Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

2015-08-28

Tatry Zachodnie (Dolina Miętusia)

Określenie wielkości obrywu skalnego w Dolinie Miętusiej - wykonanie numerycznego modelu terenu z danych lotniczego skanowania laserowego oraz pomiary TLS wybranych form porośniętych roślinnością celem obliczenia rzeczywistej powierzchni gruntu. 

Więcej...

2015-08-25

Tatrzański Park Narodowy

Określenie stopnia degradacji szlaku turystycznego pod wpływem ruchu pieszego oraz zmian zachodzących w obrębie stożka usypiskowego - kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

2015-08-23

Tatrzański Park Narodowy

Skanowanie obszarów po wiatrołomie i wybranych systemów korzeniowych powalonych drzew w celu oceny zmian morfologii stoków i wielkości erozji związanych z silnym wiatrem (2 sesja pomiarowa)

Więcej...

2015-08-20

Beskid Wyspowy (Mszana Dolna)

Ocena szorstkości budowli hydrotechnicznej o złożonej geometrii i jej relacji w stosunku do całego koryta (stanowiska dolnego i górnego); modelowanie numeryczne przepływów wezbraniowych.

Więcej...

2015-06-18

Warszawa (osiedle Włodarzewska)

Rejestracja rozwoju roślinności krzewiastej i drzewiastej wewnątrz osiedla w ramach badań miejskiej wyspy ciepła (monitoring).

Więcej...

2015-05-22

Konferencja O!SUWISKO

W dniach 19-22 maja 2015 r. w Wieliczce odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "O!suwisko", zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny. W konferencji uczestniczyli dr Sebastian Tyszkowski, mgr Jarosław Cebulski i mgr Krzysztof Kiszka (IGiPZ PAN), którzy przedstawili referat pt. "Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych".

Więcej...

2015-05-15

Kotlina Płocka i inne

Skanowanie zboczy doliny dużej rzeki (procesy erozji korytowej), holoceńskich dolinek erozyjnych i brzegów sztucznych zbiorników (procesy abrazji, ruchy masowe); modelowanie mikrotopografii obszarów podmokłych.

Więcej...

2015-05-11

Beskid Niski (Szymbark)

Rejestracja zmian w korytach potoków (podcięcia erozyjne brzegów, akumulacja materiału w odcinkach ujściowych), monitoring osuwisk przykorytowych - kontynuacja pomiarów prowadzonych w 2014 r.

Więcej...

2015-05-07

Beskid Sądecki

Modelowanie rzeźby części osuwiska Wierch nad Kamieniem położonej w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Niedźwiedziej; połączenie modeli 3D osuwiska i wnętrz jaskini.

Więcej...

2015-04-30

Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie

tl_files/igipz/ZSIGiK/TLS/realizacja/04.2015_2.jpgIdentyfikacja form rzeźby odzwierciedlonych w chmurze punktów ALS i precyzyjne pomiary GPS RTK ich lokalizacji.

Więcej...