Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 1. Środowisko przyrodnicze - Michał Konopski

Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich w Polsce jest obrazem zależności pomiędzy jego składowymi a działalnością człowieka. Położenie geograficzne, budowa geologiczna oraz rzeźba tworzą fundament, na którym rozwijają się elementy środowiska: klimat, stosunki wodne, gleby, szata roślinna i świat zwierząt. Polska znajduje się w strefie przejściowej klimatu oceanicznego i kontynentalnego, co skutkuje wyraźnym zróżnicowaniem roślinności. Warunki klimatyczne wywierają także istotny wpływ na przebieg procesów kształtujących inne komponenty. W Polsce dominują gleby o średniej i niskiej żyzności, z przewagą gleb brunatnych i płowych, wytworzonych na glinach zwałowych i iłach. Powszechnie występują również gleby bielicowe, powstające zazwyczaj na podłożu piaszczystym i żwirowym.

Rozdział 1.1. Warunki naturalne
Rozdział 1.2. Ochrona środowiska
Rozdział 1.3. Zagrożenia środowiskowe
Rozdział 1.4. Zróżnicowanie krajobrazowe