Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 2. Użytkowanie ziemi - Jerzy Bański

W strukturze użytkowania ziemi na obszarach wiejskich w Polsce przeważają zdecydowanie użytki rolne. Jednakże w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwować można spadek powierzchni gruntów zagospodarowanych przez rolnictwo, głównie na rzecz terenów leśnych i w mniejszym stopniu na rzecz terenów zabudowanych. Udział lasów stanowi około 1/3 ogólnej powierzchni obszarów wiejskich. Inne kategorie użytkowania zajmują w stosunku do użytków rolnych i lasów bardzo niewielkie powierzchnie. Przestrzenne zróżnicowanie kraju pod względem struktury użytkowania ziemi nie jest duże. Tylko miejscami, na skutek niekorzystnych warunków agroekologicznych lub objęcia terenów różnymi formami prawnej ochrony, użytki rolne ustępują miejsca obszarom leśnym. Większe powierzchnie leśne występują w górach, na pojezierzach i w zachodniej części kraju.

Rozdział 2.1. Struktura użytkowania ziemi
Rozdział 2.2. Rolnicze użytkowanie ziemi
Rozdział 2.3. Nierolnicze formy użytkowania ziemi
Rozdział 2.4. Własność i rynek ziemi