Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 4. Demografia - Marcin Mazur

Według kryterium administracyjnego liczba ludności wiejskiej w Polsce w 2012 r. wynosiła 15,2 mln (39,4%), ale po włączeniu miast liczących poniżej 10 tys. mieszkańców liczba ta wzrasta do 17,5 mln (45,3%). Dla porównania, w całej Unii Europejskiej odsetek ludności wiejskiej wynosi zaledwie 23%, a jedynie w Chorwacji, Irlandii, Rumunii i Słowacji przekracza 40%. Ponadto wiele osób mieszkających w polskich miastach ma powiązania rodzinne z wsią, gdyż bezpośrednio po II wojnie światowej mieszkało na niej aż 2/3 ludności kraju, a dopiero w kolejnych dekadach miał miejsce stopniowy odpływ ludności do miast. Tendencja ta zmieniła się dopiero w latach 90. XX w., gdy w związku z restrukturyzacją gospodarki rynek pracy w miastach skurczył się, a ponadto na atrakcyjności zyskały osadnicze strefy podmiejskie.

Rozdział 4.1. Rozmieszczenie ludności wiejskiej
Rozdział 4.2. Struktura wieku i płci

 

Rozdział 4.3. Ruch naturalny ludności i struktura gospodarstw domowych
Rozdział 4.4. Migracje
Rozdział 4.5. Stan zdrowia i długość życia