Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 3. Osadnictwo - Mariola Ferenc

Obszary wiejskie różnią się pod względem charakteru zagospodarowania przestrzennego, w tym pod względem rozmieszczenia i rodzajów zabudowy, wielkości i stopnia skupienia miejscowości oraz układów pól. Wpływ na obecny stan organizacji przestrzennej wsi mają uwarunkowania historyczne, przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze, w tym uprzemysłowienie oraz urbanizacja. Obszary wiejskie przez stulecia były zamieszkiwane przez ludność zajmującą się rolnictwem. Rolniczy charakter obszarów wiejskich znajdował swoje odzwierciedlenie w charakterystycznej organizacji przestrzennej miejscowości, wyglądzie zagrody gospodarczej i w elementach architektonicznych. Materiały używane do budowy domów i budynków gospodarczych pochodziły z najbliższej okolicy, a kształty zagród były dostosowywane m.in. do panujących warunków klimatycznych i rzeźby terenu.

Rozdział 3.1. Rozmieszczenie i struktura wielkościowa osadnictwa wiejskiego
Rozdział 3.2. Sieć osadnicza
Rozdział 3.3. Struktura morfogenetyczna osadnictwa wiejskiego