku oraz wyznaczenie trendów rozwojowych. [w]: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Red. Czesława Christowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010 - s. 708-732.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne. - Studia Reg. Lok. 2010, nr 2 - s. 77-98.
 • Szejgiec Barbara: Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 45-54 (Europa XXI; 20)
 • Szejgiec Barbara: Foreign trade commodity flows across the eastern boundary of Poland. - Europa XXI 2010, 20 - s. 45-54.
 • Wiśniewski Rafał: The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study. - Europa XXI 2010, 20 - s. 31-44.
 • Wiśniewski Rafał: The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 31-44 (Europa XXI; 20)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 483-506.
 • Degórska Bożena: Sieć stabilności ekologicznej jako ważny czynnik zrównoważonego rozwoju dużego miasta na przykładzie Krakowa. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 162-170.
 • Komornicki Tomasz: Stan prac planistycznych w roku 2007 na terenach o różnych funkcjach społeczno-ekonomicznych. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 29-47 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz: Assessment of regional economic hazard based on export statistics. [w]: Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 165-181 (Geopolitical Studies; 15)
 • Komornicki Tomasz: Polska polityka transportowa wobec prognozowanych zmian klimatycznych. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 75-87 (Studia; 74)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe jako przesłanka dla określenia popytu na przewozy lotnicze. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 111-124 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz: Usługi i sieci transportowe: przestrzenne trendy rozwoju sieci i niezbędna podaż infrastruktury dla spójności przestrzennej - recenzaja raportu 1.2.1 ESPON. [w]: Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2009 - s. 50-64.
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Kowalski Mariusz: Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815). - Familia 2009, 46, nr 3 - s. 147-164.
 • Kowalski Mariusz: Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 173-203.
 • Kowalski Mariusz: Warsaw. European Parliament Election, 2004. [w]: Electoral Geography 2.0. Mapped politics. 2009.
 • Kowalski Mariusz: Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 173-203.
 • Rosik Piotr: Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 507-526.
 • Rosik Piotr: Potencjał własny oraz szacowanie parametrów modelu dostępności wewnętrznej na przykładzie Warszawy. - Czas. Geogr. 2009, 80, z.1/2 - s. 78-95.
 • Rosik Piotr: Sposoby mierzenia dostępności transportowej. [w]: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. nauk. Elżbieta Załoga. Szczecin: Wydaw. Nauk. US, 2009 - s. 99-109 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 538.) (Ekonomiczne Problemy Usług; 33)
 • Rosik Piotr: Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 507-526.
 • Rosik Piotr: Eksploatacja pociągów w województwach. - Transp. Komunik. 2009, nr 2 - s. 46-53.
 • Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. - Transp. Miejski Region. 2009, nr 10 - s. 26-31.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Landscape transformations in recent centuries. - Papers Glob. Change 2008, 15 - s. 105-120.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura. [w]: 4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008 - s. 71-92.
 • Komornicki Tomasz: O potrzebie wizji rozwoju multimodalnego systemu transportowego w Polsce. [w]: Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych. II Konferencja, Kielce, 15-16 maja 2008 r. Matriały konferencji. Streszczenia. Kielce: Targi Kielce, 2008 - s. 43-46.
 • Komornicki Tomasz: Changes of car ownership and daily mobility in selected Polish cities. - Geogr. Casop. 2008, 60, z.4 - s. 339-362.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój sieci transportowych w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz: Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej. [w]: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubieleuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Warszawa: GUS, 2008 - s. 39-48 (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; 60)
 • Komornicki Tomasz: ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 59-77 (Europa XXI; 18)
 • Komornicki Tomasz: Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990-2007. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 109-120 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa - ostatnia szansa rozwoju. [w]: Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego. III Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008 - s. 12-14 (Wolność i Solidarność; 9)
 • Komornicki Tomasz: Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 55-61 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport of Poland's present and future Schengen area boundaries. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 134-146.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Kowalski Mariusz: Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczypospolitej. [w]: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Red. Mariusz Kulesza. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 33-48.
 • Kowalski Mariusz: Struktura etniczna Obwodu Kaliningradzkiego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 183-188 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Kowalski Mariusz: Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 267-296 (Prace Geograficzne; 218)
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 79-98 (Europa XXI; 18)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Regionalne zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej pociągów. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 19-34.
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 121-129 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Degórska Bożena: Rola środowiska przyrodniczego w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni a ekologiczna polityka Unii Europejskiej. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 133-168 (Biuletyn; 233)
 • Degórska Bożena: Key problems in the relation between the environment and spatial development in Poland. - Europ. Spatial Res. Policy 2007, 14, nr 2 - s. 53-81.
 • Degórska Bożena: Wybrane problemy zagospodarowania i ochrony środowiska związane z rozwojem suburbanizacji. [w]: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 74-88 (Biuletyn; 230)
 • Degórska Bożena: Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 292-311.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój sieci transportowych w Polsce w świetle wyników Projektu ESPON 1.2.1. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 47-59.
 • Komornicki Tomasz: Procesy globalizacyjne w Polsce. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 22-32.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój motoryzacji i wzrost mobilności przestrzennej jako czynniki kształtujące przestrzeń społeczno-ekonomiczną Polski. [w]: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień. Wrocław: Zante, 2007 - s. 143-154 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; 9)
 • Komornicki Tomasz: Czy polskie metropolie tworzą system transportowy?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 75-85.
 • Komornicki Tomasz: Dynamika napływu pojazdów używanych do Polski po 1 maja 2004 - aspekty regionalne. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 407-416.
 • Komornicki Tomasz: Via Regia a obecne polskie powiązania międzynarodowe. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 47-65.
 • Komornicki Tomasz: Polski handel zagraniczny - wewnętrzna struktura regionalna przed i po akcesji do Unii Europejskiej. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 347-354 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe relacje Polski w ujęciu regionalnym. [w]: Rozwój, region, przestrzeń. Praca zbiorowa. Red. Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji i Promocji, 2007 - s. 289-306.
 • Komornicki Tomasz: Układ transportowy a rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce wschodniej. [w]: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 63-74 (Biuletyn; 230)
 • Komornicki Tomasz: Polish transport infrastructure - challenges for spatial cohesion. - Europ. Spatial Res. Policy 2007, 14, nr 2 - s. 31-52.
 • Komornicki Tomasz: External border of the European Union - permeability, co-operation, perspectives. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 89-103 (Discussion Papers. Special)
 • Komornicki Tomasz: Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Red. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 63-86 (Biuletyn; 233)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Kowalski Mariusz: Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 175-184 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - założenia badawcze. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 441-450 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Degórska Bożena: Results of land use changes for agricultural landscape around the capital of Poland. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Degórska Bożena: Areas of particularly valuable natural features enjoying legal protection. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 93-107.
 • Degórska Bożena: International challenges and a new approach to management of space oriented at improvement of environmental quality and quality of life in towns. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 65-74 (Geopolitical Studies; 14)
 • Degórska Bożena: Zależność pomiędzy strukturą przestrzenną gruntów ornych a odległością od centrum w obszarze metropolitalnym Warszawy. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 43-48 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 17-28.
 • Komornicki Tomasz: Regional dimension of car ownership in Poland. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 118-127 : mapy.
 • Komornicki Tomasz: Warsaw as an air transport node of Central Europe - questions of the future. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 327-335 (Geopolitical Studies; 14)
 • Komornicki Tomasz: Regionalne zróżnicowanie poziomu motoryzacji w świetle danych GUS - ocena krytyczna. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 129-133 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Komornicki Tomasz: Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu. [w]: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2006 - s. 167-178 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 8)
 • Komornicki Tomasz: Permeability of the Polish part of the new European Union external border. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Komornicki Tomasz: Poland's international linkages. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 297-310.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Kowalski Mariusz: Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families. - Familia 2006, 43, nr 2 - s. 38-46.
 • Kowalski Mariusz: Belarusians in Białystok region. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 477-487 (Geopolitical Studies; 14)
 • Kowalski Mariusz: Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku. [w]: "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów. Red. Andrzej Furier. Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006 - s. 88-105.
 • Kowalski Mariusz: Udział emigrantów z Polski w formowaniu społeczności burskiej. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 143-147 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Wiśniewski Rafał: Wpływ poziomu wykształcenia na ruchliwość przestrzenną mieszkańców Białegostoku (na podstawie badań ankietowych). [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 266-271 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Degórska Bożena: Podnoszenie jakości życia w miastach i na obszarach metropolitalnych jako wyzwanie dla planowania i zarządzania przestrzenią. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 68-71.
 • Degórska Bożena: Przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji. Możliwości rozwiązań krajowych w kontekście przyjętych praktyk europejskich". [w]: Problem suburbanizacji. Red. Piotr Lorens. Warszawa: Urbanista, 2005 - s. 255-263 (Biblioteka Urbanisty; 7)
 • Degórska Bożena: Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim. [w]: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Red. Małgorzata. Strzyż. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 139-146 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 12)
 • Komornicki Tomasz: Polska i Niemcy - interakcje transgraniczne w rozszerzonej Unii Europejskiej. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 87-92.
 • Komornicki Tomasz: Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski. [w]: Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał. Warszawa: KPZK PAN, 2005 - s. 64-83 (Biuletyn; 222)
 • Komornicki Tomasz: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego a inne rodzaje powiązań transgranicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. [w]: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego. Red. Adriana Skorupska. Warszawa: PISM, 2005 - s. 55-73.
 • Komornicki Tomasz: Specific institutional barriers in transport development in the case of Poland and other Central European transition countries. - IATSS Res. 2005, 29, nr 2 - s. 50-58.
 • Komornicki Tomasz: Transport transgraniczny jako pojęcie geograficzne. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 55-63.
 • Kowalski Mariusz: Zachowania wyborcze Kaszubów. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 51-53.
 • Kowalski Mariusz, Malicki Jan: Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie. [w]: Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Aut. Jerzy Marek. Nowakowski et al. Warszawa: Wydaw. Trio, 2005 - s. 51-83.
 • Wegener Michael, Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr: Spatial impact of the Trans-European Networks for the new EU member states. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 27-43 (Europa XXI; 13)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Degórska Bożena: Spatial conflicts between the shaping of open spaces and the socio-economic development in the metropolitan area of Warsaw. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 11-19 (Discussion Papers)
 • Degórska Bożena: Założenia zrównoważonego rozwoju regionu miejskiego i ich odniesienie do sytuacji Warszawy i okolic. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 180-188.
 • Degórska Bożena: Does the current spatial development of the metropolitan region of Warsaw conform to the precepts of sustainable development?. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 457-468 (Geopolitical Studies; 12)
 • Degórska Bożena: Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy). [w]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UG, 2004 - s. 141-148 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 13)
 • Degórska Bożena: Problemy kształtowania środowiska w okolicy dużego miasta. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 27-32.
 • Komornicki Tomasz: Car ownership level as the indicator of the socio-economic transformations in Poland. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 520-533 (Geopolitical Studies; 12)
 • Komornicki Tomasz: Interface with Europe. - Academia 2004, nr 3 - s. 40-41.
 • Komornicki Tomasz: Impact of border regime institutions on transport network development in Central and Eastern Europe. [w]: Barriers to sustainable transport. Institutions, regulation and sustainability. Ed. Piet Rietveld, Roger R. Stough. London: Spon Press, 2004 - s. 183-197 (Transport, Development and Sustainability)
 • Komornicki Tomasz: Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 473-491.
 • Komornicki Tomasz: Łączność międzynarodowa w Polsce - dostęp i wykorzystanie w świetle badań ankietowych. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 538-543.
 • Komornicki Tomasz: Instytucjonalne bariery rozwoju infrastruktury transportowej Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 219-230.
 • Komornicki Tomasz: Regiony Polski i Ukrainy w europejskiej przestrzeni gospodarczej. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 152-158.
 • Komornicki Tomasz: Indywidualne kontakty międzynarodowe jako element konkurencyjności regionów. [w]: Regionalny wymiar integracji europejskiej. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IGiRR UWr, 2004 - s. 307-322 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; VIII/1)
 • Komornicki Tomasz: Przemiany przenikalności polskich granic w latach 1990-1992. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 391-406 (Biuletyn; 211)
 • Komornicki Tomasz: The Podlaskie Voivodship in the international system of socio-economic relations. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ. 2004, 4 - s. 991-115.
 • Komornicki Tomasz: The contacts of the inhabitants of Poland with Hungary in the light of survey studies. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 36-43 (Discussion Papers)
 • Kowalski Mariusz: The civilizational divide in Poland. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ. 2004, 4 - s. 41-63.
 • Kowalski Mariusz: Spatial differentiation of EU accession referendum results in Poland. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 307-322 (Geopolitical Studies; 12)
 • Kowalski Mariusz: Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi - identyfikacja procesów. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 131-144 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Kowalski Mariusz: Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 407-430 (Biuletyn; 211)
 • Degórska Bożena: Impact of the urban sprawl on environmental planning. Warsaw Metropolitan Region in the context of European experiences. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 51-60 (Europa XXI; 10)
 • Degórska Bożena: Quality of the environment and life expectancy in Europe. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 61-69 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórska Bożena: Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska w regionach granicznych północno-wschodniej Polski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 87-92 (Europa XXI; 9)
 • Degórska Bożena: Przyrodniczy system terenów otwartych jako element stabilizujący strukturę przestrzenną obszarów metropolitarnych. [w]: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. Red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 207-219 (Biuletyn; 205)
 • Degórska Bożena: Zrównoważony rozwój miast - aspekty ekologiczne. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 333-341.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 37-44 (Europa XXI; 8)
 • Komornicki Tomasz: Ruch graniczny a przekształcenia polsko-niemieckiego handlu transgranicznego. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - 171-182 : mapy.
 • Komornicki Tomasz: Trade linkages between Northern Poland and the Baltic Rim countries. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 223-241 (Geopolitical Studies; 11)
 • Komornicki Tomasz: Factors of development of car ownership in Poland. - Transp. Rev. 2003, 23, nr 4 - s. 413-431.
 • Komornicki Tomasz: Spatial dimension of the socio-economic connections between Poland and Kaliningrad district of the Russian Federation. [w]: Economic, geopolitical and social problems of co-operation between Kaliningrad and Poland. Ed. T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets. Gdynia-Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2003 - s. 50-60 (Coastal Regions; 6)
 • Komornicki Tomasz: Export competitiveness of Polish poviats and big towns on the market of an enlarged European Union. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 35-49 (Europa XXI; 10)
 • Komornicki Tomasz: The Polish segment of the trajectory Paris-Berlin-Warsaw-Moscow in the light of foreign trade linkages. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 25-36 (Europa XXI; 8)
 • Komornicki Tomasz: Dostępność międzynarodowej komunikacji pasażerskiej na terenie Polski. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 505-513.
 • Komornicki Tomasz: Geografia znajomości języków obcych i dostępu do mediów obcojęzycznych w Polsce jako czynnik potencjalnego rozwoju powiązań z zagranicą (w świetle badań ankietowych). [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 61-71 (Europa XXI; 9)
 • Kowalski Mariusz: Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 11-48.
 • Kowalski Mariusz: Wybory samorządowe w roku 2002 na wschodnim pograniczu Polski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 73-85 (Europa XXI; 9)
 • Kowalski Mariusz: Integration of the Polish lands with the neighbouring states in XIX century. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 495-506 (Geopolitical Studies; 11)
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie społeczeństwa woj. opolskiego w świetle geografii wyborczej. [w]: Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 75-80.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 303-309.
 • Degórska Bożena: Green Lungs of Poland within the domestic and European space of nature. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Eur. 2002, 2 - s. 81-93.
 • Degórska Bożena: International collaboration for the sustainable development in the border regions of the north-eastern Poland. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 275-285.
 • Degórska Bożena: Selected problems of sustainable development in Polish towns. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 77-86 (Europa XXI; 7)
 • Degórska Bożena: Współzależności pomiędzy oczekiwaną długością życia a poziomem ekorozwoju. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 323-328.
 • Degórska Bożena: Landscape changes in Central Poland. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 203-218.
 • Degórska Bożena: Kształtowanie terenów otwartych na obszarze metropolitalnym Warszawy - rozpoznanie problemów. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 37-54 (Prace Geograficzne; 184)
 • Degórska Bożena: Przyrodniczy system terenów otwartych jako element strukturotwórczy w kształtowaniu ładu przestrzennego obszarów metropolitalnych. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.2 - s. 39-41.
 • Degórska Bożena: Główne problemy ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz w polityce przestrzennej. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 79-88.
 • Degórska Bożena: Problemy kształtowania zielonego pierścienia wokół Warszawy. [w]: V Forum Architektury Krajobrazu, 17-20 października 2002, Wrocław. Wrocław: [b.w.], 2002.
 • Komornicki Tomasz: Euroregiony wschodniego pogranicza a oficjalna wymiana towarowa. [w]: Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia. Red. Andrzej Stasiak. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 31-48.
 • Komornicki Tomasz: The contacts of the inhabitants of Poland with Slovakia in the light of survey studies. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 107-112 (Europa XXI; 7)
 • Komornicki Tomasz: Bezpośrednie powiązania transportowe polskich województw z zagranicą. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2002, 8 - s. 159-180.
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe województw w ocenie mieszkańców wybranych miast. [w]: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.6. Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji. Red. Barbara Miszewska, Marek Furmankiewicz. Wrocław: MarMar, 2002 - s. 101-121.
 • Komornicki Tomasz: Foreign tourism on the territory of Poland: the spatial aspect. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 341-355.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce na tle europejskim. [w]: Wybrane zagadnienia geografii transportu. Red. Jan Wendt. Szczecin: Wydaw. Carta Blanca, 2002 - s. 104-118.
 • Komornicki Tomasz: Aglomeracja warszawska jako miejsce koncentracji handlu zagranicznego. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 181-194 (Prace Geograficzne; 184)
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe społeczno-gospodarcze powiązania Małopolski. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 353-360.
 • Komornicki Tomasz: Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako podmiot badań geograficznych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 349-362.
 • Komornicki Tomasz: The geographical aspects of Polish-Slovak socio-economic relations. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 239-253.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: On the need and significance of co-operation between Polish and Slovak geographers. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 7-10 (Europa XXI; 7)
 • Kowalski Mariusz: The phenomenon of the Polish part of Spisz and Orava. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 113-119 (Europa XXI; 7)
 • Kowalski Mariusz: Polacy na Białorusi, Białorusini w Polsce - obraz pogranicza dwóch narodów. Bialorus.pl, 2002 - online
 • Kowalski Mariusz: Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie. [w]: Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski. Red. Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 89-106.
 • Kowalski Mariusz: Geografia hipotetycznego poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 235-243.
 • Kowalski Mariusz: Województwo małopolskie na mapie wyborczej Polski. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 361-366.
 • Kowalski Mariusz: Electoral behaviour in Poland as the effect of the "clash of civilization". - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 219-237.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Voting behaviour in region of Słupsk. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 287-303.
 • Powęska Halina, Komornicki Tomasz: Trends in grenzueberschreitenden Handel Deutschland - Polen bis 2005. [w]: Grenzstaedte auf dem Weg in eine europaeische Region. Frankfurt (Oder): Institut fuer Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg, 2002 - s. 49-52.
 • Degórska Bożena: Strategiczne problemy związane z ochroną przyrody w województwie mazowieckim. [w]: Rola obszarów chronionych w koncepcjach przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce na przykładzie woj. mazowieckiego (z punktu widzenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2001 - s. 53-66 (Biuletyn; 198)
 • Degórska Bożena: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania przemian krajobrazu na Kujawach w dwustuleciu 1770-1970. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 117-138 (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna w strategiach rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. [w]: Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2001 - s. 367-378.
 • Degórska Bożena: Main principles of spatial policy of Uniting Europe and ecological aspects of spatial policy in Poland. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 141-158 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Degórska Bożena: Zmiany powierzchni lasów i gruntów ornych na Kujawach począwszy od schyłku XVIII wieku - uwarunkowania siedliskowe. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 181-193 (Prace Geograficzne; 178)
 • Degórska Bożena: "Obszary problemowe" z zakresu ochrony środowiska w negocjacjach Polski z Unią Europejską. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 37-40.
 • Degórska Bożena: Ekologiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich istotne w procesie integracji Polski z Unią Europejską. [w]: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. Jerzy Bański. Warszawa: [b.w.], 2001 - s. 121-131 (Studia Obszarów Wiejskich; 1)
 • Komornicki Tomasz: Changes in the role and permeability of Polish borders. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 77-100.
 • Komornicki Tomasz: Arrivals of foreigners in Poland - situation on eve of Schengen. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 323-340 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Komornicki Tomasz: Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako przedmiot badań geograficznych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 194-197.
 • Komornicki Tomasz: The development of international bus transport in Central Europe: the case of Poland. [w]: Regular interurban coach services in Europe. Report of the Hundred and Fourteenth Round Table of Transport Economics, held in Paris on the 11th-12th March 1999. Paris: European Conference of Ministers of Transport, 2001 - s. 45-76.
 • Komornicki Tomasz: Geografia polskiej motoryzacji indywidualnej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2001, 7 - s. 45-67.
 • Komornicki Tomasz: Geography of the present Polish-Romanian relations. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 75-86.
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Województwo podlaskie u progu XXI wieku. Red. Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2001 - s. 57-69.
 • Kowalski Mariusz: Regional differentiation of electoral behaviour in countries of Central and Eastern Europe as the effect of the "civilisation clash". - Revista Rom. Geogr. Polit. 2001, 3, nr 1 - s. 77-90.
 • Kowalski Mariusz: Poles in Land of Grodno. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 37-50 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Kowalski Mariusz: Hipotetyczna geografia poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 117-120.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. - Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia 2001, 13c - s. 153-189.
 • Degórska Bożena: Differentiation of ecodevelopment level of chosen countries of Central and Eastern Europe and countries of the European Union. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 533-545 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Degórska Bożena: Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego, wielofunkcyjnego rzowoju obszarów wiejskich w procesie integracji z Unią Europejską (podstawy ekologiczne). [w]: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. (Materiały z Konferencji 16-17 maja 2000, zorganizowanej przez KPZK PAN i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000 - s. 159-179 (Studia; 110)
 • Degórska Bożena: Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - podstawy ekologiczne (tezy referatu). [w]: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w początkach XXI wieku w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. Tezy wystąpień na konferencji, Aula Kryształowa SGGW, Warszawa, 16-17 maja 2000. Warszawa: [b.w.], 2000 - s. k48-51.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Przestrzeń ekologiczna Polski w procesie integracji europejskiej. [w]: Przestrzeń ekologiczna Polski. Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5-26 (Europa XXI; 5)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania gospodarcze Polski z Europą. Analiza struktury handlu zagranicznego na poziomie województw. [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5-74 (Europa XXI; 4)
 • Komornicki Tomasz: Geograficzny aspekt niepowodzenia rządowego programu budowy autostrad. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 53-72.
 • Komornicki Tomasz: Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie lubaczowskim, a jego położenie w układzie międzynarodowych powiązań transportowych i handlowych. [w]: Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000. Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan. Lubaczów: Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, 2000 - s. 85-96.
 • Komornicki Tomasz: Polish trade with the east versus the system of transport corridors. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 383-407 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Komornicki Tomasz: Natężenie ruchu granicznego a organizacja i funkcjonowanie euroregionów w Polsce. [w]: Euroregiony - mosty do Europy bez granic. Red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2000 - s. 81-93.
 • Komornicki Tomasz: Poziom i struktura eksportu jako warunek a jednocześnie pochodna konkurencyjności regionów. [w]: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.5. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IG UWr, 2000 - s. 177-188.
 • Kowalski Mariusz: Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-białoruskich. [w]: Belarusy i Paljaki: dyjalog narodau i kultur X-XX st. Materyjaly mizdonarodnaga kruglaga stala (Grodna, 28-30 verasnja 1999 g.). Red. Dzmitryj Karau, Aleg Latysonak. Grodna: [b.w.], 1999 (dr.2000) - s. 383-395 (Nas Radavod; 8)
 • Kowalski Mariusz: Spatial differentiation of electoral behaviour in Poland and Lithuania. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 717-733 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 268-274.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 263-267.
 • Mync Agnieszka, Komornicki Tomasz: Regionalne zróżnicowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w okresie transformacji. - Ekonomista 2000, z.5 - s. 669-688.
 • Degórska Bożena: Wybrane problemy przestrzennego zagospodarownia obszarów wiejskich w świetle koncepcji ekorozwoju. [w]: Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 47-69 (Biuletyn; 188)
 • Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (wybrane problemy). [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 511-525 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Degórska Bożena: Zmiany użytkowania ziemi na terenie południowo-wschodnich Kujaw w dwustuleciu 1770-1970. - Okólnik TD 1999, nr 116 - s. 1-10.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 349-363 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Komornicki Tomasz: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej. (Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy). [w]: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej. Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999 - s. 229-252.
 • Komornicki Tomasz: Przebieg korytarza transportowego Via Intermare a polsko-ukraińskie powiązania społeczno-gospodarcze. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 1999, 5 - s. 101-121.
 • Komornicki Tomasz: Transformation of the migrational processes in Poland (1988-1994). [w]: Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998). Ed. Annamaria Duro. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 1999 - s. 49-58 (Discussion Papers; Special)
 • Komornicki Tomasz: Rola eksportu w gospodarce różnych regionów Polski w warunkach negocjacji członkowskich z Unią Europejską. [w]: Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1999 - s. 257-285.
 • Komornicki Tomasz: Przemiany funkcji granic europejskich w XX wieku. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 167-186 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Kowalski Mariusz: Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 71-80 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Kowalski Mariusz: Electoral geography in Poland. [w]: Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998). Ed. Annamaria Duro. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 1999 - s. 87-95 (Discussion Papers; Special)
 • Degórski Marek, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław, Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 148-155.
 • Komornicki Tomasz: The impact of the border traffic on the settlement in the Polish frontier regions. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 291-301.
 • Komornicki Tomasz: Polsko-białoruski handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1998, 4 - s. 95-114.
 • Komornicki Tomasz: Boundaries of Poland as spatial barriers. [w]: European integration and transborder co-operation. Proceeding on the International Conference Krpacovo, 18-19 III 1998 r. Ed. Koloman Ivanicka. Banska Bystrica: Faculty of Political Sciences and International Affairs. Matej Bel University, 1998 - s. 51-61 (Scientific Script; 1)
 • Komornicki Tomasz: Granice Polski jako bariery przestrzenne. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1998 - s. 181-204 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 15)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Kowalski Mariusz: Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990-1997). - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 269-282.
 • Kowalski Mariusz: Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1998 - s. 285-294 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 15)
 • Degórska Bożena: Rola obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. [w]: Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. Red. Andrzej Stasiak, Włodzimierz Zgliński. Warszawa: [b.w.], 1997 - s. 153-195.
 • Degórska Bożena: Legally protected areas of Polish eastern border voivodship (with particular consideration of the Polish-Lithuanian border region). [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 173-192 (Geopolitical Studies; 2)
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przełomie XX-XXI wieku. [w]: Nacjonalne i regionalne osobliwości reformowania stosunków socjalno-ekonomicznych i regulacja procesów ekologicznych w Ukrainie i Polsce. Referaty naukowe uczestników VII ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Odessa 15-20 września 1997 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1997 - s. 244-266.
 • Degórska Bożena, Gałązka Andrzej: Problemy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich związane ze stanem wyposażenia wsi w proekologiczne urządzenia infrastruktury komunalnej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 246-249.
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1997, 3 - s. 127-157.
 • Komornicki Tomasz: Dwustronny handel zagraniczny a przebieg głównych polsko-ukraińskich korytarzy transportowych. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 75-88 (Geopolitical Studies; 3)
 • Komornicki Tomasz: Handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych na obszarze Euroregionu Bug. [w]: Zagadnienia gospodarcze. Red. Maciej Bałtowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 83-103 (Euroregion Bug; 13)
 • Komornicki Tomasz: Transport links between Poland and Lithuania. Present state, use, prospects. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 149-157 (Geopolitical Studies; 2)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczne powiązania transportowe jako przesłanka delimitacji potencjalnego euroregionu Bug. [w]: Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 175-197 (Euroregion Bug; 9)
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof: Polsko-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E-40. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 285-299.
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof: Społeczno-gospodarcze powiązania Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą. [w]: Społeczne koszty migracji transgranicznych. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1997 - s. 285-297 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 12)
 • Kowalski Mariusz: Mazowsze na tle ogólnopolskim w świetle wyników wyborów z lat 1993 i 1995. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 189-194.
 • Kowalski Mariusz: Ethnic characteristics of the north-eastern borderland of Lithuania. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 115-131 (Geopolitical Studies; 2)
 • Kowalski Mariusz: Problem miasta Wisaginia (Visaginias) na Litwie jako przykład skutków migracji transgranicznych. [w]: Społeczne koszty migracji transgranicznych. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1997 - s. 387-400 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 12)
 • Kowalski Mariusz: Białoruś u progu rewolucji narodowej: rozważania na temat dwóch publikacji propagujących ideę białoruską. - Przegląd Wschodni 1997, 4, 3 - s. 651-656.
 • Degórska Bożena: Zmiany lesistości wschodniej części Kujaw w ostatnim dwustuleciu jako wynik oddziaływania człowieka na środowisko. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 115-136.
 • Degórska Bożena: Przemiany użytkowania ziemi a rozwój sieci osadniczej na Kujawach w dwustuleciu 1770-1970. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 243-244.
 • Degórska Bożena: Obszary chronione w przygranicznych województwach ściany wschodniej. [w]: Potencjał resursny kompleksu agrarno-przemysłowego w gospodarce rynkowej: teoria i praktyka kształtowania. Referaty naukowe uczestników seminarium ukraińsko-polskiego w Kamieńcu Podolskim (maj 1995 r.) i prace naukowe Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy. Kijów: [b.w.], 1996 - s. 116-134.
 • Degórska Bożena: Transboundary natural system in Eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 154-160.
 • Komornicki Tomasz: Ruch graniczny między Polską a Niemcami - analiza sytuacji na przejściach granicznych w trzy lata po pełnym otwarciu granicy. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 57-65.
 • Komornicki Tomasz: Problemy gmin położonych na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie Lubyczy Królewskiej i Lutowisk). [w]: Potencjał resursny kompleksu agrarno-przemysłowego w gospodarce rynkowej: teoria i praktyka kształtowania. Referaty naukowe uczestników seminarium ukraińsko-polskiego w Kamieńcu Podolskim (maj 1995 r.) i prace naukowe Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy. Kijów: [b.w.], 1996 - s. 104-115.
 • Komornicki Tomasz: Polsko-czeski ruch graniczny w latach 1990-1994. [w]: Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej, Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. Red. Krystian Heffner, Wiesław Drobek. Opole: IŚ, 1996 - s. 215-223.
 • Komornicki Tomasz: Bus connections between Poland and other European countries. - Transp. Rev. 1996, 16, nr 2 - s. 99-108.
 • Komornicki Tomasz: Trans-frontier traffic between Poland and Germany - a study of the situation at frontier crossing points three years after the full opening of the border. [w]: Planerische und raumordnungsrechtliche Betrachtung der grenzueberschreitenden Zusammenarbeit aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1996 - s. 144-155 (Arbeitsmaterial; 232)
 • Komornicki Tomasz: Przemiany procesów migracyjnych w Polsce południowej w latach 1988-1994. [w]: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1996 - s. 199-215 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 10)
 • Papis Joanna, Komornicki Tomasz: Miasto Duszniki Zdrój jako gmina przygraniczna. [w]: Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 38. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - s. 41-50 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 38)
 • Powęska Halina, Komornicki Tomasz: Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin - podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec. [w]: Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 38. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - s. 6-39 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 38)
 • Degórska Bożena: Zagrożenia środowiska przyrodniczego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 25-36 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-białoruskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód Bugu na odcinku granicznym. [w]: Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 95-107 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 8)
 • Degórska Bożena: Tempo zmian powierzchni leśnych jako wskaźnik nasilenia antropopresji w wybranych regionach naturalnych Kujaw. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 38-42.
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 45-53.
 • Komornicki Tomasz: Ruch osób i pojazdów na granicach Polski w latach 1990-1994. Warszawa: BSiA KS, 1995 - 14 s. (Seria: Opracowania Tematyczne)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski i Białorusi - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy. [w]: Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 53-69 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 8)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski i Ukrainy - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 37-53 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczne powiązania transportowe Polski Południowo-Wschodniej. [w]: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 269-286 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 7)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski (stan przeciążenia, perspektywy modernizacji). [w]: Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 161-174 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 10)
 • Komornicki Tomasz: Polish eastern border under conditions of dynamic increase of international passenger and vehicle traffic. [w]: Polish eastern border. Past and present problems. Red. Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 67-81 (Conference Papers; 22)
 • Kowalski Mariusz: Przemiany narodowościowe na Białorusi. P. Eberhardt. Warszawa, 1993. - Czas. Geogr. 1995, 66, z.3/4 - s. 407-410.
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-rosyjskiego. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - s. 113-123 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Degórska Bożena: Wybrane transgraniczne problemy ekologiczne wschodniego i zachodniego pogranicza Polski. [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 163-172 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski i obwodu kaliningradzkiego - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - s. 71-80 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe, regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy (analiza układu sieci i natężenia ruchu na przejściach granicznych). [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 103-116 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Komornicki Tomasz: Przepustowość polskich drogowych przejść granicznych (na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w 1992 roku). [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 85-102 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Komornicki Tomasz: Passenger traffic on the German-Polish border stations and on the other Polish borders - analysis of changes in 1980-1991. [w]: Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1994 - s. 180-188 (Arbeitsmaterial; 201)
 • Degórska Bożena: Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-ukraińskiego. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 135-149 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Degórska Bożena: Ekanamicnaja prablematyka Pol'ska-Belaruskaga pameżża. [w]: Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r. Brest: Taper, Brescki pedagagicny instytut, 1993 - s. 15-19.
 • Komornicki Tomasz: Pol'ska-Belaryskija pameżnyja perachody. Jak pracjag elementau agyl'na-eurapejskaj transpartnaj sistemy. [w]: Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r. Brest: Taper, Brescki pedagagicny instytut, 1993 - s. 11-14.
 • Komornicki Tomasz: Przepustowość polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w roku 1992. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 124-134 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Kowalski Mariusz: Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. .

Editorial publications

 • Wiśniewski Rafał, Regulska Edyta (red.): Tradycja i współczesność geografii w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - 94 s.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław (red.): Atlas wyborczy Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 369 s.
 • Wiśniewski Rafał, Rosik Piotr (red. nauk.): Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 179 s.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał (red. nauk.): Dostępność i mobilność w przestrzeni. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 242 s.
 • Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Functional linkages between Polish metropolises. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - 171 s. (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - 208 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 244 s. (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2. Wrocław: PTG, 2008 - 223 s.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-79.
 • Wiśniewski Rafał, Gierańczyk Wiesława: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 104 s. (Dokumentacja Geograficzna; 38)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - 60 k.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 231 s. (Europa XXI; 14)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Regional periphery in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 234 s. : mapy. (Europa XXI; 15)
 • Komornicki Tomasz, Podgórski Zbigniew: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 397 s. (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - 84 s.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: New spatial relations in new Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 201 s. (Europa XXI; 13)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - 225 s. (Europa XXI; 12)
 • Kowalski Mariusz: Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: [b.w.], 2003 - 190 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3)
 • Zgliński Włodzimierz, Komornicki Tomasz: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Warszawa: [b.w.], 1995 - LXIX; 267 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Stasiak Andrzej, Komornicki Tomasz: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Warszawa: 1994 - LIX 184 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Eberhardt Piotr, Józefowicz Anatolij, Komornicki Tomasz: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Warszawa: 1993 - 244 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)

Abstracts, reviews, notes

 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Degórska Bożena, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Degórski Marek: Mapping and assessment of urban ecosystem services in Poland. [w]: Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023. Poznań: 2023 - s. 52.
 • Komornicki Tomasz: Why does Poland currently not have a National spatial Planning Document. [w]: Integrated Planning in a World of Turbulence. 35-th AESOP Annual Congress, Book of Abstracts. Łódź: 2023 - s. 92.
 • Komornicki Tomasz: Regional dimensions of socio-economic flows between Europe and Africa. Te example of Poland. [w]: Mobilising geographical knowledge in response to increased and intensified pandemics and risks. IGU Commission on African Studies Thematic Conference. Universidade Pedagogica De Maputo, 28 - 30 May 2023. Book of abstracts. IGU, 2023 - s. 24.
 • Komornicki Tomasz: Overlapping crises in the European space of flows. [w]: American Geographical Society's Fall Symposium Geography 2050: The Changing Map of Risk, Hazards, & Finance. New York: American Geographical Society, 2023 - nagranie "lighting talk"
 • Komornicki Tomasz: Poland’s eastern border in the European and global network of people flows. [w]: Conference Future-Ready Geography. Annual Eurogeo Conference 2023. Kraków: Pedagogical University of Krakow, 2023 - s. 10.
 • Komornicki Tomasz: Territorial consequences of the war in Ukraine - implications for transport systems. [w]: ERSA2023 - Abstract e-Book. Urban Challenges and Sustainable Technological Revolution. Alicante: ERSA (European Regional Sciences Association), 2023 - s. 429/934.
 • Komornicki Tomasz: Peripheral rural areas in the European space of flows,. [w]: Rural Geographies in transition, 3rd European Rural Geographies Conference, Groningen 26-30.06.2023. Groningen: 2023 - 1 s.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Regulska Edyta, Degórska Bożena, Wolski Jacek, Degórski Marek: Regulating and cultural services of urban ecosystems at the neighbourhood scale – a Warsaw case study. [w]: Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023. Poznań: 2023 - s. 16.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa do wydania drugiego. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 5.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Degórski Marek, Regulska Edyta, Kowalska Anna: Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 233.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Flow of Ukrainians to Poland - labour migration and refugees. [w]: Multiple Nordic Geographies. 9 th. Nordic Geographers Meeting. Red. M. Albrecht, S. Sidorenko, H. Nielsen, J. Kortelainen, L. Poikolainen. Joensuu: University of Eastern Finland, 2022 - s. 116.
 • Degórski Marek, Affek Andrzej, Degórska Bożena, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local). [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 237.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: The natural potential of cities as the basis of their resiliance to exogenous factors and the quality of life of their inhabitants.. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir, Wójcik Julia: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009-2018 - wykorzystanie narzędzi GIS. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Paweł Molewski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 2022 - s. 18-19.
 • Komornicki Tomasz: Spojrzenie na przestrzeń. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 3.
 • Komornicki Tomasz: Komentarz. [w]: Wpływ rozbudowy sieci drogowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej (2004-2021) na dostępność czasową, transportową, przestrzenną i ekonomiczną dla ludności w różnych skalach terytorialnych (oprac. P. Śleszyński). Warszawa: Polska Agencja Prasowa, 2022 - 3 s.
 • Komornicki Tomasz, Legutko-Kobus Paulina: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 75.
 • Kowalska Anna, Regulska Edyta, Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Degórski Marek: Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 241.
 • Kowalski Mariusz: Kształtowanie się społeczno-demograficznych zróżnicowań Ukrainy. [w]: Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych. XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2022 - s. 5.
 • Kowalski Mariusz: Wprowadzenie. [w]: Morawianie w dobrach Łabuńki Teofili z Grzębskich Karnickiej. Agnieszka Szykuła-Żygawska. Łabunie: Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, 2022 - s. 9-11 (Łabuńska Biblioteczka Regionalisty; 37)
 • Wójcik Julia, Wites Tomasz: Uwarunkowania polityczne zmian liczby ludności Norwegii w latach 1951-2021. [w]: XI Ogólnopolska Konferencja naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Kraków, 21 – 23 października 2022 roku. Książka abstraktów. Red. Łukasz Fiedeń. Kraków: 2022 - s. 39.
 • Goliszek Sławomir: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009–2018 – wyniki projektu. [w]: Problematyka 37. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2021 - s. 33.
 • Komornicki Tomasz: Komentarz. [w]: Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 - s. 49-50.
 • Goliszek Sławomir: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009 – 2018 – metodyka pracy. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Człowiek w zmieniającym się środowisku", Kraków, 23 – 25 października 2020 roku. Książka abstraktów. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 55.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Smog a new challenge for spatial planning and urban management - Polish case study. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 1 s.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Potencjał środowiska i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2019, 275 - s. 121-124.
 • Komornicki Tomasz: Development of transport networks in Central and Eastern Europe (1990-2015). [w]: Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies, 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference, 11th – 13th September 2019 Marie Curie-Skłodowska University, Poland. Red. Katharina Bürger. Lublin: Regional Studies Association, 2019 - s. 32.
 • Komornicki Tomasz: Migration impact on the scale of territorial inequalities and spatial justice in Poland. [w]: American Association of Geographers Annual Meeting 2019. Washington D.C.: American Association of Geographers, 2019 - publikacja internetowa 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Are territorial inequalities more local in contemporary Poland?. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 2 s.
 • Wiśniewski Rafał, Regulska Edyta: Wstęp. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 7-8.
 • Degórska Bożena: Smog and spatial planning. - Annual Report 2018 - s. 89-91.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Circular economy - eco-innovation performance in the urban areas. [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir: Zróżnicowanie w dostępności transportem indywidualnym i publicznym do wybranych usług. [w]: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz: Spatial planning and transport development. Challenges for the EU supported investment,. [w]: Spaces crossing borders. Abstract book. Red. Geza Salamin, Laszlo Janey, Marton Peti. Budapest: Geo Institute, Corvinus University of Budapest, 2018 - s. 72.
 • Komornicki Tomasz: Migrations as a cause of growth in daily and facultative mobility. [w]: XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts. Guwahati: Department of Geography B. Borooah College, 2018 - s. 18-19.
 • Komornicki Tomasz (rec.): C. Turner, D. Johnson - Global Infrastructure Networks. The Trans-national Strategy and Policy Interface. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; VII + 234 s. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 361-363.
 • Komornicki Tomasz (rec.): S. Kałuski - Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, 300 s. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 364-367.
 • Kowalski Mariusz: Dynastie książęce Rusi Koronnej. [w]: Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznicy Unii Hadziackiej, 16 września 2018 roku, Hadziacz, Ukraina. Abstrakty. Red. Jan Malicki, Aleksandra Zwiagina. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2018 - s. 32-33.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 5-6.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Dynamics and trade patterns of export intermediaries. A case study of the Polish regions. [w]: A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland. Red. Wanda Miczorek. Lugano: Regional Studies Association, 2018 - s. 190.
 • Calak Renata, Komornicki Tomasz, Lisovskyi Sergiy, Grigorescu Ines, Szekely Vladimir, Varju Viktor, Nagy Gabor: Macro-regional Strategy for the Carpathian Region - its added value for development and cooperation in the macro-region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 43-44.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change. [w]: Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 77.
 • Goliszek Sławomir: Space-time variation of accessibility to jobs with the use of public transport - a case study of Szczecin. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 53.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Szejgiec Barbara: Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Kowalski Mariusz: Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy i Sejmu. [w]: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 24.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 15.
 • Degórska Bożena: Ecological and landscape dimension of the suburbanization of the Warsaw urban-rural region. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 4103.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study. [w]: Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016. Delhi: Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, 2016 - s. 34.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej. [w]: Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016. Międzyzdroje: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2016 - s. 21.
 • Goliszek Sławomir: Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie. [w]: V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016 - s. 48-49.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 8.
 • Goliszek Sławomir, Sudra Paweł: Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 24.
 • Komornicki Tomasz: Spatial accessibility and heavy goods vehicle traffic vs. Poland’s trade linkages. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 2495.
 • Komornicki Tomasz: Poprawa dostępności przestrzennej a jakość życia. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Rola badania powiązań. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 9.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych. [w]: Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. Warszawa - Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2016 - s. 74.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 54.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland. [w]: Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia. St Petersburg: Regional Studies Association, 2016 - s. 17.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Degórska Bożena: Ekologiczno-urbanistyczne problemy suburbanizacji przestrzeni wokół Warszawy. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 22-23.
 • Goliszek Sławomir: Zastosowanie danych GTFS na przykładzie transportu zbiorowego w Szczecinie. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 84.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej – wpływ środków z obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce. Poznań, 1-3 czerwca 2015. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2015 - s. 28.
 • Goliszek Sławomir: Możliwości przemieszczania osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 37.
 • Komornicki Tomasz: Changes in transport accessibility in Poland. - Annual Report 2015 - s. 64-66.
 • Komornicki Tomasz: Poziom motoryzacji, a rozkład przestrzenny ruchu drogowego w Polsce. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Road traffic generating potentials in Poland - the spatial analysis. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Changes in the traffic of heavy goods vehicles through the Polish eastern border against the backdrop of road infrastructure development and geopolitical situation. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 1 s. [na CD-ROM]
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 46-47.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek: The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 25-26.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 22.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 39.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 76.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 81.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Komornicki Tomasz: Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 71.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir: Poniatowa od wsi szlacheckiej do średniej wielkości miasta – rozwój przestrzenno-kulturowy miasta 1937-2010. [w]: "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 16.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany kolejowej dostępności ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej w zależności od rodzaju oporu przestrzeni – analiza porównawcza Lublina, Rzeszowa i Białegostoku. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN., 2014 - s. 25-26.
 • Goliszek Sławomir: Czasowo-przestrzenne zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich przy ścianie wschodniej – analiza porównawcza 2013-2020. [w]: "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 17.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacyjnej w państwach środkowej Europy finansowane ze środków UE 2004-2013. [w]: III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014 - s. 37.
 • Goliszek Sławomir: Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej transportem miejskim w Olsztynie i Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE - analiza porównawcza. [w]: III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014 - s. 44.
 • Komornicki Tomasz: Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Changes in Polish transport policy after 2004. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Motorway projects and development of rural areas in Poland. [w]: Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Chisinau: State Agrarian University of Moldova, 2014 - s. 28-29.
 • Komornicki Tomasz: Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 137.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Szejgiec Barbara: The impact of economic crisis on geographic and product export diversification: the case of Polish regions. [w]: Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories. Annual European Conference, Sunday15th - Wednesday 18th June 2014, Dokuz Eylul University, Faculty of Business, Izmir, Turkey. Compiled by Elizabeth Mitchell. Seaford: Regional Studies Association, 2014 - s. 129.
 • Błażejczyk Krzysztof, Degórska Bożena: Możliwości poprawy jakości powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 182-183.
 • Degórska Bożena: Spatial growth of urbanized land of Warsaw Metropolitan Area during the EU pre-accession period of Poland and the first years of membership. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Goliszek Sławomir: Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina. [w]: II "Konferencja GIS w Nauce", Lublin, 24-26 czerwca 2013 r. Abstrakty referatów i posterów. Lublin: UMCS, 2013 - s. 22-23.
 • Komornicki Tomasz: The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. - Europa XXI 2013, 23 - s. 5.
 • Komornicki Tomasz: The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 248.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Komornicki Tomasz: Economic crisis versus local economies in Poland. [w]: Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Rosik Piotr: Legal, economic, psychological and infrastructure barriers on Polish borders. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 158.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech: Evaluating potential-based accessibility of spatial units. From closed to open model. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 46-47.
 • Degórska Bożena: Transformation of rural areas into urban areas within the Warsaw Metropolitan Area in the early 21th centuries. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Functional linkages between the Polish metropolises. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Degórska Bożena: Changes in the landscape of the Warsaw Metropolitan Area in the late 20th/early 21st centuries. - Annual Report 2009 - s. 102-105.
 • Komornicki Tomasz: New Eastern border of the Europan Union and a system of transport networks. [w]: Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning. 49th Annual Congress of the European Regional Science Association. Book of abstracts. Łódź: ERSA, 2009 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Re-introducing of hard border regime - the case of Polish Eastern boundary. [w]: Association of American Geographers 2009 Annual Meeting. Las Vegas: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami w Polsce w gospodarce lokalnej. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman: Wprowadzenie. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-11 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Kowalski Mariusz, Malicki Jan: Ukrainian Survey: A report (December 2004–September 2006–April 2007). [w]: Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007. Warszawa: [b.w.], 2009 - s. 47-48 (Biblioteca Europae Orientalis; 28) (Parva; 2)
 • Rosik Piotr: Geography, structural change and economic development. Theory and empirics. Red. N.Salvadori, P.Commendatore, M.Tamberi. Edward Elgar 2009. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 593-597.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 5-6 (Europa XXI; 18)
 • Komornicki Tomasz: Mutual accessibility of Polish metropolises. [w]: Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts. Tunis: [b.w.], 2008 - s. 308.
 • Komornicki Tomasz: Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej. [w]: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgraniczych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Lublin, 22-24 września 2008 r. Materiały konferencyjne. Lublin: Urząd Statystyczny, 2008 - s. 24-25.
 • Komornicki Tomasz: Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach integracji po roku 2003. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 34.
 • Kowalski Mariusz: Ziemia, klasa 8. R. Salna, G. Sapoznikovas, Vilnius 2007. [w]: Protokół posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemłów nauczania historii i geografii, Wilno, 19-22 maja 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2008 - 4 s.
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 60.
 • Degórska Bożena: Peri-urban land use relationships - Warsaw case study. [w]: Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, 2007 - s. 9.
 • Degórska Bożena: Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Komornicki Tomasz: ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 58.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 5-6 (Europa XXI; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport infrastructure - the case of present and future Schengen area boundary. [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 5-6 (Europa XXI; 14)
 • Komornicki Tomasz, Podgórski Zbigniew: Wprowadzenie. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Wiśniewski Rafał: Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 120-122.
 • Czapiewski Konrad Ł., Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 12)
 • Degórska Bożena: Rola granic terenów otwartych w kształtowaniu zrównoważonej struktury przestrzennej regionu miejskiego. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Degórska Bożena: The role of open spaces in the longer-term planning of the spatial structure of urban regions - a case study of the Warsaw Metropolitan Region. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 57.
 • Csatari Balint, Komornicki Tomasz: Analogies and differences in the topics of the Polish-Hungarian seminars (1984-2004). [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 14-15.
 • Komornicki Tomasz: Car ownership as an indicator of the transformation on the local level. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: The spatial differentiation to international social and economic linkages on the regional level - the case of Poland. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Wegener Michael, Korcelli Piotr, Komornicki Tomasz: Spatial impacts of European Transport Networks. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 48.
 • Degórska Bożena: Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 12-13.
 • Kowalski Mariusz: Wstęp. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: OA PTG, PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-8.
 • Kowalski Mariusz: Wstęp. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 7-8.
 • Komornicki Tomasz: Cross-border traffic as an indicator of social and economic international relations. The case of Poland. [w]: Changing political mosaic of the world: processes of integration and disintegration. Kanghwa, Korea, August 8-13, 2000. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 5.
 • Komornicki Tomasz: Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996 [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 149-150.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie polityczne województwa białostockiego, jako rezultat zetknięcia dwóch kręgów cywilizacyjnych. [w]: Problemy rozwoju regionalnego: materiały z seminarium naukowego-Grodno, 27 maja 1998 roku. Red. Z. Ejsmont. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000 - s. 51.
 • Degórska Bożena: Użytkowanie ziemi na obszarach chronionych w przygranicznych województwach ściany wschodniej. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 25.
 • Degórska Bożena: Transboundary natural systems in eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 35-36.
 • Komornicki Tomasz: Trans-frontier transport connections in South-Eastern Poland. [w]: Changes of the socio-economic structures in frontier regions. Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warsaw: [b.w.], 1995 - s. 42 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 9)
 • Kowalski Mariusz: Recenzja. [w]: Protokół posiedznia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii, Toruń, 17-20 maja 2007. .

Documentation studies

 • Cerić Denis, Komornicki Tomasz: Honouring the legacy of Prof. Konrad Czapiewski: the Warsaw Regional Forum. - Europa XXI 2023, 44 - 8 s.
 • Kowalski Mariusz, Smalianczuk Aleksander: Piotr Eberhardt. - Rocznik Centrum Studiów Białoruskich 2021, 7 - s. 295-300.
 • Kowalski Mariusz: Piotr Eberhardt (1935–2020). - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 649-651.
 • Kowalski Mariusz: Piotr Eberhardt (1935–2020). - Studia GeoHistorica 2020, 8 - s. 269-270.
 • Komornicki Tomasz: Podziękowanie dla Jana Łobody. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 317-318.
 • Komornicki Tomasz: Profesor Teofil Lijewski - cichy inspirator. Krótkie wspomnienie osobiste. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 11-13.
 • Kowalski Mariusz: Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza – projekt badawczy. RegioPortal – rozwój lokalny i regionalny – portal samorządowy, 2011 - online
 • Komornicki Tomasz: Profesor Stanisław Misztal w 80-lecie urodzin. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 301-303.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Od redakcji. - Czas. Geogr. 2008, 7, z.1/2 - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Wprowadzenie. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Plit Florian, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 16-47.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata: Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2003-2006. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 345-352.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Kowalski Mariusz: Badania ukraińskie Studium Europy Wschodniej. - Uniwersytet Kulturalny 2005, 54 - 2,
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata: Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2000-2003. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 327-333.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Komornicki Tomasz: XIII Polsko-Węgierskie Seminarium Geograficzne pt. "Nowe aspekty transformacji regionalnej oraz relacji miasto-wieś", Tokaj, 26-30 IX 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 162-163.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Profesor Marcin Rościszewski. Wspomnienie geograficzne. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 31-33 (Europa XXI; 9)
 • Komornicki Tomasz: Spotkania grup tematycznych międzynarodowego zespołu badawczego STELLA, Bonn, 12-13 IV 2002 oraz Bruksela, 26-27 IV 2002 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 639-641.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nowe układy powiązań społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej", Arłamów, 19-23 V 2002 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 644-646.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Komornicki Tomasz: Seminarium robocze w ramach projektu pt. "Przemiany struktur społeczno-ekonomicznych w procesie transformacji w regionach przygranicznych Polski i jej wschodnich sąsiadów", Goerlitz, 8-10 VI 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 596-598.
 • Komornicki Tomasz: XII Polsko-Węgierskie seminarium geograficzne pt. "Przestrzenne aspekty transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce i na Węgrzech w warunkach integracji europejskiej". Karpacz, 24-29 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 233-235.
 • Komornicki Tomasz: Słowacko-polskie seminarium naukowe nt. "Badania geograficzne struktur lokalnych i regionalnych w Polsce i na Słowacji", Bratysława, 23-25 IV 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 589-590.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Sympozjum Komisji Mapy Politycznej Świata Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kanghwa (Korea Południowa) 8-13 VIII 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 224-225.
 • Komornicki Tomasz: VIII Konferencja naukowa w Polańczyku "Wschodnie granice europejskich procesów integracyjnych", 21-25 V 2000 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 324-327.
 • Lijewski Teofil, Komornicki Tomasz: Bibliografia polskiej geografii transportu 1990-1999. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 237-284.
 • Komornicki Tomasz: VII Konferencja naukowa w Polańczyku "Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej", 16-21 V 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 367-370.
 • Komornicki Tomasz: XI polsko-węgierskie seminarium geograficzne pt. "Badania regionalne w warunkach integracji europejskiej". Matrahaza, 17-22 IX 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 195-196.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa konferencja naukowa "Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej". Polańczyk, 24-27 V 1998 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 391-392.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Integracja europejska i współpraca transgraniczna". Bańska Bystrzyca, 18-19 III 1998 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 388-389.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Via Intermare - nowy korytarz komunikacyjny Morze Czarne - Morze Bałtyckie". Pogorzel, 8-10 XII 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 165-167.
 • Komornicki Tomasz: [Piąta] V konferencja regionalna w Polańczyku "Problemy regionalnej współpracy transgranicznej", 26-30 V 1996 r. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 387-388.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Obwód Brzeski w systemie regionalnej współpracy transgranicznej", Brześć, 21-22 V 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 393-394.
 • Kowalski Mariusz: Report on the 1st Polish-Lithuanian Seminar on Research on Polish-Lithuanian Transborder Cooperation, Wigry - Mariampole - Alytus, June 2-9, 1996. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 7-12 (Geopolitical Studies; 2)
 • Komornicki Tomasz: [Szóste] VI polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Polityka regionalna w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na Ukrainie". Pawłowice, 26-30 VIII 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566-567.
 • Komornicki Tomasz: [Piąte] V polsko-ukraińskie seminarium naukowe "Problemy ukraińsko-polskiej współpracy przygranicznej". Kamieniec Podolski, 23-25 V 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 270-272.
 • Kowalski Mariusz: [Pierwsze] I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną. Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 558-560.
 • Komornicki Tomasz: [Pierwsze] I polsko-rosyjskie seminarium naukowe pt. "Problematyka współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej". Stare Jabłonki, 10-14 IV 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 195-197.
 • Lijewski Teofil, Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z prac grupy tematycznej B "Planowanie i rozwój infrastruktury na pograniczu". [w]: Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa. Warszawa: [b.w.], 1995 - LIII-LVIII. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 10)
 • Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z polsko-rosyjskiego seminarium naukowego w Starych Jabłonkach 10-14.04.1994. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - XLI-LIX. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z seminarium ukraińsko-polskiego, Lwów 19-23.04.1993. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 27-49 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.

Maps, atlases

 • Solarz Marcin Wojciech (red. naukowy), Andruszkiewicz Anna, Awramiuk-Godun Alina, Bróż Adrian, Ciaranek Krzysztof, Cegiełko Szczepan, Deręgowska Aleksandra, Gołębiowska Izabela, Górna Ada, Górny Krzysztof, Ickiewicz-Sawicka Magdalena, Kałaska Maciej, Karpecki Łukasz, Karwowska Agnieszka, Klemenski Marcin A., Kołpak Piotr, Korycka-Skorupa Jolanta, Kowalski Mariusz, Król Piotr, Marczewska Kamila, Nowacki Tomasz, Orleański Michał, Pękalska Monika, Raczyńska-Kruk Marta, Sienica Aleksandra, Skorupska Magdalena, Słyś Sara, Solarz Anna M., Solarz Marta, Stachecka Maria, Szabelewska Martyna, Szczęsna Katarzyna, Szydzisz Marcin, Talacha Jarosław, Turek Katarzyna, Wereszczyński Marcin, Wierzchowska-Ziobro Elżbieta, Wojtaszczyk Małgorzata, Zarzycka Martyna, Zych Maciej: Geograficzno-polityczny atlas Polski : Polska w świecie współczesnym : Perspektywa 2022. Warszawa: Trzecia Strona, Uniwersytet Warszawski, 2022 - 391 s.
 • Solarz Marcin W. (red.), Zych Maciej, Talacha Jarosław, Wojtaszczyk Małgorzata, Orleański Michał, Skorupska Magdalena, Szczęsna Katarzyna, Wereszczyński Marcin, Górny Krzysztof, Awramiuk-Godun Alina, Iwańczak Bartłomiej, Wójcik Klaudia, Dudek Anna, Kamińska Anna, Górna Ada, Kowalski Mariusz, Deręgowska Aleksandra, Solarz Anna M.: Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym. Warszawa: Trzecia Strona, 2018 - 245 s.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara: [Mapy]. [w]: J. Zaucha, Gospodarowanie przestrzenią morską. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO sp. z o.o., 2018 - 9 map
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Goliszek Sławomir: [Mapy]. [w]: Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Piotr Rosik, Karol Kowalczyk. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 2 mapy (Prace Geograficzne; 248)
 • Goliszek Sławomir: Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2015, 16 - 3 mapy
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Łoboda Krzysztof: 4 mapy pt. Sieć transportu lądowego w otoczeniu Roztocza, Dostępność międzygałęziowa regionu Roztocza (WMDT II) w roku 2015, Zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2007-2015, Przewidywane zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2015-2023. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 379, 381, 382, 383.
 • Goliszek Sławomir: Transport miejski Rzeszowa i OIsztyna [5 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2014 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec Barbara: Handel zagraniczny [7 map]. [w]: Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, 2014 - s. 83-90.
 • Buciak Robert, Szejgiec Barbara, Zych Maciej: Obszary wiejskie – Powszechny Spis Rolny 2010. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 12-13.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność stacji kolejowych w Polsce w 2011 roku. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 68-69.
 • Goliszek Sławomir: Czasowa dostępność kolejowa Lublina, Rzeszowa, Białegostoku. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 66-67.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: [3 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Kowalski Mariusz: Population in powiats (counties), declaring other then Polish nationality or ethnicity, 2002 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 153.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 140 s. (Europa XXI; 7)
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicownie etniczne i językowe Polski. Skala 1:8.000.000. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - 1 mapa.
 • Kowalski Mariusz: Wybory prezydenckie 2000, wybory parlamentarne 2001. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2002 - arkusz 75.6 (13 map; 2 wykresy).
 • Cała Małgorzata, Czerny Andrzej, Gawryszewski Andrzej, Jankowska Ewa, Jankowski Wojciech, Jaworska Barbara, Kliniewski Tadeusz Z., Komornicki Tomasz, Księżak Janusz, Kuklińska Anna, Kurek Aleksandra, Leonowicz Anna, Miros Krzysztof, Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Pomianowski Wojciech, Rutkowski Jan, Rychlicka Marianna, Rzadkowski Wojciech, Komornicki Tomasz: Mapa samochodowa Polski 1:300.000. [w]: Drogi Europy. Atlas samochodowy. Warszawa: Przegląd Readr's Digest, 2001 - s. 65-275.
 • Matuszkiewicz Władysław, Degórska Bożena: Potencjalna roślinność naturalna Polski. - Poznaj Świat 1998, nr 9 - 1 mapa.
 • Cabała Stanisław, Komornicki Tomasz: Ruch drogowy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997 - arkusz 101.4 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Komornicki Tomasz: Żegluga, lotnictwo i komunikacja międzynarodowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997 - arkusz 101.6 (1 mapa).
 • Matuszkiewicz Władysław, Degórska Bożena: Potencjalna roślinność naturalna. [w]: Narodowy Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 1 plansza.
 • Trampler Tadeusz, Kliczkowska Anna, Dmyterko Elżbieta, Degórska Bożena: Lasy - regiony przyrodniczo-leśne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.2 (2 mapy).
 • Trampler Tadeusz, Kliczkowska Anna, Dmyterko Elżbieta, Degórska Bożena: Lasy - struktura siedliskowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1994 - arkusz 42.3 (2 mapy; wykres).
 • Komornicki Tomasz: Regiony wewnętrzna siła państwa?. [w]: Głos Kongresu Obywatelskiego. 2023 - podcast (rozmowa)
 • Kowalski Mariusz: Słowo pożegnania wygłoszone na pogrzebie Profesora Stanisława Misztala. - Życie Powiśla 2022, 4 - s. 11-12.
 • Kowalski Mariusz: Emigranci z dawnych Prus w Południowej Afryce. - Pomerania 2019, 3 - s. 21-22.
 • Kowalski Mariusz: Ariowie, Słowianie, Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza. Warszawa: 3S MEDIA Sp. z o.o., 2017 - 286 s. (Biblioteka Wolności)
 • Kowalski Mariusz, Pansegrouw Catharina Maria: Insiggewende brief uit Pole. - Doending vir Afrikaans. Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans 2013, 17, 1 - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz: [Opisy 16 województw (część geograficzna)]. [w]: Polskie miasta i miasteczka. Warszawa: Reader's Digest Polska, 2010 - 8 s.
 • Degórska Bożena: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 99-107.
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 143-151.
 • Kowalski Mariusz: Problemy demograficzne. [w]: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 112-137.
 • Kowalski Mariusz: Katastrofy antropogeniczne. [w]: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 84-97.
 • Komornicki Tomasz: [2 Hasła]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.
 • Wiśniewski Rafał: Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 2 - s. 54-55.
 • Komornicki Tomasz: [8 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-29. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Wiśniewski Rafał: Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie. - Geogr. w Szk. 2005, 58, nr 5 - s. 302-307.
 • Komornicki Tomasz: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 23-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Kowalski Mariusz: [19 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 22-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Kowalski Mariusz: Białorusini w Polsce według spisu 2002. - Czasopis 2004, nr 6 - s. 43-44.
 • Komornicki Tomasz: [200 haseł, w tym 18 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Komornicki Tomasz: Państwa świata [tłumaczenie, konsultacja i weryfikacja map]. [w]: Fakty w zasięgu ręki. Warszawa: Reader's Digest, 2003 - s. 228-325.
 • Kowalski Mariusz: [10 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Kowalski Mariusz: Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi. [w]: Biologia. Spojrzenie na człowieka. Red. Wojciech Baturo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - s. 71-79 (Encyklopedia PWN)
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - s. 102-105.
 • Komornicki Tomasz: Gospodarka. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - s. 93-97.
 • Komornicki Tomasz: [7 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Kowalski Mariusz: Ludność świata. [w]: Geografia. Spojrzenie na Ziemię i środowisko. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - s. 111-120.
 • Komornicki Tomasz: [10 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Komornicki Tomasz: [Udział w opracowaniu 16 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Kowalski Mariusz: Ludność świata. [w]: Encyklopedia Multimedialna PWN. Cz.7. Człowiek. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Komornicki Tomasz: IX polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania", Humań, 25-30 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 168-169.
 • Komornicki Tomasz: [Indeks]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata dla Dzieci. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999 - s. 122-128.
 • Komornicki Tomasz: [Tłumaczenie, redakcja i konsultacja części kartograficznej]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999.
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof, Płażewska Maria: [Indeks - wersja polska]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999 - s. 240-324.
 • Komornicki Tomasz: Indie [z wyjątkiem gospodarki]. Indonezja. Korea Południowa [z wyjątkiem gospodarki]. Korea Północna [z wyjątkiem gospodarki]. Pakistan. Tadżykistan [bez środowiska]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.6. Azja. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 285-301; 308-322; 396-399; 402-405; 454-464; 478; 481-483.
 • Komornicki Tomasz: Diu - indyjski relaks. - Poznaj Świat 1997, nr 1 - s. 24-26.
 • Kowalski Mariusz: Polska monarchia w XIX i XX wieku. [w]: Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół. 1997 - online
 • Kowalski Mariusz: Mediokracja. - Najwyższy Czas 1997, nr 40 - IX.
 • Kowalski Mariusz: Polskość Galicji. - Najwyższy Czas 1997, nr 34 - XII-XIII.
 • Kowalski Mariusz: Z geografii wyborczej Wileńszczyzny. - Najwyższy Czas 1997, nr 16 - XVIII.
 • Kowalski Mariusz: Geografia wyborcza Polski lat 90. - Najwyższy Czas 1997, nr 27 - I.
 • Kałuski Stefan, Komornicki Tomasz: Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych. Warszawa: Wydaw. Alfa, 1996 - 214 s.
 • Komornicki Tomasz: Uganda. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 355-359.
 • Komornicki Tomasz: Kraj 50 parków narodowych. - Poznaj Świat 1996, nr 10 - s. 59-61.
 • Komornicki Tomasz: Tanzania. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 339-346.
 • Komornicki Tomasz: Zambia. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 373-377.
 • Komornicki Tomasz: Mozambik. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 279-282.
 • Komornicki Tomasz: Indonezja. - Poznaj Świat 1996, nr 2 - s. 15-16.
 • Komornicki Tomasz: Kenia. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 229-236.
 • Komornicki Tomasz: Malawi. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 258-261.
 • Komornicki Tomasz: Mongolia. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 279-280.
 • Komornicki Tomasz: Pakistan. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 733-735.
 • Komornicki Tomasz: Sri Lanka. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 982-983.
 • Komornicki Tomasz: Monako. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 275.
 • Komornicki Tomasz: San Marino. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 727.
 • Komornicki Tomasz: Portugalia. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 263-264.
 • Komornicki Tomasz: Malezja. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 53-55.
 • Komornicki Tomasz: Liban. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 726-727.
 • Komornicki Tomasz: Grecja [hasło - część geograficzna]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.2 (D-H). Red. Barbara Petrozolin-Skowrońska. Warszawa: PWN, 1995 - s. 610-612.
 • Komornicki Tomasz: Malta. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 60-61.
 • Komornicki Tomasz: Liechtenstein. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 741.
 • Komornicki Tomasz: Luksemburg. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 823-824.
 • Komornicki Tomasz: Malediwy. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 52-53.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy - analiza układu sieci. - Geogr. w Szk. 1994, 47, nr 3 - s. 143-148.
 • Komornicki Tomasz: Autostrady pobożnych życzeń. - Kurier Polski 1994 - s. 3.