IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 420
Telefon +48 226978920
+48 226978845
E-mail

Wykształcenie

  • 1982-1988 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja – geografia społeczna (praca magisterska pt. Percepcja przewozów środkami komunikacji miejskiej wśród mieszkańców wybranych osiedli Warszawy).

Przebieg kariery zawodowej

Institut für Landerkunde, Lipsk, Niemcy, 1996 (roczne zatrudnienie w ramach projektu "West-Ost Axe")

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1989

  • 1998 – doktor nauk o Ziemi, specjalizacja geografia ekonomiczna (praca doktorska pt. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w warunkach zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i wzrastającego ruchu granicznego po 1990 roku).
  • 2004 – doktor habilitowany w zakresie nauk o Ziemi (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce).

- od 2006 - kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych (obecnie Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania)

- od 2010 - z-ca Dyrektora IGiPZ PAN ds. naukowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, od 2005

  • 2005 - profesor UMCS

Zainteresowania naukowe

Nagrody i wyróżnienia

  • 2000 – nagroda naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Eugeniusza Romera za pracę Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996.