Wydawnictwa

ZESZYTY IGiPZ PAN


Informacje o tytule

Ukazywały się w latach 1991–1999. Wydano 60 zeszytów. Od 2000 r. nastąpiło połączenie serii “Zeszyty IGiPZ PAN” i “Dokumentacji Geograficznej”. Zachowano charakter i szatę graficzną “Zeszytów”, a tytuł i numerację “Dokumentacji Geograficznej”.

Redaktor naczelny: Teresa Kozłowska-Szczęsna (1991–2000).

Wykaz tytułów

Nr (No)

Rok (Year)

 

Autor (
(Author)

 

Tytuł
 (Title)

 

1

 

1991

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Antropoklimat Polski. - 64 s.

 

2

 

1991

 

Grzegorz Węcławowicz

 

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne w aglomeracji warszawskiej (1978 i 1988). - 47 s.

3

1991

 

Piotr Eberhardt

 

Rozmieszczenie i dynamika ludności wiejskiej w Europie środkowo-wschodniej w XX wieku. - 52 s.

4

1991

 

Leszek Starkel, Barbara Obrębska-Starkel

 

Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego. - 71 s.

5

1992

 

Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk, Józef Skoczek

 

Badania topoklimatyczne i mikroklimatyczne w różnych strefach klimatycznych. - 54 s.

6

1992

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

 

Uwagi o metodach badań klimatu miast. s. 1–13.

     

Krzysztof Błażejczyk

 

Wpływ urbanizacji na lokalne warunki bioklimatyczne. s. 14–28.

     

Jacek Piwowarczyk

 

Wpływ rzeźby terenu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Zakopanem. s. 29–47.

7

1992

 

Roman Szczęsny

 

Produktywność ziemi w rolnictwie indywidualnym w Polsce. s. 1–25, 11 il.

     

Władysława Stola, Roman Szczęsny

 

Funkcje podstawowe gmin a typy rolnictwa indywidualnego. s. 3–43, 3 mapy.3

8

1992

 

Krzysztof Błażejczyk

 

Bioklimatyczna analiza warunków pogodowych w Polsce. - 24 s., 7 tabel.

9

1992

 

Benicjusz Głębocki

 

Organizacja przestrzenna rolnictwa indywidualnego w gminie Wolsztyn. s. 1–33.

     

Wiesława Tyszkiewicz, Konstantin Zelensky

 

Typy rolnictwa uspołecznionego w Słowacji. s. 34–63.

10

1992

 

Andrzej Werwicki

 

Zatrudnienie w usługach wybranych krajów środkowoeuropejskich pod koniec nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego; Rozwój usług rynkowych w wybranych krajach środkowoeuropejskich w ostatniej dekadzie istnienia nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego. - 82 s.

11

1992

 

Stanisław Misztal

 

Przemiany strukturalne w przemyśle aglomeracji warszawskiej. - 58 s.

12

1993

 

Zygmunt Babiński

 

Stopień wodny w Ciechocinku i jego zbiornik Nieszawa – prognoza zmian środowiska geograficznego. s. 1–27.

     

Piotr Gierszewski

 

Denudacja chemiczna w zlewni Rudy. s. 28–45.

13

1993

 

Andrzej Gawryszewski

 

Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce 1990–1992. - 65 s.

14

1993

 

Marek Sobczyński

 

Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski. - 100 s.

15

1993

 

Piotr Korcelli i in.

 

Program rozwoju Warszawy. Synteza. - 44 s.

16

1993

 

Tadeusz Gerlach i in.

 

Nowe dane o pokrywie karpackiej odmiany lessów w Humaniskach koło Brzozowa (1992). - 43 s.

17

1993

 

Roman Szczęsny

 

Poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce. Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1960–1988. - 55 s.

18

1993

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Danuta Limanówka, Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul, Stanisław Paczos

 

Charakterystyka termiczna Polski. – 73 s., 8 il.

19

1993

 

Roman Szczęsny

 

Zróżnicowanie produkcji rolnictwa polskiego w aspekcie gospodarki żywnościowej w 1990 roku. - 67 s.

20

1993

 

Alojzy Woś

 

Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów przyrody. - 91 s.

21

1994

 

Andrzej Werwicki

 

Strefa usług społeczno-kulturalnych w wybranych krajach środkowoeuropejskich w ostatniej dekadzie istnienia nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego (1980–1989); Potencjały naukowe w Polsce w 1990 roku i ich rozmieszczenie. - 76 s.

22

1994

 

Ewa Nowosielska

 

Strefa usług w badaniach geograficznych. Główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze. - 68 s.

23

1994

 

Teofil Lijewski

 

Infrastruktura komunikacyjna Polski wobec zmian politycznych i gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej. - 44 s., 9 załączników.

24

1994

 

Anita Bokwa, Adam Mroczyk, Renata Przybyła, Jarosław Śmiałkowski, Robert Twardosz

 

Wybrane zagadnienia z klimatologii i bioklimatologii. - 97 s.

25

1994

 

Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz, Jan Marek Matuszkiewicz

 

Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. - 77 s.

26

1994

 

T. S. Konstantinova, J. Boloban, Janusz Paszyński, Józef Skoczek, Barbara Krawczyk

 

Badania topoklimatyczne w Mołdawii. - 79 s.

27

1994

 

Roman Szczęsny

 

Rolnictwo Finlandii. Przestrzenne zróżnicowania i przemiany. - 89 s.

28

1994

 

Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk

 

Bioclimatic research of the human heat balance. - 66 s.

29

1995

 

Piotr Eberhardt

 

Zagadnienia ludnościowe obszaru byłych Prus Wschodnich. - 41 s.

30

1995

 

Zygmunt Babiński, Marek Grześ

 

Monografia hydrologiczna zbiornika stopnia wodnego Włocławek. - 79 s.

31

1995

 

Jerzy Grzeszczak

 

Przestrzenne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze “północ–południe” w krajach Unii Europejskie – Wielka Brytania, Niemcy, Francja. - 60 s.

32

1995

 

Andrzej Gawryszewski

 

Rynek pracy Warszawy i województwa warszawskiego 1990–1993. - 131 s.

33

1995

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk

 

Warunki bioklimatyczne Supraśla. – 68 s.

34

1995

 

Piotr Korcelli

 

Regional patterns in poland’s transformation: the first five years. - 61 s.

35

1995

 

Ewa Nowosielska

 

Bezrobocie – przegląd aktuaknych tendencji, problemów i wyników badań (w krajach rozwiniętych). - 70 s.

36

1995

 

Roman Szczęsny

 

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1989–1992. - 60 s.

37

1996

 

Anna Beata Adamczyk

 

Charakterystyka wiatrów silnych i bardzo silnych w Polsce. s. 1–42.

     

Jarosław Baranowski

 

Wielkość zachmurzenia w Warszawie w zależności od cyrkulacji atmosferycznej. s. 4-71.3

38

1996

 

Halina Powęska, Tomasz Komornicki

 

Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin – podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec. s. 1–39.

     

Joanna Papis, Tomasz Komornicki

 

Miasto Duszniki Zdrój jako gmina przygraniczna. s. 41–50.

39

1996

 

Leszek Kolendowicz

 

Burze na obszarze Polski północno-zachodniej w świetle częstości występowania różnych typów cyrkulacji atmosfery. - 115 s.

40

1996

 

Roman Szczęsny

 

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w okresie restrukturyzacji 1989–1994. - 47 s., 31 il.

41

1996

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I. - 72 s.

42

1996

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: II. - 98 s.

43

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: III. - 68 s.

44

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: IV. - 127 s.

45

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: V. - 44 s.

46

1997

 

Piotr Korcelli (red.)

 

Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: VI. - 96 s.

47

1997

 

Piotr Eberhardt

 

Problematyka narodowościowa Estonii. - 44 s.

48

1997

 

Włodzimierz Zgliński

 

Przekształcenia państwowego rolnictwa w Polsce – skutki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. - 64 s.

49

1997

 

Bożenna Grabińska

 

Geografia płazów Europy na tle świata. Regionalizacja zoogeograficzna kręgowców Europy. Powierzchnia jednostki a bogactwo taksonomiczne ssaków. - 46 s.

50

1997

 

Roman Szczęsny

 

Struktura przestrzenna rolnictwa Polski w 1995 roku. - 115 s.

51

1998

 

Krzysztof Błażejczyk

 

Promieniowanie słoneczne a gospodarka cieplna organizmu człowieka. - 85 s.

52

1998

 

Zygmunt Babiński

 

“Mongolia 96”. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. - 128 s.

53

1998

 

Andrzej Gawryszewski, Piotr Korcelli, Ewa Nowosielska

 

Funkcje metropolitalne Warszawy. - 146 s.

54

1998

 

Piotr Eberhardt

 

Problematyka narodowościowa Łotwy. - 67 s.

55

1998

 

Jerzy Grzeszczak

 

Przesunięcie “miasto–wieś” w przemyśle krajów Unii Europejskiej. - 71 s.

56

1998

 

Władysława Stola

 

Ludność wiejska Polski. Przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej. - 53 s.

57

1998

 

Bożenna Grabińska

 

Geografia gadów Europy na tle świata. - 26 s., 8 tabel, 4 il.

58

1999

 

Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk

 

Klimatyczna i bioklimatyczna charakterystyka Polski północno-wchodniej. - 33 s.

59

1999

 

Roman Szczęsny

 

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1988–1996. - 92 s.

60

1999

 

Eugeniusz Gil

 

Obieg wody i spłukiwanie na fliszowych stokach użytkowanych rolniczo w latach 1980–1990 (wyniki badań przeprowadzonych na poletkach doświadczalnych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku). - 78 s.